Zverejňovač príspevkov

Späť

XI. riadne zasadnutie Zastupiteľstva BSK

Názov zasadnutia
XI. riadne zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Číslo zasadnutia
11
Termín zasadnutia
26.06.2015
Miesto zasadnutia
Zasadacia miestnosť Úradu

Body programu

PoradieNázov bodu programuDokumenty
1. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia máj – jún 2015 Bod č. 1_Informácia o plnení uznesení BSK.pdf 316,6 kB
Návrh uznesenia Zastupiteľstva č. 1 k verzii materiálu č. 1.pdf 146,9 kB
2. Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 24.4.2015 Bod č. 2_Informácia o vybavených interpeláciách zo dňa 24.4.2015.pdf 212 kB
Bod č. 2_Informácia o vybavených interpeláciách zo dňa 24.4.2015 - príloha.pdf 88,5 kB
3. Správa z hodnotenia PHSR BSK 2014-2020 za rok 2014 Bod č. 3 Sprava z hodnotenia PHSR_2014_ZBSK.pdf 423,8 kB
4. Informácia o spracovanom dokumente „Stratégia znižovania energetickej náročnosti budov vo vlastníctve BSK“ Bod č. 4 Strategia_znizovania_energetickej_narocnosti_BSK.pdf 3,2 MB
Bod č. 4 Stratégia znižovania energetickej náročnosti budov vo vlastníctve BSK.pdf 242,8 kB
5. Návrh Záverečného účtu Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2014 Bod č. 5 Správa audítora.pdf 753,1 kB
Bod č. 5 ZU 2014.pdf 5 MB
Bod č. 5 Návrh Záverečného účtu Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2014.pdf 368,6 kB
Bod č. 5 Stanovisko hlavného kontrolóra.pdf 487,6 kB
Bod č. 5 Záverečný účet BSK.pdf 369,3 kB
6. Stratégia rozvoja kultúry v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2015 - 2020 Bod č. 6 Strategia rozvoja kultúry - príloha.pdf 954,8 kB
Bod č. 6 Strategia rozvoja kultúry BSK.pdf 126,8 kB
7. Návrh Schválenie zriadenia odplatného vecného bremena v prospech Obce Gajary, spočívajúceho v práve uloženia, údržby a opravy miestnej kanalizácie a vodovodu, na majetku BSK Bod č. 7 Zriadenie vecného bremena - obec Gajary.pdf 195,8 kB
Bod č. 7 Zriadenie vecného bremena - obec Gajary - prílohy.pdf 6 MB
8. Návrh Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na dlhodobý nájom prebytočného majetku býv. muničných skladov vrátane pozemkov v k. ú. Záhorská Bystrica, vedených na LV č. 4877 Bod č. 8 Záhorská Bystrica - vyhlásenie OVS na dlhodobý nájom.pdf 235,2 kB
Bod č. 8 Záhorská Bystrica prílohy.pdf 780,6 kB
9. Návrh Určenie prebytočného majetku a vyhlásenie OVS na predaj nehnuteľného majetku – pozemkov a stavieb v k. ú. Pezinok Bod č. 9 Pezinok - určenie prebytočného majektu a vyhlásenie OVS.pdf 197,9 kB
Bod č. 9 Pezinok-Prílohy.pdf 2,5 MB
10. Návrh Určenie prebytočného majetku a vyhlásenie OVS na predaj nehnuteľného majetku – stavba súp. č. 1848, Kudláková ulica č. 7, Bratislava – Dúbravka Bod č. 10 Kudláková - určenie prebytočného majektu a vyhlásenie OVS.pdf 411,7 kB
Bod č. 10 Kudláková-Prílohy.pdf 3,1 MB
11. Návrh Schválenie dlhodobého prenájmu stavby – na Krásnohorskej ulici č. 14, v Bratislave – Petržalke, ako prípad hodný osobitného zreteľa Bod č. 11 Krásnohorská - schválenie dlhodobého prenájmu stavby.pdf 231,9 kB
Bod č. 11 Krásnohorská-Prílohy.pdf 6,4 MB
