Zverejňovač príspevkov

Späť

Národný park odobrili už aj v Starom Meste a Petržalke

20.09.2016

Iniciatíva vzniku Národného parku Podunajsko získava podporu nielen odbornej verejnosti, ale aj komunálnych politikov. Po Zastupiteľstve Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) podporili dnes vznik parku aj staromestskí a petržalskí poslanci. Iniciatívu prišiel na obidve Zastupiteľstvá obhájiť aj župan Pavol Frešo.
 
„Záleží mi na tom, aby to nebola len deklarácia. Preto som na každé  Zastupiteľstvo prišiel a vysvetlil základné atribúty projektu. Najmä jeho pridanú hodnotu v ochrane krajiny, ale aj jeho súčasti v podpore a rozvoji cestovného ruchu. Nechceme, aby táto iniciatíva skončila len formálnou podporou. Do času zavŕšenia viac ako 30 ročnej snahy o vznik parku využijeme príležitosti na oboznámenie poslancov a verejnosti s dôvodmi a prínosmi jeho vzniku,“ povedal Pavol Frešo, predseda BSK.
 
Župní poslanci dali Iniciatíve za vznik Národného parku Podunajsko zelenú už začiatkom septembra na svojom pracovnom zasadnutí. Postupne sa k ich podpore pridávajú aj miestni poslanci. Dnes podporu Národnému parku Podunajsko vyjadrili jednohlasne poslanci MČ Bratislava - Staré Mesto a MČ Bratislava - Petržalka.
 
Vznik Národného parku Podunajsko podporili aj zástupcovia odbornej verejnosti. K Hlavnej architektke Hlavného mesta SR Bratislavy Ingrid Konrad sa pridali aj vedeckí pracovníci Geografického ústavu SAV, Botanického ústavu SAV, Ústavu krajinnej ekológie SAV a Ústavu ekológie lesa SAV. Podporu vzniku národného parku Podunajsko vyjadrili aj riaditelia národných parkov Donau–auen a Podyjí či vedenie Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia, Slovenskej ornitologickej spoločnosti a Ochrany dravcov na Slovensku. Podporu iniciatíva našla aj u dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Milana Triznu.
 
„Treba podporu nielen občianskych aktivistov a ochranárov a župy ako takej, ale je potrebná aj podpora zastupiteľstiev jednotlivých mestských častí, ktorých sa to priamo týka. Ich podpora je neuveriteľne dôležitá, zato ďakujeme,“ uzavrel predseda BSK Pavol Frešo.
 
Národný park Podunajsko by mal spojiť už existujúce chránené územia od sútoku Moravy a Dunaja (Devínska Kobyla, Slovanský ostrov, Sihoť) cez Bratislavu (Bratislavské luhy), Dunajské Luhy až po sútok Dunaja a Ipľa. Celková rozloha by mala byť 8 332,98 ha. Vyhlásenie Národného parku Podunajsko má viesť najmä k záchrane a k zachovaniu zvyškov ohrozených biotopov pôvodných porastov lužných lesov, na ktoré sú viazané aj vzácne druhy živočíchov.