Preskoč na obsah

Informovanie o nariadeniach a uzneseniach VÚC, ich návrhoch a rozhodnutiach predsedu VÚC

VUC_022

Zastupiteľstvo prijíma samostatné uznesenia v každej veci, ktorá bola na zasadnutí prerokovaná ako osobitný bod a to bezprostredne po jeho prerokovaní. Uznesenie zastupiteľstva obsahuje: odvolanie na príslušný bod program zastupiteľstva, ku ktorému je uznesenie prijaté, vyjadrenie rozhodnutia alebo stanoviska zastupiteľstva k prerokovávanej problematike, alebo materiálu, v ktorom zastupiteľstvo najmä: berie na vedomie, schvaľuje (neschvaľuje), poveruje, splnomocňuje, odporúča, atď. V prípade, ak je zastupiteľstvu predložený návrh na uznesenie vo viacerých alternatívach, hlasuje sa najprv o alternatíve, ktorú odporúča predkladateľ. Schválením jednej alternatívy sa ostatné alternatívy považujú za neprijaté a už sa o nich nehlasuje. Uznesenie sa doručujú poslancom na e-mailovú adresu najneskôr 10 dní pred určeným zasadnutím zastupiteľstva.

Samosprávny kraj môže vo veciach územnej samosprávy vydávať všeobecné záväzné nariadenie. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, o ktorom má rokovať zastupiteľstvo zverejní úrad samosprávneho kraja jeho vyvesením na úradnej tabuli a internetovej adrese BSK najneskôr 15 dní pred rokovaním zastupiteľstva. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na úrade.

Uznesenia a nariadenia zastupiteľstva podpisuje predseda BSK najneskôr do 10 dní od ich schválenia.

Názov uzneseniaČíslo uzneseniaTyp uzneseniaSúvisiace zasadnutie
Správa o výsledku kontorly vybavovania šťažností a petícií na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2018 166/2019 Hlavný kontrolór XI. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2019 - 2022 146/2019 Školstvo XI. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh zámeru na zriadenie Spojenej školy so sídlom Senecká 2, Pezinok a schválenie prenájmu časti budovy na Komenského 27, ktorá je v správe SOŠ, Myslenická 1, Pezinok ako prípad hodný osobitného zreteľa 145/2019 Školstvo XI. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2019, o zriadení Spojenej školy so sídlom Bratislavská 44, 900 45 Malinovo s organizačnými zložkami Základná škola a Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku a súčasťami Školský klub detí, Školský internát, Školská jedáleň 144/2019 VZN XI. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2019 o výške príspevkov v školských zariadeniach a výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja 143/2019 VZN XI. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Informácia o vybavení interpelácie poslanca Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 29. marca 2019 142/2019 Interpelácie XI. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia marec - máj 2019 141/2019 Plnenie uznesení XI. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh na podporu štrajkujúcim učiteľom 4/2016 Iná XV. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Zámer realizácie rozvojového projektu výstavby obslužnej komunikácie pre priemyselnú zónu Severozápad 3/2016 Doprava XV. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh na prenájom časti stavby súp. č. 6179, na parc. č. 2778/219, k.ú. Devínska Nová Ves z dôvodu hodného osobitného zreteľa 2/2016 Investičná činnosť, správa majetku a verejné obstarávanie XV. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky – budovy Divadla Aréna 1/2016 Kultúra a cestovný ruch XV. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Informácia Analýza podnetov cestujúcej verejnosti k III. etape IDS BK 111/2015 IDS BK XIV. plánované zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Návrh na schválenie Dohody o spôsobe úhrady spoločného záväzku medzi Bratislavským samosprávnym krajom a Ministerstvom zdravotní 110/2015 Iná XIV. plánované zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Návrh na určenie odmeny hlavnému kontrolórovi a podpredsedom Bratislavského samosprávneho kraja za II. polrok 2015 109/2015 Iná XIV. plánované zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Informácia o pláne zasadnutí Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja v kalendárnom roku 2016 108/2015 Iná XIV. plánované zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja na 1. polrok 2016 107/2015 Kontrola XIV. plánované zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Európsky samit regiónov a miest 2016 v Bratislave 106/2015 Stratégia XIV. plánované zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Informácia o výsledkoch preskúmania aktuálnosti Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj 105/2015 Územný plán XIV. plánované zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Zosúladenie PHSR BSK 2014-2020 s novelou Zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení Zákona č. 309/2014 Z. z 104/2015 Stratégia XIV. plánované zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Informácia o implementácii OP INTERACT II v programovom období 2007-2013 a príprave programu spolupráce INTERACT III 2014-2020 103/2015 Iná XIV. plánované zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2016 - 2018 102/2015 Financie XIV. plánované zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Návrh na III. zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2015 101/2015 Financie XIV. plánované zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Návrh Stratégie rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do roku 2020 100/2015 Kultúra a cestovný ruch XIV. plánované zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 3 / 2015 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákl 99/2015 VZN XIV. plánované zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 2 /2015 o poskytovaní príspevkov z vlastných príj 98/2015 VZN XIV. plánované zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Informácia o postupe realizácie vytvorenia funkčnej, efektívnej a hospodárnej siete stredných škôl a školských zariadení v zriaď 97/2015 Školstvo XIV. plánované zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Informácia o vybavení interpelácií poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 28.10.2015 96/2015 Interpelácie XIV. plánované zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia november 2015 95/2015 Plnenie uznesení XIV. plánované zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Návrh na vyhlásenie OVS na predaj nehnuteľného majetku – Dielne Stará Ivanská, vedených na LV č. 2863 v k.ú. Trnávka 94/2015 Investičná činnosť, správa majetku a verejné obstarávanie XIII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Návrh Prenájom nehnuteľností situovaných v k. ú. Záhorská Bystrica, Okres Bratislava IV, vedených na LV č. 4877- vyhodnotenie O 93/2015 Investičná činnosť, správa majetku a verejné obstarávanie XIII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
NÁVRH na poskytnutie dotácie v zmysle VZN BSK č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja - D 92/2015 Dotácie XIII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Návrh Schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s Národnou diaľničnou spoločno 91/2015 Doprava XIII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK 90/2015 Financie XIII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok Bratislavského samosprávneho kraja 89/2015 Financie XIII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Návrh Na povolenie výnimky termínu predkladania žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na po 88/2015 Dotácie XIII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Návrh na udelenie ocenení Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2015 87/2015 Ocenenia Zoch XIII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 1 /2015 o určení počtu tried prvého ročníka stred 86/2015 VZN XIII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Návrh na zriadenie Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť automobilového priemyslu v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK 85/2015 Školstvo XIII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Informácia o vybavení interpelácií poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 25.9.2015 84/2015 Interpelácie XIII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia október 2015 83/2015 Plnenie uznesení XIII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Informácia o zmene termínu zasadnutia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja 82/2015 Iná XII. plánované zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Návrh Dohody medzi Bratislavským samosprávnym krajom (Slovenská republika) a Spolkovou krajinou Dolné Rakúsko (Rakúsko) o cezhra 81/2015 Dohoda o spolupráci, memorandum XII. plánované zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Správa o výsledku kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja za 1. polrok 2015 80/2015 Kontrola XII. plánované zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Informácia o výsledku kontroly hospodárenia samosprávnych krajov za rok 2014 vykonanej NKÚ SR na Bratislavskom samosprávnom kraj 79/2015 Kontrola XII. plánované zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Návrh pripojenia sa k riešeniu prepravy držiteľov preukazov ŤZP/ŤZP-S v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji v 78/2015 IDS BK XII. plánované zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK 77/2015 Financie XII. plánované zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Návrh na vyhlásenie OVS na predaj nehnuteľného majetku - areálu bývalej Strednej priemyselnej školy chemickej, Račianska č.78 - 76/2015 Investičná činnosť, správa majetku a verejné obstarávanie XII. plánované zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Návrh na vyhlásenie OVS na predaj nehnuteľného majetku – pozemkov a stavieb v k. ú. Pezinok 75/2015 Investičná činnosť, správa majetku a verejné obstarávanie XII. plánované zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Návrh Predaj nehnuteľného majetku – stavba, Kudláková č. 7, Bratislava, LV č. 3794, k. ú. Bratislava – Dúbravka, okres Bratislav 74/2015 Investičná činnosť, správa majetku a verejné obstarávanie XII. plánované zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Návrh na schválenie zriadenia odplatného vecného bremena v prospech TERMMING, a.s., spočívajúceho v práve uloženia, údržby a opr 73/2015 Investičná činnosť, správa majetku a verejné obstarávanie XII. plánované zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Návrh na ZÁMENU časti pozemkov v areáli bývalej SOŠ drevárskej, Pavlovičova 3, Bratislava so spoločnosťou TT REAL s.r.o., Odeská 72/2015 Investičná činnosť, správa majetku a verejné obstarávanie XII. plánované zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Návrh zmena Uznesenia č. 14/2015 zo dňa 20.02.2015 „na zámenu nehnuteľnosti pozemku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho 71/2015 Investičná činnosť, správa majetku a verejné obstarávanie XII. plánované zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Návrh