Preskoč na obsah

Pripomienkovanie návrhu koncepcie rozvoja sociálnych služieb

VUC_087

Na tomto mieste môžete pripomienkovať návrh „Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja"

Bratislavský samosprávny kraj vypracováva „Koncepciu rozvoja sociálnych služieb v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja“ na základe §81 ods. a) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Vyšší územný celok vypracúva a schvaľuje koncepciu rozvoja sociálnych služieb na základe národných priorít rozvoja sociálnych služieb a komunitných plánov sociálnych služieb obcí vo svojom územnom obvode. Vyšší územný celok je povinný predložiť návrh koncepcie rozvoja sociálnych služieb na verejnú diskusiu.

Vaše pripomienky môžete zasielať prostredníctvom nižšie uvedeného elektronického formulára.

Inicializuje sa aplikácia...
Nepodarilo sa nainicializovať aplikáciu.
Pre zvolenú službu nie sú dostupné žiadne formuláre.
Nepodarilo sa zavolať službu.
Pre vykonanie podania musíte byť prihlásený.
Nie je možné pokračovať, pretože entita nie je zaregistrovaná.