Preskoč na obsah

Pripomienkovanie návrhu alebo zmeny rozpočtu VÚC

VUC_088

V zmysle ustanovení zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, viacročný rozpočet vyššieho územného celku (ďalej len „VÚC“) je základným nástrojom finančného hospodárenia, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií VÚC v príslušnom rozpočtovom roku. Obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude VÚC realizovať z výdavkov rozpočtu. Viacročný rozpočet tvorí rozpočet VÚC na príslušný rozpočtový rok, rozpočet VÚC na dva nasledujúce roky po príslušnom rozpočtovom roku, pričom záväznými sú ukazovatele rozpočtu na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet VÚC sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet) a finančné operácie (nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu VÚC). Návrh rozpočtu schvaľuje zastupiteľstvo VÚC.

Prostredníctvom elektronických formulárov majú občania samosprávneho kraja umožnené pripomienkovať návrh, alebo zmeny rozpočtu BSK, najmenej 15 dní pred jeho schválením v zastupiteľstve.

Informovanie o návrhu rozpočtu VÚC

Inicializuje sa aplikácia...
Nepodarilo sa nainicializovať aplikáciu.
Pre zvolenú službu nie sú dostupné žiadne formuláre.
Nepodarilo sa zavolať službu.
Pre vykonanie podania musíte byť prihlásený.
Nie je možné pokračovať, pretože entita nie je zaregistrovaná.