na určenie prebytočného majetku a schválenie predaja časti parcely č. 572/2 zapísanej na liste vlastníctva č. 1313, k. ú 70/2015 Investičná činnosť, správa majetku a verejné obstarávanie XII. plánované zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Návrh na poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry 69/2015 Dotácie XII. plánované zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Monitorovacia správa programového rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja k 30.6.2015 68/2015 Financie XII. plánované zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Návrh Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2013 – 2018 67/2015 Školstvo XII. plánované zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Informácia o vybavení interpelácie poslanca Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 26.6.2015 66/2015 Interpelácie XII. plánované zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia júl - september 2015 65/2015 Plnenie uznesení XII. plánované zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Návrh na určenie odmeny hlavnému kontrolórovi a podpredsedom Bratislavského samosprávneho kraja za 1. polrok 2015 64/2015 Iná XI. riadne zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja na 2. polrok 2015 63/2015 Kontrola XI. riadne zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Memorandum o partnerstve a spolupráci medzi Bratislavským samosprávnym krajom a Krajskou organizáciou Jednoty dôchodcov na Slovensku v Bratislave 62/2015 Dohoda o spolupráci, memorandum XI. riadne zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh Rozšírenie Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji – úplná tarifná integrácia (III. etapa) 61/2015 IDS BK XI. riadne zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji Zmena dokumentu Delenie tržieb medzi dopravcov BID 60/2015 IDS BK XI. riadne zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK 59/2015 Financie XI. riadne zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh na schválenie vstupu Bratislavského samosprávneho kraja ako partnera do projektu „FLOOD-serv“ 58/2015 Iná XI. riadne zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Zámer na vybudovanie areálu voľného času 57/2015 Iná XI. riadne zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh na poskytnutie dotácií v zmysle VZN BSK č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja – Oprava ciest 56/2015 Dotácie XI. riadne zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh na poskytnutie dotácií v zmysle VZN BSK č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja – Projekt 50 centov 55/2015 Dotácie XI. riadne zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh na poskytnutie dotácií v zmysle VZN BSK č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja – Naša škôlka – náš kraj 54/2015 Dotácie XI. riadne zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh Schválenie kúpy národnej kultúrnej pamiatky synagógy v Senci do vlastníctva Bratislavského samosprávneho kraja za účelom zriadenia polyfunkčného kultúrneho centra Bratislavského samosprávneho kraja a stálej expozície židovskej kultúry 53/2015 Kultúra a cestovný ruch XI. riadne zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh Schválenie dlhodobého prenájmu stavby – na Krásnohorskej ulici č. 14, v Bratislave – Petržalke, ako prípad hodný osobitného zreteľa 52/2015 Investičná činnosť, správa majetku a verejné obstarávanie XI. riadne zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh Určenie prebytočného majetku a vyhlásenie OVS na predaj nehnuteľného majetku-areálu bývalej Strednej priemyselnej školy chemickej, Račianska č.78 - 80, Bratislava 51/2015 Investičná činnosť, správa majetku a verejné obstarávanie XI. riadne zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh Určenie prebytočného majetku a vyhlásenie OVS na predaj nehnuteľného majetku – stavba súp. č. 1848, Kudláková ulica č. 7, Bratislava – Dúbravka 50/2015 Investičná činnosť, správa majetku a verejné obstarávanie XI. riadne zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh Určenie prebytočného majetku a vyhlásenie OVS na predaj nehnuteľného majetku – pozemkov a stavieb v k. ú. Pezinok 49/2015 Investičná činnosť, správa majetku a verejné obstarávanie XI. riadne zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na dlhodobý nájom prebytočného majetku býv. muničných skladov vrátane pozemkov v k. ú. Záhorská Bystrica, vedených na LV č. 4877 48/2015 Investičná činnosť, správa majetku a verejné obstarávanie XI. riadne zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh Schválenie zriadenia odplatného vecného bremena v prospech Obce Gajary, spočívajúceho v práve uloženia, údržby a opravy miestnej kanalizácie a vodovodu, na majetku BSK 47/2015 Investičná činnosť, správa majetku a verejné obstarávanie XI. riadne zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Stratégia rozvoja kultúry v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2015 - 2020 46/2015 Kultúra a cestovný ruch XI. riadne zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh Záverečného účtu Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2014 45/2015 Financie XI. riadne zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Informácia o spracovanom dokumente „Stratégia znižovania energetickej náročnosti budov vo vlastníctve BSK“ 44/2015 Stratégia XI. riadne zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Správa z hodnotenia PHSR BSK 2014-2020 za rok 2014 43/2015 Stratégia XI. riadne zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 24.4.2015 42/2015 Interpelácie XI. riadne zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia máj – jún 2015 41/2015 Plnenie uznesení XI. riadne zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2014 40/2015 Kontrola X. