Zverejňovač príspevkov

Späť

Kontroly v domovoch sociálnych služieb pokračujú

27.09.2016

Bratislavský samosprávny kraj spustil kontroly v resocializačných zariadeniach na svojom území. Rovnako pristúpil aj k monitorovaniu a vyhodnocovaniu práce s klientami v iných zariadeniach, zvlášť pre ľudí so zdravotným znevýhodnením a pre seniorov. Kľúčová je aktualizácia zdravotných údajov.
 
„Pracovné stretnutie s riaditeľmi zariadení sociálnych služieb v našej zriaďovateľskej pôsobnosti  sa konalo v polovici septembra. Všetkých sme požiadali, okamžite začali s monitorovaním všetkých prijímateľov sociálnych služieb v ich zariadení, preverili, v rámci svojich kompetencií, ich zdravotný stav a podľa toho vyhodnotili individuálne plány v zmysle zákona o sociálnych službách. Aby každý klient v zariadení dostal takú starostlivosť, akú jeho aktuálny zdravotný stav vyžaduje, pretože ten sa môže zmeniť zo dňa na deň,” objasnil momentálne dianie v domovoch sociálnych služieb predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Zistenia monitorovaní, ktoré by poukázali na zmenu rozsahu činností, na ktoré je občan odkázaný a v ktorých potrebuje pomoc, či dohľad, majú riaditelia oznámiť príslušnému úradu zodpovednému za pre posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Viacerí prijímatelia využívajú služby rôznych poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých a nie služby všeobecného lekára, ktorý má ulicu, na ktorej sídli dané zariadenie, pridelenú vo svojom zdravotnom obvode. V tomto prípade a v prípade, že im lekári predpíšu nové lieky, alebo stanovia aktuálnu diagnózu, je potrebné, aby klient či jeho príbuzní takúto zmenu oznámili v zariadení sociálnych služieb zodpovednému zdravotníckemu pracovníkovi. V opačnom prípade, zariadenie o tejto skutočnosti nevie a nevie dohliadnuť na prípadné správne a pravidelné užívanie liekov, či zabezpečenie intenzívnejšej pomoci a podpory.
„Najmä u pacientov s psychiatrickými diagnózami sa navonok nemusí nič prejaviť. Lekár nemá povinnosť takúto skutočnosť nahlásiť zariadeniu, pretože je viazaný mlčanlivosťou. Bez súhlasu pacienta teda nemôže o jeho stave informovať.  Zdieľanie takýchto informácií by však mohlo pomôcť ako klientovi, tak aj zariadeniu pri nastavení aktívnych preventívnych opatrení a v neposlednom rade aj príbuzným, ktorí tak budú vedieť, že o ich rodinného príslušníka je najlepšie postarané,” vysvetlila podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja Gabriella Németh.
 
Bratislavský samosprávny kraj iniciuje aj oslovenie všeobecných lekárov na území kraja, aby pri klientoch, o ktorých vedia, že sú v zariadeniach sociálnych služieb a majú vedomosť o prípadných vážnych zmenách v zdravotnom stave, hovorili s pacientom o tom, že je najmä v jeho záujme, aby zmeny zdravotného stavu oznámil príbuzným, či zariadeniu. Veľa krát môže ísť o drobnosti, ale aj o vážne diagnózy, ktoré môžu mať dopad na život človeka.
„Poskytovanie kvalitných sociálnych služieb s individuálnym prístupom je naším prvoradým záujmom. Toto je však možné iba pri vzájomnej spolupráci všetkých zúčastnených. Lekárov, klientov a ich príbuzných a najmä sociálnych pracovníkov, ktorí majú pre svoju prácu všetky informácie,” uzavrela riaditeľka Odboru sociálnych služieb BSK Michaela Šopová.