Zverejňovač príspevkov

Späť

Župa podporuje akademickú obec

06.07.2018

„V krátkom videu sa prezentujú najlepšie vedecko-výskumné výsledky akademickej obce v regióne. Cieľom je zahraničným subjektom odprezentovať kvalitnú vedecko-výskumnú základňu v regióne, a tým pozvať zahraničné akademické inštitúcie, zahraničné priemyselné a inovačné spoločnosti na spoluprácu,“ odôvodnil bratislavský župan Juraj Droba.

 

Bratislavský samosprávny kraj patrí podľa hodnotenia Regional Innovation Scoreboard do kategórie regiónov s označením silný inovátor s kvalitnou sieťou vedecko-výskumných inštitúcii. Napriek vysoko kvalitným výsledkom vedecko-výskumných inštitúcií (univerzít a Slovenskej akadémie vied) majú tieto inštitúcie problém so zviditeľnením sa na európskej úrovni a prilákať ďalšie inovatívne subjekty do regiónu. V zmysle záverov zo stretnutia Rady pre implementáciu Inovačnej stratégie Bratislavského samosprávneho kraja, sa Úrad BSK rozhodol napomôcť spropagovať výsledky akademickej obce formou promo videa, v ktorých sa prezentujú Ekonomická univerzita v Bratislave, Univerzita Komenského v Bratislave- Vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita  - Univerzitný vedecký park Science City Bratislava, Slovenská zdravotnícka univerzita a Slovenská akadémia vied - Univerzitný vedecký park pre biomedicínu Bratislava. Video je spracované v slovenskej, anglickej a nemeckej jazykovej mutácií a budú zaslané propagovaným inštitúciám a v rámci spolupráce s Ministerstvom zahraničných vecí SR rozposlané aj na slovenské veľvyslanectvá a ambasády v EÚ. Jednotlivé subjekty budú môcť využiť spracované video na propagáciu bratislavského kraja pred domácimi a zahraničnými akademickými, ako aj priemyselnými a inovatívnymi spoločnosťami hľadajúcich partnerov na vedu a výskum. Veríme, že aj touto cestou BSK napomôže väčšiemu zapojeniu slovenských vedecko-inovatívnych inštitúcií v medzinárodných programoch ako napr. Horizont 2020, či programoch pripravovaných na ďalšie programové obdobie čerpania eurofondov.

 

Propagačné video je dostupné na webe BSK ako aj na youtube kanáli BSK.