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Správa o kontrole plnenia uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2014 39/2015 Kontrola X. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh na doplnenie Uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 16/2015 k správe o výsledku kontrolnej činnos 38/2015 Plnenie uznesení X. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Správa o činnosti krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava / Bratislava Region Tourism za rok 2014 37/2015 Kultúra a cestovný ruch X. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Správa o činnosti kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2014 36/2015 Kultúra a cestovný ruch X. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Správa o stave zabezpečenia sociálnych služieb v regióne BSK 35/2015 Sociálne veci X. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Správa o vykonanej inventarizácii nehnuteľného majetku Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2014 34/2015 Iná X. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh Podpory zámeru kandidatúry hlavného mesta Bratislavy na titul Európske hlavné mesto mládeže 2018 33/2015 Iná X. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh systémového riešenia pre poskytovanie Ústavnej pohotovostnej služby pre región Záhorie 32/2015 Iná X. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh na uzatvorenie dodatku k Nájomnej zmluve o nájme nehnuteľnosti uzatváranej medzi BSK a nájomcom Družstvo lekárov Záporož 31/2015 Iná X. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK 30/2015 Financie X. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh na schválenie zriadenia odplatného vecného bremena v prospech spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Brati 29/2015 Iná X. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh na schválenie zriadenia odplatného vecného bremena v prospech Západoslovenská distribučná, a. s., Bratislava, spočívajúceh 28/2015 Iná X. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh na zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2015 27/2015 Financie X. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh Zámeru na vytvorenie funkčnej, efektívnej a hospodárnej siete stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsob 26/2015 Školstvo X. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh na zriadenie Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť polygrafie a médií v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavs 25/2015 Školstvo X. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh na odvolanie člena komisie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a na voľbu nového člena komisie Zastupiteľstv 24/2015 Iná X. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Informácia o účasti poslancov na zasadnutiach Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a Komisií Zastupiteľstva Bratisl 23/2015 Iná X. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľností - bývalej SOŠ drevárskej, Pavlovičova č. 3, 821 04 Bratislava, vo vlastníctve BSK, a 22/2015 Iná X. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Informácia o spolupráci Bratislavského samosprávneho kraja s Volkswagen Slovakia a. s. na vytvorení „Duálnej akadémie“ 21/2015 Školstvo X. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 20.2.2015 20/2015 Interpelácie X. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia marec – apríl 2015 19/2015 Plnenie uznesení X. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh na zorganizovanie odbornej verejnej konferencie k zámeru Vlády SR realizovať výstavbu novej nemocnice v Bratislave 18/2015 Iná IX. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh na určenie odmeny hlavnému kontrolórovi a podpredsedom BSK za II. polrok 2014 17/2015 Iná IX. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Správa o výsledku kontrolenje činnosti útvaru hlavného kontrolóra BSK za 2. polrok 2014 16/2015 Kontrola IX. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh Dohody o spolupráci medzi Bratislavským samosprávnym krajom (Slovenská republika) a Spolkovou krajinou Burgenland (Rakú 15/2015 Iná IX. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh na zámenu nehnuteľnosti pozemku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja s pozemkom vo vlastníctve Mesta Stupav 14/2015 Iná IX. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu nehnuteľného majetku – kaštieľ a priľahlé pozemky vo Veľkom Bieli, nachádzajúce sa v 13/2015 Kultúra a cestovný ruch IX. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh na prenájom nebytových priestorov- učebňa č. B1-23 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, 851 01 Bratislav 12/2015 Investičná činnosť, správa majetku a verejné obstarávanie IX. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh na schválenie prenájmu nehnuteľnosti - bývalého Gymnázia Haanova 28, 851 04 Bratislava, vo vlastníctve BSK, na podklade v 11/2015 Školstvo IX. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh ďalšieho fungovania spoločnosti 1. župná, a.s. 10/2015 1. župná a.s. IX. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh na poskytnutie dotácií v zmysle VZN BSK č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja 9/2015 Dotácie IX. