Zverejňovač príspevkov

Informovanie o funkcii, zamestnaní, činnosti a majetkových pomeroch predsedov a poslancov zastupiteľstva VÚC

VUC_012 V zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov sú predseda vyššieho územného celku...

Poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnej starostlivosti

VUC_077 Bratislavský samosprávny kraj (ďalej len „BSK“) postupuje pri poskytovaní alebo zabezpečovaní sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení...

Poskytovanie základného sociálneho poradenstva

VUC_080 Bratislavský samosprávny kraj poskytuje pre obyvateľov kraja základné poradenstvo v oblasti sociálnych vecí v rámci Kancelárie prvého kontaktu pre oblasť sociálnych vecí...

Poskytovanie informácií v oblasti výchovy a vzdelávania

VUC_075 Komisia školstva, športu, a mládeže Voľné miesta na internátoch pre študentov Výberové konania Voľné pracovné miesta pedagogických zamestnancov   ...

Informovanie o voľných miestach pre študentov na stredných školách

VUC_047 V zmysle § 9 ods. 10 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov...