Zverejňovač príspevkov

Poskytovanie dotácií na kultúru

VUC_068 (Daná služba je momentálne v pilotnej prevádzke a prípadné nezrovnalosti vo zverejnených údajoch budú odstránené v najbližšej dobe.) Dotáciu je možné žiadať na podporu...

Informovanie o civilnej ochrane

VUC_008 Podľa zákona č.42/1994 Z. z. o civilnej ochrane: Samosprávny kraj v rámci svojej samosprávnej pôsobnosti a) poskytuje obvodnému úradu v sídle kraja podklady potrebné na...

Zverejňovanie územného plánu

VUC_128 Prostredníctvom tejto služby Úrad BSK zverejňuje Územný plán regiónu - Bratislavský samosprávny kraj. Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj ...

Elektronické verejné obstarávanie

VUC_004 Bratislavský samosprávny kraj ako verejný obstarávateľ je povinný riadiť sa pri verejnom obstarávaní zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých...