Zverejňovač príspevkov

Späť

Odpoved na blog poslanca Slobodu

04.07.2016

Vážený pán poslanec, prečítal som si Váš blog a dovoľte mi reagovať a odpovedať na Vaše otázky či pochybnosti, ktoré pretrvávajú aj po troch spoločných stretnutiach so zamestnancami BSK a župnými poslancami. Posledného stretnutia sa zúčastnil napríklad aj riaditeľ Ústavu stavebnej ekonomiky či priamo osoba zodpovedná za vyhlásenie a proces verejného obstarávania pán Radoslav Hija. Rovnako boli na stretnutí zodpovedané všetky otázky, ktoré ste sa spolu s kolegami pýtali dva dni pred tým a sú v prílohe. 

 
Bratislavský samosprávny kraj je zriaďovateľom takmer stovky organizácií, ktoré sídlia v 240 objektoch, ktoré tvoria viac ako 400 budov. Tieto však vyžadujú priebežnú údržbu a kontrolu, aby sa župný majetok neznehodnocoval. Preto BSK pristúpil k vysúťaženiu dodávateľa na Prevádzku, údržbu a opravu majetku BSK, ktorá obnáša prevádzkovanie nehnuteľností a zariadení, ich preventívnu údržbu a opravy, kompletnú pasportizáciu budov a pozemkov, odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení, požiarno-technických zariadení a ich servis, manažment energií a technickej infraštruktúry, návrhy opatrení pre zefektívnenie a modernizáciu nehnuteľností a pravidelný reporting. 

Súčasťou súťažných podmienok je aj návrh rámcovej zmluvy, ktorá vo svojom druhom bode konštatuje „Na základe tejto Rámcovej dohody nedochádza k plneniu. Je to prísľub objednávateľa, že v prípade potreby obstarania činností... uzatvorí s poskytovateľom čiastkovú zmluvu, prípadne objednávku, na základe ktorej dôjde k uskutočneniu plnenia predmetu zákazky. Tento prísľub objednávateľa nie je záväzný.“ Tento odsek prakticky znamená, že keď konkrétnu službu budeme potrebovať, máme ju hneď a za najlacnejšiu vysúťaženú a vopred stanovenú sumu. Suma 15 miliónov za štyri roky síce odráža reálne potreby našich organizácií, nenúti však nikoho ich výhercovi súťaže zaplatiť. Toľko k  tvrdeniu, že „celá správa prejde pod jedného dodávateľa, tak to už je poriadna zmena vo fungovaní“. Nie je to pravda a jedinou zmenou bude, že naše zriaďovateľské organizácie budú mať z pliec sňaté povinnosti obstarávania, keď im napríklad zatečie strecha, pokazí sa kúrenie či výťah. Ak sa teda pýtate, či to bude naozaj lepšie, tak bude. Bude to lepšie, lacnejšie a efektívnejšie.
Súčasťou predmetu zákazky je aj spracovanie pasportov jednotlivých budov. Tvrdenie, že v pasportoch nie sú zahrnuté pasporty pozemkov, nie je pravdivé, pretože podrobná pasportizácia sa bude týkať budov, pričom súčasťou pasportizácie bude aj súpis majetku, ktorý bude evidovať základnú informáciu o pozemkoch
Vo svojom blogu sa pýtate rečnícku otázku „čo robia potom školníci?“. Áno, určite robia odpočet elektromerov, udržiavajú zeleň či vymieňajú žiarovky. Avšak školník, v prípade škôl, či správcovia budov v prípade Domovov sociálnych služieb alebo divadiel, ktorým je BSK takisto zriaďovateľom, nevie vykonávať špecializované technologické činnosti v oblastiach elektroinštalácie, strojárstve, kurenárstve, BOZP, požiarno-technických zariadení a remeselné, sklenárske či stavebné opravy a popritom riešiť otázky environmentálnej politiky. Ak toto všetko vie, nemusí využívať služby vysúťaženého poskytovateľa. Bratislavský samosprávny kraj nemôže a ani nebude nútiť žiadnu zo svojich organizácií, aby svoje drobné opravy, či prevádzkové činnosti realizoval s vysúťaženým dodávateľom, avšak im dáva možnosť, že v prípade, ak im bude vyhovovať cena a činnosť je uvedená v rámcovej zmluve, môžu ich využiť. V prípade, že si tieto činnosti chcú organizácie obstarávať vo svojej réžii, samozrejme, môžu.
Údržba zelene, ktorej cena vyplýva z cien CENKROSu a vysúťažená spoločnosť nám na ne dáva zľavu, sú v súťažných podmienkach pre prípad, že by ich zriaďovateľské organizácie potrebovali a chceli si ich objednať, aby napríklad predišli ohrozeniu na životoch detí na pozemkoch, ktoré má BSK v správe. Pokiaľ však prípadné požiadavky našich zriaďovateľských organizácií prekročia urgentnú potrebu, Bratislavský samosprávny kraj vyhlási samostatnú súťaž na údržbu zelene.
Na záver si dovolím vyjadriť sa k časti, o ktorej hovoríte, že je „najviac zarážajúca“. Havarijná pohotovosť má hodnotu 42 bodov zo sto a opravy 16 bodov zo 100. Kapitola 2, ktorá má naozaj hodnotu 42 bodov zo 100, obsahuje dovedna 22 položiek. Kapitola sa volá „Preventívna údržba a obsluha zariadení nehnuteľností“ a to je práve gro celej súťaže. Táto kapitola obnáša výkony realizačných činností, teda špecializovaných činností, ktoré nemusí vedieť každý správca. Ide o údržbu rozvádzačov NN, kogeneračných jednotiek, požiarno technického zariadenia, o drobné opravy kúrenia, klimatizácie, vodo či plyno-inštalácie, opravy podláh, dlažieb, zábradlí, nábytku. Jednou z položiek je aj držanie pohotovosti a povinnosť odstrániť závadu do dvoch hodín. Pri výpočte predpokladanej hodnoty zákazky sa predpokladá s určitým objemom finančných prostriedkov a to bolo následne premietnuté do váhovosti jednotlivých kapitol. Preto je táto kapitola hodnotená najvyšším počtom bodov.
Píšete, že „náklady na konkrétne havárie a opravy, je v inej kapitole a ohodnotené len 16 bodmi“. Kapitola 3 „Údržba a opravy“, ktorá má naozaj hodnotu 16 bodov z celkových 100 na celú súťaž, v sebe nesie presne tie opravy, ktoré môže zvládnuť aj zamestnanci. Ak však príde k totálnej devastácii priestorov, tak táto oprava, aj keď už skôr rekonštrukcia, je platená z kapitálových výdavkov BSK a nie sú teda súčasťou tejto zmluvy. 
Výsledkom tejto súťaže teda bude zefektívnenie a zjednodušenie riešení požiadaviek, ktoré na bratislavskú župu majú jej podriadené organizácie a poslanci.


MUDr. Valerián Potičný, MPH
riaditeľ úradu BSK