Zverejňovač príspevkov

Späť

XXII. riadne zasadnutie Zastupiteľstva BSK

Názov zasadnutia
XXII. riadne zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Číslo zasadnutia
22
Termín zasadnutia
21.10.2016
Miesto zasadnutia
rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Body programu

PoradieNázov bodu programuDokumenty
1. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia september – október 2016 a odpočte projektov Aktualizovaného Akčného plánu BSK označených prioritou jeden
2. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 09.09.2016
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. .../2016 o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie na školský rok 2017/2018
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. ... /2016, ktorým sa ruší Školský internát, Saratovská 26, Bratislava ako súčasť Strednej odbornej školy automobilovej, Jána Jonáša 5, Bratislava
5. Návrh na schválenie prenájmu časti nehnuteľnosti – stavby súp99. číslo 2510 na parc. č. 17358/3 vedeného na LV č. 1196 v k.ú. Rača občianskemu združeniu Stará jedáleň ako prípad hodný osobitného zreteľa
6. Návrh na schválenie prenájmu časti nehnuteľnosti – SOŠ Kysucká 14, 903 01 Senec, vo vlastníctve BSK Mestu Senec ako prípad hodný osobitného zreteľa
7. Návrh na odvolanie a voľbu člena Komisie majetku, investícií a verejného obstarávania Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
8. Návrh Zmeny v sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja vyplývajúce zo záverov pracovnej skupiny vytvorenej na realizáciu zámeru na vytvorenie funkčnej, efektívnej a hospodárnej siete stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
9. Návrh Bratislavská regionálna dotačná schéma – Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií pre rok 2017 podľa VZN BSK č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK
10. Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Plán udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020
11. Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Modernizácia cesty III. triedy 1113 Rohožník – Malacky“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020
12. Návrh Informácia o plnení Stratégie rozvoja kultúry v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2015 – 2020
13. Návrh na schválenie zriadenia odplatného vecného bremena v prospech Západoslovenská distribučná, a.s., spočívajúceho v práve uloženia, údržby a opravy elektroenergetických rozvodov na majetku BSK
14. Návrh na schválenie zriadenia odplatného vecného bremena v prospech EMUNDO, s.r.o. a Stavba a údržba železníc, a.s., spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu po cestnej komunikácií vo vlastníctve BSK
15. Návrh na prenájom prebytočného majetku – nehnuteľností na Starej Vajnorskej č. 14, Bratislava, vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, vedeného na LV č. 4024 a LV č. 2056, v k. ú Nové Mesto
16. Návrh na schválenie predaja parciel č. 3253/75, 3253/130, 3253/132, 3253/133 zapísaných na LV č. 4526, v k. ú. Záhorská Bystrica p. J. Trebišovskej
17. Návrh na určenie prebytočného majetku a vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku – parcely č. 5364/15, zapísanej na LV č. 1656, pre k.ú. Senec
18. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve BSK - stavba na Krásnohorskej ulici č. 14, v Bratislave – Petržalke
19. Návrh na navýšenie rozpočtu pre spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava, a. s.
20. Návrh na schválenie medzinárodnej dohody v rámci cezhraničného projektu ERRAM SK-AT – Podmienky používania cezhraničnej databázy generovanej v projekte
21. Koncepcia pôsobenia Bratislavského samosprávneho kraja v Bruseli na roky 2017- 2020
22. Návrh na zmenu účelového určenia časti majetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja zapisovaného na LV č. 3223, okres Bratislava III
23. Návrh na udelenia ocenení Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2016
24. Návrh na vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom pod stavbami vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja
25. Rôzne – Všeobecná rozprava a interpelácie
26. Záver

Dokumenty zasadnutia