Zverejňovač príspevkov

Späť

VII. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK

Názov zasadnutia
VII. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Číslo zasadnutia
7
Termín zasadnutia
24.10.2014
Miesto zasadnutia
rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Body programu

PoradieNázov bodu programuDokumenty
1. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia september - október 2014 Bod c¦Ü+Ü. 1_Informa¦ÜTücia o plneni¦ÜTü uzneseni¦ÜTü.pdf 209,8 kB
Návrh uznesenia Zastupiteľstva č. 1 k verzii materiálu č. 1.pdf 127,8 kB
2. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 11. 09. 2014 Bod cĚŚ. 2_ Interpelacie.pdf 128,2 kB
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. ... /2014 o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie na školský rok 2015/2016. Bod c¦Ü+Ü. 3_Na¦ÜTüvrh VZN BSK o urc¦Ü+Üeni¦ÜTü poc¦Ü+Ütu tried prve¦ÜTüho roc¦Ü+Üni¦ÜTüka pre s¦Ü+Ükolsky¦ÜTü rok 2015-16 (na Z BSK)c¦Ü+Üi¦ÜTüslovane¦ÜTü.pdf 684,5 kB
4. Návrh na zriadenie Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť stavebníctva Bod c¦Ü+Ü. 4_Pri¦ÜTüloha_Stanoviska¦ÜTü komisii¦ÜTü Z BSK-Na¦ÜTüvrh na zriadenie Centra odborne¦ÜTüho vzdela¦ÜTüvania a pri¦ÜTüpravy pre oblast¦Ü+Ü stavebni¦ÜTüctva v ZP BSK.pdf 144 kB
Bod c¦Ü+Ü. 4_Navrh na zriadenie COVP stavebne¦ÜTüho -Ivanska cesta 21 Bratislava na Z BSK okt 2014.pdf 418,4 kB
5. Informácia o činnosti odboru SORO pre OPBK a implementácii projektov Bod cĚŚ. 5_- SORO_fin.pdf 532,6 kB
6. Návrh na zrušenie prebytočnosti majetku samosprávneho kraja – areál bývalej ZSŠ potravinárskej, Harmincova 1, Bratislava Bod c¦Ü+Ü. 6_Harmincova - pri¦ÜTülohy.pdf 2,3 MB
Bod cĚŚ. 6_Harmincova.pdf 233,3 kB
7. Návrh na prenájom nehnuteľnosti bývalého Gymnázia Haanova 28, 851 04 Bratislava, vo vlastníctve BSK Bod c¦Ü+Ü. 7_Haanova - pri¦ÜTülohy.pdf 1 MB
Bod cĚŚ. 7_Haanova zastupko.pdf 447,4 kB
8. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok Strednej odbornej školy Hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, 831 06 Bratislava Bod č. 8 materiál.pdf 252,8 kB
Bod č. 8 Príloha 1.pdf 1,2 MB
Bod č. 8 Príloha 2.pdf 511,7 kB
9. Návrh na poskytnutie dotácie v zmysle VZN BSK č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK - Mesto Malacky na rok 2014
10. Návrh na udelenie ocenení Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2014 Bod c¦Ü+Ü. 10_Stanoviska¦ÜTü komisii¦ÜTü Zastupitel¦Ü+Üstva BSK.pdf 291,7 kB
Bod cĚŚ. 10_Zastupitelstvo_ocenenia BSK 2014.pdf 1,1 MB
11. Rôzne, všeobecná rozprava a interpelácie
12. Záver

Dokumenty zasadnutia