Zverejňovač príspevkov

Späť

II. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK

Názov zasadnutia
II. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Číslo zasadnutia
2
Termín zasadnutia
21.02.2014
Miesto zasadnutia
rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Body programu

PoradieNázov bodu programuDokumenty
1. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia október - december 2013, január 2014 Bod č. 1_Informácia o plnení uznesení.pdf 233,3 kB
Návrh uznesenia Zastupiteľstva č. 1 k verzii materiálu č. 1.pdf 127,8 kB
2. Informácia o vybavenej interpelácii poslanca Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 14. 01. 2014 Bod č. 2_Interpelácia_Príloha.pdf 371,7 kB
3. Odpočet možností získania externých zdrojov financií pre priority BSK 2013/2014 Bod č. 3_Odpocet 2013-2014_final.pdf 487,2 kB
Bod č. 3_Príloha 1 - Prehlad aktivit OSURaRP v rokoch 2013-2014.pdf 6,2 MB
Bod č. 3_Priloha 2 - Prehlad moznosti cerpania financnych prostriedkov pre mesta a obce 2014.pdf 818,4 kB
Bod č. 3_Priloha 3 - Prehlad moznosti cerpania financnych prostriedkov pre male a stredne podniky 2014-2020.pdf 715,6 kB
Bod č. 3_Stanoviska komisii Z BSK.pdf 130,1 kB
4. Odpočet aktivít Kancelárie BSK v Bruseli za rok 2013 a rámcový plán aktivít na rok 2014 Bod č. 4_Odpocet aktivit BXL.pdf 1,1 MB
Bod č. 4_Odpočet aktivit BXL_Stanoviska komisii Z BSK.pdf 126,2 kB
5. Akčný plán Úradu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020 Bod č. 5_Akcny plan UBSK pre implementaciu PHSR 2014-2020.pdf 160,1 kB
Bod č. 5_Akčný plán_Priloha č. 1_Akcny plan BSK.pdf 633,2 kB
Bod č. 5_Akčný plán_Priloha č. 2_Uznesenie č 46_2013.pdf 537,3 kB
Bod č. 5_Akčný plán_Stanoviska komisii Z BSK.pdf 183,1 kB
6. Návrh na schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Slovenskej republiky v správe Ministerstva obrany SR na VÚC Bratislava - oprava Bod č. 6_Za mostom prevod bunkrov materiál do Z BSK oprava.pdf 240,6 kB
Bod č. 6_Za mostom_Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK_bunkre oprava.pdf 186,7 kB
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. ... /2014 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií jazykovým školám, základným umeleckým školám a školským zariadeniam, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Bod č. 7_Návrh VZN BSK č 2014 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov .pdf 307,9 kB
Bod č. 7_Návrh VZN_ Prílohy k VZN č 2014 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov 2.pdf 371,2 kB
Bod č. 7_Stanoviská komisií Z BSK-VZN o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov BSK .pdf 147,9 kB
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. .../ 2014 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a na režijné náklady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja Bod č. 8_Návrh VZN BSK č 2014 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov .pdf 494,9 kB
Bod č. 8_Stanoviská komisií Z BSK-VZN o výške príspevkov na čiast úhradu a .pdf 200,2 kB
9. Zastúpenie Bratislavského samosprávneho kraja v radách škôl a rade školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja
10. Návrh Rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2016 Bod č. 10_Návrh rozpočtu 2014-2016.pdf 2,6 MB
Bod č. 10_Návrh rozpočtu - Dôvodová správa + UZN.pdf 389,2 kB
11. Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja na 1. polrok 2014 Bod č. 11_Návrh planu ÚHK BSK na I polrok 2014.pdf 157,8 kB
12. Správa o výsledku kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra za 1. polrok 2013 Bod č. 12_Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti ÚHK BSK za 2 polrok 2013.pdf 544,2 kB
Bod č. 12_Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti ÚHK BSK za 2 polrok 2013- stanoviská komisií.pdf 128,5 kB
13. Komplexná informácia o Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji Bod č. 13_Komplexná informácia o IDS BK.pdf 117,1 kB
Bod č. 13_Kompexna info o IDS BK _príloha č. 1.pdf 644,2 kB
Bod č. 13_Kompexna info o IDS BK_priloha-schema zon).pdf 1,4 MB
14. Návrh na odvolanie členov výborov pre otázky zamestnanosti a voľbu nových členov výborov pre otázky zamestnanosti v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja Bod č. 14_Návrh na menovanie zastupiteľstvo.pdf 272 kB
15. Návrh plánu zasadnutí Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja v kalendárnom roku 2014 Bod č. 15_Návrh rámcového programu zasadnutí Z BSK na rok 2014.pdf 361,2 kB
16. Voľba podpredsedov Bratislavského samosprávneho kraja
17. Rôzne – Všeobecná rozprava a interpelácie
18. Záver

Dokumenty zasadnutia