Preskoč na obsah

Registrovanie poskytovateľov sociálnej služby

VUC_091

Žiadateľ - právnická alebo fyzická osoba s miestom poskytovania sociálnej služby v územnom obvode Bratislavského samosprávneho kraja, alebo so sídlom, trvalým pobytom, alebo prechodným pobytom v územnom obvode Bratislavského samosprávneho kraja (v prípade, ak sa sociálna služba bude poskytovať v územnom obvode viacerých VÚC, alebo nie je možné určiť miesto poskytovania sociálnej služby) písomne podá vyplnenú žiadosť o zápis do Registra poskytovateľov sociálnych služieb v predpísanej podobe  a k žiadosti priloží všetky náležitosti potrebné k zápisu podľa § 64 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona  č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostensky zákon) v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o sociálnych službách“).

Ak žiadosť obsahuje všetky potrebné náležitosti podľa zákona o sociálnych službách, a po vykonaní obhliadky miesta poskytovania sociálnej služby v prípade, že sa má sociálna služba poskytovať v zariadení, Bratislavský samosprávny kraj zapíše žiadateľa do Registra poskytovateľov sociálnych služieb.

Dotknutá osoba/osoby použitím zvolenej eGov služby poskytovanej zo strany VÚC vyjadruje/vyjadrujú automatický súhlas a umožňuje/umožňujú VÚC vyžiadať prostredníctvom ES GP výpis z registra trestov pre danú osobu/osoby a to výhradne na účely vybavenia zvolenej eGov služby.

Inicializuje sa aplikácia...
Nepodarilo sa nainicializovať aplikáciu.
Pre zvolenú službu nie sú dostupné žiadne formuláre.
Nepodarilo sa zavolať službu.
Pre vykonanie podania musíte byť prihlásený.
Nie je možné pokračovať, pretože entita nie je zaregistrovaná.