Zverejňovač príspevkov

Späť

Poskytovanie dotácií na šport

VUC_071

Dotáciu je možné žiadať na podporu verejnoprospešných projektov a aktivít so zameraním na šport. Môžu o ňu požiadať obce, mestá , mestské časti na území BSK , právnické osoby, ktorých BSK nie je zakladateľom a majú sídlo na území BSK a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území BSK.

Dotknutá osoba/osoby použitím zvolenej eGov služby poskytovanej zo strany VÚC vyjadruje/vyjadrujú automatický súhlas a umožňuje/umožňujú VÚC vyžiadať prostredníctvom ES GP výpis z registra trestov pre danú osobu/osoby a to výhradne na účely vybavenia zvolenej eGov služby.

Vzhľadom k tomu, že dňa 21.9.2018 bolo schválené nové VZN č. 5/2018  o poskytovaní dotácií, pripravujeme nové formuláre so žiadosťami o poskytovaní dotácií. Preto vás prosíme nepoužívať aktuálne formuláre.