Zverejňovač príspevkov

Zverejňovanie zápisníc zo zasadnutí zastupiteľstva

VUC_133 Overená zápisnica je autentickým záznamom o rokovaní a odovzdáva sa s predloženými podkladmi, prílohami a uzneseniami na archivovanie v zmysle Registratúrneho...

Zverejňovanie výpisov o hlasovaní poslancov

VUC_131 Predmetný materiál „Informácia o zverejňovaní materiálov na web stránke BSK“ obsahuje v dôvodovej správe návrh zverejňovať výsledky hlasovaní poslancov na rokovaniach...

Zverejňovanie údajov o dochádzke poslancov na zasadnutia zastupiteľstva VÚC

VUC_126 Na každé zasadnutie zastupiteľstva alebo jeho orgánov sa vyhotoví prezenčná listina, do ktorej sú povinní zapísať sa všetci prítomní poslanci. Predmetný materiál „Informácia...

Pripomienkovanie návrhov nariadení, o ktorých má rokovať zastupiteľstvo

VUC_086 Samosprávny kraj môže vo veciach územnej samosprávy vydávať všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“). Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať zastupiteľstvo zverejní...

Informovanie o termínoch zasadnutí zastupiteľstva VÚC

VUC_043 Zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace, spravidla podľa plánu zasadnutí zastupiteľstva schváleného na príslušný kalendárny rok. Zastupiteľstvo...