Preskoč na obsah

Určenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti občanovi

VUC_097

Určenie poskytovateľa ZS občanovi upravuje zákon č. 576/2004 Z.z. (o zdravotnej starostlivosti), ak poskytovateľ odmietne návrh na uzatvorenie dohody o poskytovaní ZS z dôvodu prekročenia únosného pracovného zaťaženia alebo z dôvodu osobného vzťahu zdravotníckeho pracovníka k osobe, ktorej má poskytovať ZS alebo k jej zákonnému zástupcovi s tým, že nezaručuje objektívne hodnotenie jej zdravotného stavu, príslušný samosprávny kraj preverí tieto skutočnosti na podnet osoby a bezodkladne určí, ktorý poskytovateľ s ňou uzatvorí dohodu. Poskytovateľ sa určí podľa možnosti tak, aby bol čo najmenej vzdialený od bydliska alebo pracoviska osoby, toto rozhodnutie je poskytovateľ povinný rešpektovať (termín objednania nemáme v kompetencii ovplyvniť).

Podľa zákona č.576/2004 samosprávny kraj – úsek zdravotníctva určuje rozsah zdravotného obvodu (pre všeobecného lekára, všeobecného lekára pre deti a dorast - všeobecná starostlivosť o deti a dorast, gynekológia a pôrodníctvo, zubné lekárstvo) Pacientovi s trvalým alebo prechodným pobytom v určenom zdravotnom obvode je povinný lekár, ktorému bol tento zdravotný obvod pridelený, poskytnúť zdravotnú starostlivosť. Slobodná voľba lekára u pacienta zostáva zachovaná.

Inicializuje sa aplikácia...
Nepodarilo sa nainicializovať aplikáciu.
Pre zvolenú službu nie sú dostupné žiadne formuláre.
Nepodarilo sa zavolať službu.
Pre vykonanie podania musíte byť prihlásený.
Nie je možné pokračovať, pretože entita nie je zaregistrovaná.