12. Návrh Schválenie kúpy národnej kultúrnej pamiatky synagógy v Senci do vlastníctva Bratislavského samosprávneho kraja za účelom zriadenia polyfunkčného kultúrneho centra Bratislavského samosprávneho kraja a stálej expozície židovskej kultúry Bod č. 12 Návrh Schválenie kúpy národnej kultúrnej pamiatky synagógy v Senci.pdf 248,3 kB
Bod č. 12 Odkúpenie Syngógy v Senci - prílohy.pdf 1,4 MB
Bod č. 12 Kúpa syngógy v Senci - stanoviská komisií.pdf 182,7 kB
13. Návrh na poskytnutie dotácií v zmysle VZN BSK č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja – Naša škôlka – náš kraj Bod č. 13 Poskytnutie dotácií BSK Naša skôlka - náš kraj.pdf 268,8 kB
Bod č. 13 Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK.pdf 236,2 kB
Bod č. 13 Zápisnica dotačná komisia.pdf 336,9 kB
14. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK Bod č. 14 Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok.pdf 264,5 kB
Bod č. 14 Návrh na trvalé upustenie od vymáhania - prílohy.pdf 3,9 MB
15. Návrh Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji Zmena dokumentu Delenie tržieb medzi dopravcov BID Bod č. 15 Delenie tržieb BID (sept.09-II).pdf 180,8 kB
Bod č. 15 Súhlas MDVRR SR.pdf 240,8 kB
Bod č. 15 Zmena deľby tržieb.pdf 205,3 kB
16. Návrh Rozšírenie Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji – úplná tarifná integrácia (III. etapa) Bod č. 16 Rozsirenie IDS BK 3E.pdf 185,8 kB
Bod č. 16 Rozsirenie IDS BK 3E Prílohy.pdf 2,3 MB
17. Memorandum o partnerstve a spolupráci medzi Bratislavským samosprávnym krajom a Krajskou organizáciou Jednoty dôchodcov na Slovensku v Bratislave Bod č. 17 Memorandum.pdf 156,8 kB
18. Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja na 2. polrok 2015 Bod č. 18 Stanoviská komisií.pdf 234,9 kB
Bod č. 18 Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK BSK na 2. polrok 2015.pdf 165 kB
19. Rôzne – Všeobecná rozprava a interpelácie
20. Záver
21. Návrh Určenie prebytočného majetku a vyhlásenie OVS na predaj nehnuteľného majetku-areálu bývalej Strednej priemyselnej školy chemickej, Račianska č.78 - 80, Bratislava SPŠ cehmická - prílohy.pdf 5,4 MB
Račianska č. 78-80, SPŠ chemická - určenie prebytočného majektu a vyhlásenie OVS na predaj.pdf 204,4 kB
22. Návrh na poskytnutie dotácií v zmysle VZN BSK č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja – Projekt 50 centov Projekt 50 centov dotácie 2015.pdf 271 kB
23. Návrh na poskytnutie dotácií v zmysle VZN BSK č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja – Oprava ciest Oprava ciest dotácie 2015.pdf 186,9 kB
24. Zámer na vybudovanie areálu voľného času Zámer na vybudovanie areálu voľného času.pdf 2,1 MB
Areál volného času - príloha.pdf 5,9 MB
25. Návrh na schválenie vstupu Bratislavského samosprávneho kraja ako partnera do projektu „FLOOD-serv“ Návrh na vstup BSK do projektu FLOODserv.pdf 162,4 kB
Návrh na vstup BSK do projektu FLOODserv - príloha.pdf 219,7 kB
26. Návrh na určenie odmeny hlavnému kontrolórovi a podpredsedom Bratislavského samosprávneho kraja za 1. polrok 2015 Návrh na určenie odmeny hl. kontrolórovi a podpredsedom BSK za 1. polrok 2015.pdf 124,6 kB

Dokumenty zasadnutia