Zverejňovač príspevkov

Späť

Oficiálne stanovisko BSK po zverejnení blogu vicežupana I. Bendíka

24.10.2016

Cieľom rozhodcovskej doložky je zabrániť špekulatívnemu zvyšovaniu cien, resp. nedodržiavaniu vysúťažených zmluvných podmienok zo strany niektorých dodávateľov. Po tzv. kauze Váhostav si Bratislavský samosprávny kraj nastolil vážnu otázku: ako okrem svojich oprávnených záujmov pri investičných zmluvách chrániť aj drobných dodávateľov a zároveň ako ochrániť peniaze daňových poplatníkov.
 
Bratislavská župa sa preto rozhodla do vybraných zmlúv s dodávateľmi  zahrnúť aj tzv. rozhodcovskú doložku. Tá má pôsobiť na zmluvného partnera ako „varovný prst“ pred neplnením si zmluvných povinností. 


To znamená, že porušenie povinnosti a z neho vyplývajúci prípadný spor by neriešil všeobecný súd, ale zmluvne dohodnutý rozhodcovský súd. Prečo práve tento postup?


Pretože rozhodcovské súdy rozhodujú spory štatisticky 10-krát rýchlejšie, ako všeobecné súdy.


Prečo sa župa rozhodla práve pre tento rozhodcovský súd?
- patrí medzi najväčšie rozhodcovské súdy, ktoré sa špecializujú len na obchodné spory a nerozhoduje spotrebiteľské spory
- za celú svoju existenciu (od r. 2008) mu všeobecný súd nezrušil ani jedno rozhodnutie
- má o tretinu nižší súdny poplatok ako všeobecný súd


Navyše každý dodávateľ, ktorý s Bratislavskou župou podpísal zmluvu s rozhodcovskou doložkou, bol o jej existencii oboznámený a súhlasil s ňou.


Na záver je dôležité zdôrazniť, že do dnešného dňa nebola predmetná rozhodcovská doložka využitá ani v jednom prípade. To znamená, že rozhodcovskému súdu nebol uhradený ani jeden cent. Navyše všetky rozhodcovské doložky v zmluvách BSK s dodávateľmi strácajú po novelizácii zákona o rozhodcovskom konaní platnosť k 1.1.2017. Potenciálny konflikt záujmov je odstránený aj tým, že riaditeľ Odboru investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania  BSK Ján Keselý, ktorý je zároveň aj rozhodcom predmetného rozhodcovského súdu, sa od 8. 9. 2014 vylúčil z rozhodovacej činnosti predmetného súdu vo veciach, v ktorých by bol účastníkom Bratislavský samosprávny kraj, resp. organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

JUDr. Matúš Šaray
vedúci právneho oddelenia BSK