Späť

Dochádzka poslancov: X. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK

Názov zasadnutia
X. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Číslo zasadnutia
10
Termín zasadnutia
29.03.2019
Miesto zasadnutia
Rokovacia sála

Body programu

PoradieNázov bodu programuDokumenty
1. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia február 2019 1. Kontrola plnenia uznesení február 2019.pdf 581,8 kB
1. Kontrola plnenia uznesení február 2019_autoremedúra 27.03.2019.pdf 593 kB
2. Návrh na odvolanie a voľbu náhradného člena Komisie majetku, investícií a verejného obstarávania Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja 2. Návrh na odvolanie a voľbu náhradného člena Komisie majetku, investícií a verejného obstarávania Z BSK.pdf 214,6 kB
3. Informácia Správa o stave zabezpečenia sociálnych služieb v regióne Bratislavského samosprávneho kraja 3. Informácia o stave zabezpečenia sociálnych služieb.pdf 821 kB
4. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č.../2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 31/2009 zo dňa 17.06.2009 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby, ktoré sú poskytované zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, v znení VZN BSK č. 35/2010 zo dňa 23.07.2010, VZN BSK č. 39/2010 zo dňa 15.12.2010, VZN BSK č. 43/2011 zo dňa 24.06 4. VZN_31-2009 Z BSK.pdf 484,2 kB
4. VZN_31-2009 Z BSK_autoremedúra 27.03.2019.pdf 484,5 kB
VZN_31-2009 Pripomienky.pdf 390,3 kB
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. /2019 zo dňa 29. 03. 2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN BSK č. 28/2009 zo dňa 25.02.2009 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Bratislavského samosprávneho kraja, v znení VZN BSK č. 37/2010 zo dňa 23. 07. 2010, VZN BSK č. 44/2011 zo dňa 09. 12. 2011 a VZN BSK č. 3/ 5. VZN_28-2009 Z BSK.pdf 405,2 kB
VZN_28-2009 Pripomienky.pdf 219,2 kB
6. Návrh na menovanie Mgr. Pavla Orlovského do funkcie riaditeľa zariadenia Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA, Dúbravská 1, 842 29 Bratislava 6. Menovanie riaditeľa DSS ROSA Orlovský.pdf 210,7 kB
6. Menovanie riaditeľa DSS ROSA Orlovský_stanoviská komisií.pdf 207,8 kB
7. Návrh Plnenie Akčného plánu Úradu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 – 2020 7. Akčný plán.pdf 206,4 kB
7. Akčný plán_Odpočet KP 2019.pdf 591,1 kB
7. Akčný plán_Odpočet OCRaK 2019.pdf 948,8 kB
7. Akčný plán_Odpočet OD 2019.pdf 893,3 kB
7. Akčný plán_Odpočet OSMaS 2019.pdf 900,7 kB
7. Akčný plán_Odpočet OSURaRP 2019.pdf 922,1 kB
7. Akčný plán_Odpočet OSV 2019.pdf 830,7 kB
7. Akčný plán_Odpočet OUPGISaZP 2019.pdf 836,5 kB
7. Akčný plán_Odpočet OZ 2019.pdf 846,4 kB
7. Akčný plán_stanoviská komisií.pdf 199,5 kB
8. Odpočet možností získania externých zdrojov financií pre priority Bratislavského samosprávneho kraja 2018/2019 8. Odpočet možností získania externých prostriedkov.pdf 567,6 kB
8. Odpočet možností získania externých prostriedkov_Priloha č. 1 Kohézna politika EÚ v území BSK r. 2019.pdf 1,1 MB
8. Odpočet možností získania externých prostriedkov_Priloha č. 2 Regionálny rozvoj a súdržnosť.pdf 1,8 MB
8. Odpočet možností získania externých prostriedkov_Príloha č. 3 Prehľad možnosti čerpania fin. prostriedkov.pdf 1,1 MB
8. Odpočet možností získania externých prostriedkov_Príloha č. 4 Prehľad aktivít OSÚRaRP 2018 - 2019.pdf 1,4 MB
8. Odpočet možností získania externých prostriedkov_stanoviská komisií.pdf 188,5 kB
9. Odpočet aktivít Kancelárie Bratislavského samosprávneho kraja v Bruseli za rok 2018 a rámcový plán aktivít na rok 2019 9. Odpočet aktivít kancelárie BSK v Bruseli.pdf 739 kB
9. Odpočet aktivít kancelárie BSK v Bruseli_stanoviská komisií.pdf 187,7 kB
10. Návrh na poskytnutie dotácií pre rok 2019 z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja 10. Dotácie BRDS 2019.pdf 1 MB
10. Dotácie BRDS 2019_príloha_Zápisnica - Dotačná komisia 14.3.2019.pdf 334,8 kB
11. Návrh zámeru na zriadenie Spojenej školy so sídlom Ostredková 10, Bratislava a Spojenej školy so sídlom Pankúchova 6, Bratislava a schválenie prenájmu častí budov ako prípadov hodných osobitného zreteľadotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja 11. Návrh zámeru na zriadenie SŠ, Ostredková 10, Pankúchova 6.pdf 493,5 kB
11. Návrh zámeru na zriadenie SŠ, Ostredková 10, Pankúchova 6_stanoviská komisií.pdf 212,4 kB
12. Návrh na schválenie kúpy pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Malacky 12. Kúpa pozemkov Malacky.pdf 217,6 kB
12. Kúpa pozemkov Malacky_ znalecký posudok.pdf 632,2 kB
12. Kúpa pozemkov Malacky_geometrický plán.pdf 778,6 kB
12. Kúpa pozemkov Malacky_geometrický plán 2.pdf 267,2 kB
12. Kúpa pozemkov Malacky_geometrický plán 3.pdf 242,5 kB
12. Kúpa pozemkov Malacky_mapa 1.zip 2,1 MB
12. Kúpa pozemkov Malacky_mapa 2.zip 2,2 MB
12. Kúpa pozemkov Malacky_mapa 3.zip 1,9 MB
12. Kúpa pozemkov Malacky_výmery, druhy pozemkov.pdf 387,9 kB
13. Návrh na schválenie zriadenia odplatného vecného bremena v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. spočívajúceho v práve uloženia, údržby a opravy elektroenergetických zariadení na majetku Bratislavského samosprávneho kraja v k.ú. Ivanka pri Dunaji 13. ZSD Ivanka pri Dunaji_inžiniering.pdf 257,9 kB
13. ZSD Ivanka pri Dunaji_inžiniering_prílohy.pdf 6,2 MB
14. Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z participatívneho rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2019 14. Výzva participatívny rozpočet 2019.pdf 1,2 MB
14. Výzva participatívny rozpočet 2019_oprava stanovísk komisií 27.03.2019.pdf 1,2 MB
15. Informácia o implementácii projektov Integrovaného regionálneho operačného programu Bratislavský samosprávny kraj 2014 – 2020 15. Informácia o implementácii projektov IROP.pdf 1,9 MB
15. Informácia o implementácii projektov IROP_stanoviská komisií.pdf 272,4 kB
16. Správa o činnosti kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2018 16. Správa o činnosti kultúrnych zariadení.pdf 1,1 MB
16. Správa o činnosti kultúrnych zariadení_stanoviská komisií.pdf 185,7 kB
17. Informácia o plnení Stratégie rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do roku 2020 za rok 2018 17. Informácia o plnení Stratégie rozvoja turizmu.pdf 475,2 kB
17. Informácia o plnení Stratégie rozvoja turizmu_stanoviská komisií.pdf 302,1 kB

Dokumenty zasadnutia