Zverejňovač príspevkov

Povoľovanie činnosti verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok

VUC_081 Bratislavský samosprávny kraj vydáva povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti  vo verejnej lekárni, v pobočke verejnej lekárne, vo výdajni ortopedicko-protetických...

Predaj prebytočného majetku

VUC_084 BSK vlastní aj hnuteľný a nehnuteľný majetok, ktorý už trvalo neslúži na plnenie jeho úloh. Záujemca o odkúpenie takéhoto, pre BSK nevyužiteľného majetku, zadá požiadavku, v ktorej...

Informovanie o vyhlásení referenda

VUC_049 Právna úprava referenda v podmienkach samosprávneho kraja je ukotvená v § 15  zákona č. 302/2011 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení...

Vybavovanie sťažností a podnetov

VUC_099 Sťažnosťou je podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach len také podanie, ktorým sa fyzická alebo právnická osoba domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o...

Informovanie o spôsobe zriadenia VÚC, o jeho právomociach a kompetenciách

VUC_039 Prehľad najdôležitejších predpisov upravujúcich kompetencie Bratislavského samosprávneho kraja Zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon...