Zverejňovač príspevkov

Registrovanie poskytovateľov sociálnej služby

VUC_091 Žiadateľ - právnická alebo fyzická osoba s miestom poskytovania sociálnej služby v územnom obvode Bratislavského samosprávneho kraja, alebo so sídlom, trvalým pobytom, alebo prechodným...

Zverejňovanie prijímateľov a výšky dotácií na šport

VUC_120 Táto služba poskytuje zoznam a informácie o prijímateľoch dotácií na šport. Pre vyhľadanie požadovanej dotácie nastavte vyhľadávacie kritériá. Vzhľadom k tomu, že dňa...

Poskytovanie dotácií na šport

VUC_071 Dotáciu je možné žiadať na podporu verejnoprospešných projektov a aktivít so zameraním na šport. Môžu o ňu požiadať obce, mestá , mestské časti na území BSK , právnické osoby, ktorých...

Poskytovanie dotácií pre podporu mládeže

VUC_069 Dotáciu je možné žiadať na podporu verejnoprospešných projektov a aktivít so zameraním na mládež. Môžu o ňu požiadať obce, mestá , mestské časti na území BSK , právnické osoby, ktorých...