Zverejňovač príspevkov

Návrh rozpočtu BSK na roky 2019 - 2021

Bratislavský samosprávny kraj, v zmysle ustanovenia § 9 ods. 3 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 zákona č. 211/2000 Z....

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na rok 2019

„Bratislavský samosprávny kraj v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej „VZN...

Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy pre oblasť športu pre rok 2019

Bratislavský samosprávny kraj v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej „VZN...