Preskoč na obsah

Poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnej starostlivosti

VUC_077

Bratislavský samosprávny kraj (ďalej len „BSK“) postupuje pri poskytovaní alebo zabezpečovaní sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“).

BSK v rozsahu svojej pôsobnosti stanovenej zákonom o sociálnych službách zabezpečí sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá žiada o poskytovanie sociálnej služby, u poskytovateľa sociálnej služby, zapísaného v registri, na základe jej výberu.

 

Základné informácie o postupe pri vybavovaní sociálnej služby

Fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení podáva na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej Ú BSK):

1.    Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Po vydaní a nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby na základe žiadosti o posúdenie odkázanosti fyzická osoba môže podať:

2.     Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

 

Súvisiace tlačivá:

 

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

K žiadosti o posúdenie odkázanosti žiadateľ prikladá lekárske nálezy. Ak má žiadateľ k dispozícii správy z vyšetrení v odborných ambulanciách, prikladá kópie aktuálnych odborných lekárskych vyšetrení. V prípade hospitalizácie žiadateľa je možné k žiadosti priložiť prepúšťaciu alebo predbežnú prepúšťaciu správu, ktorú vystaví ošetrujúci lekár.

Ak sú lekárske nálezy, ktoré boli priložené k žiadosti o posúdenie odkázanosti nedostačujúce na účely zdravotnej posudkovej činnosti, posudzujúci zdravotnícky pracovník požiada o predloženie tlačiva „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“, ktoré vypĺňa zmluvný lekár. Lekárske nálezy nemôžu byť staršie ako 6 mesiacov. Výnimkou je chronický stav s trvalým poškodením a nemožno očakávať zmenu stavu.

V prípade psychiatrického ochorenia žiadateľ  je povinný priložiť aj psychiatrické vyšetrenie s objektívnym psychiatrickým nálezom (nie starším ako 6 mesiacov). Potvrdenie len samotnej psychiatrickej diagnózy alebo potvrdenie o dispenzarizácii pacienta na psychiatrickej ambulancii nie je dostačujúce, z tohto dôvodu bude vyžiadané vyššie uvedené objektívne psychiatrické vyšetrenie.

V prípade nedostatočných odborných nálezov bude žiadateľ vyzvaný listom k ich doplneniu.

Ak v priebehu konania o posúdenie odkázanosti dôjde k zmene zdravotného stavu, žiadateľ je povinný predložiť aktuálne lekárske nálezy, preukazujúce zmenu zdravotného stavu.

Po podaní „Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ bude žiadateľ z dôvodu zistenia sociálnej situácie (sociálne šetrenie) predvolaný sociálnym pracovníkom na Ú BSK, na oddelenie posudkových činností alebo v prípade nepriaznivého zdravotného stavu môže byť uskutočnené sociálne šetrenie v domácnosti, prípadne v nemocnici.

Sociálne šetrenie sa môže vykonávať aj za účasti fyzickej osoby, ktorú si fyzická osoba žiadajúca o poskytnutie sociálnej služby určí.

Po posúdení odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu mu bude doručený posudok spolu s rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu (ďalej iba „rozhodnutie“).

V prípade, že žiadateľ pre rôzne dôvody nemá záujem, aby začaté správne konanie pokračovalo (nemá ďalej záujem o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu), má možnosť do 30 dní od začatia konania (od dátumu podania žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na Ú BSK) späť vziať podanú  „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ .

 

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Po nadobudnutí právoplatnosti Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu (ďalej iba „rozhodnutie“), fyzická osoba, ktorá má záujem o  zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení) s finančnou podporou poskytovania sociálnej služby z verejných prostriedkov vyplní a doručí na Ú BSK „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ (ďalej iba „žiadosť“)

K žiadosti musí byť priložená kópia právoplatného rozhodnutia na požadovaný druh sociálnej služby.

Žiadosť po doručení na Úrad BSK je evidovaná v podateľni Ú BSK v súlade s Registratúrnym poriadkom Ú BSK a je ďalej vedená v evidencii došlých žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa dátumu doručenia kompletnej žiadosti do podateľne Ú BSK. Ak fyzická osoba podala žiadosť a ešte nemá právoplatné rozhodnutie, jej žiadosť je zaradená do evidencie došlých žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby až dňom doručenia kópie rozhodnutia s vyznačením právoplatnosti do podateľne Ú BSK.

Žiadateľom je sociálna služba zabezpečená v poradí, v akom je ich žiadosť vedená v evidencii došlých žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Žiadateľ je kompetentným pracovníkom odboru sociálnych vecí Ú BSK informovaný o zabezpečení poskytovania sociálnej služby v čase, keď mu BSK podľa jeho výberu sociálnu službu zabezpečí.

Inicializuje sa aplikácia...
Nepodarilo sa nainicializovať aplikáciu.
Pre zvolenú službu nie sú dostupné žiadne formuláre.
Nepodarilo sa zavolať službu.
Pre vykonanie podania musíte byť prihlásený.
Nie je možné pokračovať, pretože entita nie je zaregistrovaná.