Preskoč na obsah

Pripomienkovanie návrhov nariadení, o ktorých má rokovať zastupiteľstvo

VUC_086

Samosprávny kraj môže vo veciach územnej samosprávy vydávať všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“). Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať zastupiteľstvo zverejní úrad samosprávneho kraja jeho vyvesením na úradnej tabuli a internetovej adrese BSK najneskôr 15 dní pred rokovaním zastupiteľstva. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na úrade. Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom zastupiteľstva v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním zastupiteľstva o návrhu nariadenia.

Inicializuje sa aplikácia...
Nepodarilo sa nainicializovať aplikáciu.
Pre zvolenú službu nie sú dostupné žiadne formuláre.
Nepodarilo sa zavolať službu.
Pre vykonanie podania musíte byť prihlásený.
Nie je možné pokračovať, pretože entita nie je zaregistrovaná.