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK 8/2015 Financie IX. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Odpočet možností získania externých zdrojov financií pre priority BSK 2014/2015 7/2015 Stratégia IX. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Plnenie Akčného plánu Úradu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bra 6/2015 Stratégia IX. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Odpočet aktivít Kancelárie BSK v Bruseli za rok 2014 a rámcový plán aktivít na rok 2015 5/2015 Iná IX. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh na pristúpenie Bratislavského samosprávneho kraja do Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh 4/2015 Iná IX. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh prihlásenia sa BSK k akcii Vlajka pre Tibet 10. marca 2015 3/2015 Iná IX. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 12.12.2014 2/2015 Interpelácie IX. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia január 2015 - február 2015 1/2015 Plnenie uznesení IX. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja na 1. polrok 2015 96/2014 Kontrola VIII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Informácia o zverejňovaní materiálov na web stránke BSK 95/2014 Iná VIII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Informácia o možnostiach znižovania energetickej náročnosti v súvislosti s prípravou dokumentu „Stratégia znižovania energeticke 94/2014 Investičná činnosť, správa majetku a verejné obstarávanie VIII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
INFORMÁCIA o spoločnosti 1. župná, a.s. 93/2014 1. župná a.s. VIII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
NÁVRH Východiská pre spracovanie strednodobej stratégie rozvoja cestovného ruchu v Bratislavskom kraji pre roky 2015 - 2020 92/2014 Kultúra a cestovný ruch VIII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
NÁVRH na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK 91/2014 Financie VIII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh na schválenie odplatného vecného bremena v prospech Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, Bratislava, spočívajúc 90/2014 Investičná činnosť, správa majetku a verejné obstarávanie VIII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh na schválenie odplatného vecného bremena v prospech Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, Bratislava, spočívajúc 89/2014 Investičná činnosť, správa majetku a verejné obstarávanie VIII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh na schválenie prenájmu objektu na Kľukatej ulici v Bratislave, súpisné č. 1658, vo vlastníctve Bratislavského samosprávneh 88/2014 Investičná činnosť, správa majetku a verejné obstarávanie VIII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh Rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2015 - 2017 87/2014 Financie VIII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Správa o rozpočtovom hospodárení Bratislavského samosprávneho kraja za obdobie od 1.1.2014 do 30.9.2014 86/2014 Financie VIII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Informácia o účasti zástupcov BSK na zasadnutiach Rady škôl k 31.10.2014 85/2014 Školstvo VIII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Informácia o rámcovom pláne zasadnutí Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja v kalendárnom roku 2015 84/2014 Iná VIII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja 83/2014 Interpelácie VIII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia november - december 2014 82/2014 Plnenie uznesení VIII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh na udelenie ocenení Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2014 81/2014 Ocenenia Zoch VII. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh na poskytnutie dotácie v zmysle VZN BSK č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja – Do 80/2014 Dotácie VII. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok Strednej odbornej školy Hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, 831 06 Bra 79/2014 Iná VII. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh na prenájom nehnuteľnosti bývalého Gymnázia Haanova 28, 851 04 Bratislava, vo vlastníctve BSK 78/2014 Iná VII. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh na zrušenie prebytočnosti majetku samosprávneho kraja – areál bývalej ZSŠ potravinárskej, Harmincova 1, Bratislava 77/2014 Iná VII. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Informácia o činnosti odboru SORO pre OPBK a implementácii projektov 76/2014 Iná VII. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh na zriadenie Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť stavebníctva 75/2014 Školstvo VII. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2014 o určení počtu tried prvého 74/2014 VZN VII. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 11. 09. 2014 73/2014 Interpelácie VII. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia september - október 2014 72/2014 Plnenie uznesení VII. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh Zmena v organizácii útvaru hlavného kontrolóra BSK v organizačnom poriadku 71/2014 Kontrola VI. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Správa o výsledku kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja za 1. polrok 2014 70/2014 Kontrola VI. