Zverejňovač príspevkov

Späť

V. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

Názov zasadnutia
V. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Číslo zasadnutia
5
Termín zasadnutia
20.06.2014
Miesto zasadnutia
rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Body programu

PoradieNázov bodu programuDokumenty
1. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia apríl - máj 2014 Bod c. 1_Informacia o plneni uzneseni.pdf 223 kB
Návrh uznesenia Zastupiteľstva č. 1 k verzii materiálu č. 1.pdf 115,4 kB
2. Informácia o vybavenej interpelácii poslankyne Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 20.03.2014 Bod c. 2_ Interpelacie.pdf 127 kB
3. Návrh na poskytnutie dotácií v zmysle VZN BSK č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja - Naša škôlka - náš kraj Bod c. 3_Nasa skolka - nas kraj.pdf 7,3 MB
4. Návrh na poskytnutie dotácií v zmysle VZN BSK č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja – Plaváreň v Petržalke Bod c. 4_Dotacie Plavaren.pdf 137,7 kB
5. Návrh Záverečného účtu Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2013 Bod c. 5_Navrh ZU BSK.pdf 333,8 kB
Bod c. 5_Priloha.pdf 3,9 MB
Bod c. 5_Sprava auditora_2013.pdf 481,3 kB
6. Správa o plnení rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja za obdobie od 1.1.2014 do 31.3.2014 Bod c. 6_Sprava o plneni.pdf 657,5 kB
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. ......./2014 zo dňa 17.06.2014, ktorým sa mení VZN BSK č. 31/2009 zo dňa 17.06.2009 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby, ktoré sú poskytované zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja v znení VZN BSK č. 35/2010 zo dňa 23.07.2010, v znení BSK č. 39/2010 zo dňa 15.12.2010 a v znení VZN BSK č. 43/2011 zo dňa 24.06.2011 Bod c. 7_Navrh VZN 31 2014.pdf 334,6 kB
Bod c. 7_Priloha_Pripomienky od občanov.pdf 192,3 kB
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. ...../2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie BSK č. 3/2003 o symboloch Bratislavského samosprávneho kraja a ich používaní v znení Všeobecne záväzného nariadenia BSK č. 17/2007 Bod c. 8_VZN symboly 1 strana.pdf 116,4 kB
Bod c. 8_Navrh VZN o symboloch.pdf 128,1 kB
Bod c. 8_Priloha Podanie Krajskej prokuratury.pdf 337,3 kB
Bod c. 8_Stanoviská komisií Z BSK.pdf 179,1 kB
9. Návrh Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2013 – 2018 – aktualizácia 2014 Bod c. 9_Regionalna strategia.pdf 1,6 MB
Bod c. 9_Stanoviska komisii Z BSK.pdf 141,4 kB
10. Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja na 2. polrok 2014 Bod c. 10_ Navrh planu UHK BSK.pdf 151,7 kB
Bod c. 10_Stanoviská komisií.pdf 127 kB
11. Návrh na vyhlásenie OVS na prenájom nebytového priestoru - športovej haly, na Starej Vajnorskej č. 14, Bratislava, vo vlastníctve BSK Bod c. 11_Navrh na vyhlasenie OVS.pdf 268,2 kB
Bod c. 11_OVS ZIPP.pdf 292,6 kB
12. Návrh na prevod kompetencií a Informácia o činnosti Združenia Slovak Convention Bureau za rok 2013 Bod c. 12_Informacia o SCB 2013.pdf 355,5 kB
Bod c. 12_Priloha_ zmluva.pdf 205,6 kB
13. Návrh na schválenie bezodplatného prevodu stavby komunikácie – kruhového objazdu SO 101 – 00, napojenú na cestu III. triedy č. 5025 v smere Pezinok – Šenkvice, spolu s pozemkami, v 1/3 podiele spoločnosti BOKADA, a. s. a v 2/3 podiele spoločnosti Panholec, spol. s. r. o., do majetku samosprávneho kraja Bod c. 13_Kruhovy objazd .pdf 209,6 kB
Bod c. 12_Stanoviska komisii Z BSK.pdf 257 kB
14. Návrh Integrovaný dopravný systém v bratislavskom kraji – Zavedenie II. etapy Bod c. 14_IDS II etapa.pdf 133 kB
Bod c. 14_Priloha IDS BK.pdf 1,4 MB
15. Rôzne – Všeobecná rozprava a interpelácie
16. Záver

Dokumenty zasadnutia