Zverejňovač príspevkov

Späť

XXVIII. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK

Názov zasadnutia
XXVIII. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Číslo zasadnutia
28
Termín zasadnutia
29.09.2017
Miesto zasadnutia
rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Body programu

PoradieNázov bodu programuDokumenty
1. Otvorenie
2. Interpelácie
3. Rôzne
4. Návrh "Memoranda o spolupráci medzi Bratislavským samosprávnym krajom a SLOVNAFT, a.s."
5. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia jún – september 2017 a odpočte projektov Aktualizovaného Akčného plánu BSK označených prioritou jeden 2017+
6. Monitorovacia správa programového rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja k 30.6.2017
7. Návrh na predaj stavby cykloodpočívadla situovaného v k. ú. Modra ako prípad hodný osobitného zreteľa
8. Návrh na schválenie majetkovoprávneho vysporiadania nehnuteľností v areáli SOŠ elektrotechnickej na Rybničnej ul. v Bratislave ako prípad hodný osobitného zreteľa
9. Návrh BRATISLAVSKÁ REGIONÁLNA DOTAČNÁ SCHÉMA Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií pre rok 2018 podľa VZN BSK č.2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK
10. Návrh na schválenie Memoranda o spolupráci medzi Bratislavským samosprávnym krajom, Mestskou častou Bratislava – Čunovo a Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky v rámci prípravy projektu Ekocentrum kaštieľ Čunovo.
11. Návrh na schválenie Plánovacej dohody pre projekt „Cezhraničné prepojenie územia medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg formou cyklolávky cez rieku Morava“
12. Návrh na schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy s Regionálnymi cestami a.s. ako prípad hodný osobitného zreteľa
13. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. ... /2017 o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie na školský rok 2018/2019.
14. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. .../ 2017 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a na režijné náklady v školských účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja

Dokumenty zasadnutia