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh dodatku č. 1/2014 k Štatútu Etickej komisie Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 23.07.2010 ... 69/2014 Iná VI. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh na poskytnutie dotácie obci Závod v zmysle VZN BSK č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK 68/2014 Dotácie VI. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Informácia o vydaní Cenníka fakultatívnych služieb poskytovaných zariadeniami sociálnych služieb v pôsob. BSK 67/2014 Sociálne veci VI. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Informácia o plavárňach v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja 66/2014 Iná VI. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom krajiZmena koeficientu pre deľbu tržieb medzi zóny 100 a 101 65/2014 Doprava VI. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Informácia o implementáciOP INTERACT II v prog. období 2007-2013 a príprave operačného programu INTERACT III 2014-2020 64/2014 Iná VI. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh na dlhodobý prenájom nehnuteľnosti - športovej haly, na Starej Vajnorskej č. 14, Bratislava, vo vlastníctve BSK 63/2014 Investičná činnosť, správa majetku a verejné obstarávanie VI. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh na schválenie vecného bremena v prospech Západoslovenská distribučná, a. s., Bratislava, 62/2014 Iná VI. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Informácia o účasti poslancov na zasadnutiach Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a Komisií BSK 61/2014 Iná VI. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Schválenie doplnenia Akčného plánu Úradu BSK pre implementáciu PHSR BSK 60/2014 Stratégia VI. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja k 30.6.2014 59/2014 Financie VI. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Informácia o plánovanom zavedení zásadných zmien v rámci daňových príjmov VÚC 58/2014 Financie VI. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 20. 06. 2014 57/2014 Interpelácie VI. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia jún - august 2014 56/2014 Plnenie uznesení VI. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
NÁVRH Integrovaný dopravný systém v bratislavskom kraji Zavedenie II. etapy 55/2014 Doprava V. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Návrh na schválenie bezodplatného prevodu stavby komunikácie – kruhového objazdu SO 101 – 00, napojenú na cestu III. triedy č. 5 54/2014 Doprava V. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Návrh na prevod kompetencií a Informácia o činnosti Združenia Slovak Convention Bureau za rok 2013 53/2014 Iná V. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Návrh na vyhlásenie OVS na prenájom nebytového priestoru - športovej haly, na Starej Vajnorskej č. 14, Bratislava, vo vlastníctv 52/2014 Investičná činnosť, správa majetku a verejné obstarávanie V. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja na 2. polrok 2014 51/2014 Kontrola V. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Návrh Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2013 – 2018 – ak 50/2014 Školstvo V. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Dohode o výstavbe oceľového mosta 49/2014 Šport V. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 7 /2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné na 48/2014 VZN V. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 6 / 2014 zo dňa 20.06.2014, ktorým sa mení Všeobecne z 47/2014 Sociálne veci V. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Správa o plnení rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja za obdobie od 1.1. 2014 do 31.3.2014 46/2014 Financie V. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Návrh Záverečného účtu Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2013 45/2014 Financie V. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Návrh na poskytnutie dotácie v zmysle VZN BSK č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK 44/2014 Dotácie V. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Návrh na poskytnutie dotácií v zmysle VZN BSK č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK 43/2014 Dotácie V. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Informácia o vybavenej interpelácii poslankyne Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 20. 03. 2014 42/2014 Interpelácie V. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia apríl - máj 2014 41/2014 Plnenie uznesení V. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Návrh na voľbu členov komisií Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja 40/2014 Iná IV. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Informácia o zmene zaradenia zastávok a železničných staníc do tarifných zón 39/2014 Doprava IV. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Správa o výsledku kontroly prijímania, evidovania a vybavovania sťažností a petícií na Úrade BSK 38/2014 Kontrola IV. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Správa o výsledku kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2013 37/2014 Kontrola IV. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh na zachovanie Ústavnej pohotovostnej služby pre región Záhorie 36/2014 Dotácie IV. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh podpory podujatia Bratislavský majáles 2014 - Oslava 10. výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únii 35/2014 Dotácie IV. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh schválenia predaja parcely č. 473/5 a parcely 473/6 obe zapísané na liste vlastníctva č. 437, k. ú. Stupava 34/2014 Iná IV. