Zverejňovač príspevkov

Späť

Rekonštrukcie župných škôl pokračujú

21.09.2016

Letné prázdniny využili stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK aj na rekonštrukcie svojich priestorov. Tie najväčšie rekonštrukcie budú ukončené do polovice októbra.
 
„Rekonštrukcie sa počas letných prázdnin začali na siedmich stredných školách a jednom internáte. Dovedna Bratislavský samosprávny kraj do týchto rekonštrukcií investoval 553.342,91 €,“ objasnil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.


Bratislavský samosprávny kraj má v zriaďovateľskej pôsobnosti 57 škôl, na ktorých sa v tomto školskom roku otvorilo 159 tried prvých ročníkov. Sedem škôl začalo počas letných školských prázdnin s rekonštrukciami svojich objektov. Na Hotelovej akadémii Mikovíniho bola opravená strecha, zrekonštruované sú už aj izby v Školskom internáte na Saratovskej 26 v Bratislave a ukončená bola aj rekonštrukcia podláh na SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča v Bratislave na Sklenárovej 1. V škole sa dopĺňali aj schodiskové madlá a okenné žalúzie. Žiaci dostali aj stovku nových lavíc a stoličiek.
V polovici septembra bola ukončená rekonštrukcia školy a telocvične na SUŠ scénického výtvarníctva na Sklenárovej 7 v Bratislave a aj oprava strechy na Gymnáziu v Pezinku. Do polovice októbra by sa mala skončiť rekonštrukcia telocvične a strechy telocvične na Strednej zdravotníckej škole na Strečnianskej ulici v Bratislave a rekonštrukcia sociálnych zariadení a oprava komínu a atiky by, rovnako v polovici októbra, mala byť ukončená na ZŠ a Gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským na Dunajskej ulici v Bratislave. Od polovice októbra bude ukončená aj rekonštrukcia SOŠ technickej na Vranovskej ulici 4 v Bratislave. Tam stále prebieha rekonštrukcia loggií a na objekte internátu sa opravuje strecha, loggie a fasáda. 
Župní poslanci na svojom ostatnom pracovnom zasadnutí, 9. septembra, schválili projektové zámery v rámci Integrovaného regionálneho operačného program 2014 – 2020 za účelom rekonštrukcie a investičnej podpory štyroch Centier odborného vzdelávania a prípravy. Spolufinancovanie zo strany BSK bude na úrovni 5%.