Preskoč na obsah

Vybavovanie sťažností a podnetov

VUC_099

Sťažnosťou je podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach len také podanie, ktorým sa fyzická alebo právnická osoba domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy a poukazuje na konkrétne nedostatky najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

Sťažnosťou podľa zákona nie je podanie, ktoré
a) má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v ňom jednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho práva alebo právom chráneného záujmu sa osoba domáha,
b) poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejnej správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené iným právnym predpisom,
c) je sťažnosťou podľa osobitného predpisu, alebo
d) smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa iného právneho predpisu
e) podáva orgán verejnej správy, a v ktorom upozorňuje na nedostatky v činnosti iného orgánu verejnej správy,
f) podáva osoba poverená súdom na výkon verejnej moci.

Sťažnosti, ktoré neobsahujú údaje na identifikáciu sťažovateľa (meno, priezvisko, adresa; názov, sídlo a štatutárny orgán právnickej osoby) sa neprešetrujú a budú odložené.

Sťažnosti alebo podnety je možné podať prostredníctvom vyplnenia a odoslania elektronického formulára podania. Elektronicky podanú sťažnosť je možné realizovať aj v prípade, že nevlastníte zaručený elektronický podpis. V takom prípade vám systém z elektronicky vyplnených formulárov vygeneruje PDF dokumenty, ktoré je potrebné vytlačiť, podpísať a spolu s prípadnými priloženými prílohami zaslať na adresu BSK, alebo osobne doručiť do podateľne úradu do 5 pracovných dní od jej podania.

Inicializuje sa aplikácia...
Nepodarilo sa nainicializovať aplikáciu.
Pre zvolenú službu nie sú dostupné žiadne formuláre.
Nepodarilo sa zavolať službu.
Pre vykonanie podania musíte byť prihlásený.
Nie je možné pokračovať, pretože entita nie je zaregistrovaná.