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh na predaj pozemku – parcely č. 795/4, v k. ú. Tomášov, okres Senec, vedeného na LV č. 1860 33/2014 Iná IV. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh VZN Bratislavského samosprávneho kraja o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku n 32/2014 VZN IV. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh VZN BSK č. 4 /2014 o podmienkach zápisu, nezapísaní a výmaze z Registra poskytovateľov sociá 31/2014 VZN IV. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh VZN BSK č. 3 /2014 zo dňa 11.04.2014, ktorým sa mení VZN č. 28/2009 zo dňa 25.02.2009 o bližšíc 30/2014 VZN IV. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Informácia o vykonanej inventarizácii nehnuteľného majetku Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2013 29/2014 Iná IV. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh na poskytnutie dotácií v zmysle VZN BSK č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK 28/2014 Dotácie IV. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia február - marec 2014 27/2014 Plnenie uznesení IV. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Správa o stave zabezpečenia sociálnych služieb v regióne BSK 26/2014 Sociálne veci III. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Správa o činnosti krajskej organizácie cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava/ Bratislava Region Tourism za 2013 25/2014 Kultúra a cestovný ruch III. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Správa o činnosti kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2013 24/2014 Kultúra a cestovný ruch III. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh na schválenie Partnerskej dohody k projektu „TransDanube“ spolufinancovaného z prostriedkov Prog. Juhovýchodná EU 23/2014 TransDanube III. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh na schválenie predloženia žiadosti o NFP v rámci výzvy FM EHP za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia NKP 22/2014 Iná III. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Voľba podpredsedov Bratislavského samosprávneho kraja 21/2014 Iná III. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh plánu zasadnutí Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja v kalendárnom roku 2014 20/2014 Iná II. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh na odvolanie členov výborov pre otázky zamestnanosti a voľbu nových členov výborov pre otázky zamestnanosti... 19/2014 Iná II. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Komplexná informácia o Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji 18/2014 Doprava II. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Správa o výsledku kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra za 1. polrok 2013 17/2014 Kontrola II. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja na 1. polrok 2014 16/2014 Kontrola II. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh Rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2016 15/2014 Rozpočet II. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh na zastúpenie BSK v radách škôl a rade školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnost 14/2014 Školstvo II. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 2 / 2014 o výške príspevkov na čiastočnú úhr 13/2014 VZN II. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 1 /2014 o poskytovaní príspevkov z vlas 12/2014 VZN II. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh na schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Slovenskej republiky v správe Minis. obrany SR na VÚC 11/2014 Stratégia II. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Akčný plán Úradu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu PHSR Bratislavského 10/2014 Stratégia II. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Odpočet aktivít Kancelárie BSK v Bruseli za rok 2013 a rámcový plán aktivít na rok 2014 9/2014 Stratégia II. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Odpočet možností získania externých zdrojov financií pre priority BSK 2013/2014 8/2014 Stratégia II. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh Prihlásenia sa Bratislavského samosprávneho kraja k akcii Zástava pre Tibet 10. marca 2014 7/2014 Iná II. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Informácia o vybavenej interpelácii poslanca Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 14. 01. 2014 6/2014 Interpelácie II. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia 5/2014 Plnenie uznesení II. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Návrh Voľba hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja 4/2014 Kontrola I. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Návrh na zriadenie komisií Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, voľba ich predsedov a členov 3/2014 Iná I. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Návrh na udelenie ocenení Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2013 2/2014 Ocenenia Zoch I. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Zloženie sľubu poslanca Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Jána Karmana 1/2014 Iná I. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 05.12.2013 1/2013 Iná Ustanovujúce zasadnutie Zastupiteľstva BSK

Prílohy

Názov prílohy nariadenia / uznesenia / rozhodnutiaPopis prílohy
Zadajte vyhľadávacie kritériá a kliknite na tlačidlo "Vyhľadať"