Zverejňovač príspevkov

Späť

Registrovanie poskytovateľov sociálnej služby

VUC_091

Žiadateľ - právnická alebo fyzická osoba s miestom poskytovania sociálnej služby v územnom obvode Bratislavského samosprávneho kraja, alebo so sídlom, trvalým pobytom, alebo prechodným pobytom v územnom obvode Bratislavského samosprávneho kraja (v prípade, ak sa sociálna služba bude poskytovať v územnom obvode viacerých VÚC, alebo nie je možné určiť miesto poskytovania sociálnej služby) písomne podá vyplnenú žiadosť o zápis do Registra poskytovateľov sociálnych služieb v predpísanej podobe  a k žiadosti priloží všetky náležitosti potrebné k zápisu podľa § 64 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona  č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostensky zákon) v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o sociálnych službách“).

Ak žiadosť obsahuje všetky potrebné náležitosti podľa zákona o sociálnych službách, a po vykonaní obhliadky miesta poskytovania sociálnej služby v prípade, že sa má sociálna služba poskytovať v zariadení, Bratislavský samosprávny kraj zapíše žiadateľa do Registra poskytovateľov sociálnych služieb.

Dotknutá osoba/osoby použitím zvolenej eGov služby poskytovanej zo strany VÚC vyjadruje/vyjadrujú automatický súhlas a umožňuje/umožňujú VÚC vyžiadať prostredníctvom ES GP výpis z registra trestov pre danú osobu/osoby a to výhradne na účely vybavenia zvolenej eGov služby.