Zverejňovač príspevkov

Späť

BSK: Odpoveď na mail pána poslanca Vladimíra Slobodu

20.06.2016

Vážený pán poslanec  Sloboda,

v reakcii na Váš mail zo dňa 15.6.2016 , ktorým ste žiadali o zrušenie verejného obstarávania na zabezpečenie prevádzky, údržby a opravy majetku BSK, si Vám dovoľujem oznámiť nasledovné skutočnosti:

V prvom rade mi dovoľte uviesť, že Ing. Igor Bendík, ani žiaden iný podpredseda BSK, nie je zodpovedný (ani čiastočne) za výkon kompetencií Úradu BSK. Uvedené nevyplýva z Organizačného poriadku Úradu BSK (ďalej len „organizačný poriadok“) ani z iných relevantných noriem.

Pokiaľ ide o Vami spomínanú zákazku Stavebné činnosti súvisiace so zhodnocovaním, rekonštrukciou a udržiavaním majetku BSK , žiadne z obstarávaných tovarov a služieb v rámci predmetnej zákazky svojím charakterom nepredstavovali správu majetku (nespadali pod činnosti, ktoré podľa organizačného poriadku zabezpečuje Oddelenie správy majetku). Uvedené platí rovnako aj v prípade zákazky na zabezpečenie prevádzky, údržby a opravy majetku BSK, v rámci ktorej sú obstarávané činnosti spadajúce do technickej časti starostlivosti o majetok BSK, teda ide o výkon kompetencií Odboru investičných činností.

Zadaním zákazky na zabezpečenie prevádzky, údržby a opravy majetku BSK nedochádza ku žiadnej zmene z hľadiska správy majetku, nakoľko v rámci uvedenej zákazky dôjde výlučne ku združeniu dodávateľských činností, ktoré aj doteraz BSK zabezpečoval dodávateľským spôsobom.

Predmetná zákazka na zabezpečenie prevádzky, údržby a opravy majetku BSK bola pripravená práve z dôvodu Vami spomínaných pochybností, ktoré sa v minulosti objavili vo vzťahu k odstraňovaniu havárií na majetku BSK a za účelom predchádzaniu podobným pochybnostiam v budúcnosti. Objem zákazky (15 mil. Eur na 4 roky, tj. 3,75 mil. Eur ročne) pritom nepredstavuje vyššiu sumu oproti reálnym výdavkom, ktoré BSK vynakladal na obstaranie predmetných činností v minulosti (cca 4,5 mil. Eur ročne).

Pokiaľ ide o možnú ingerenciu zastupiteľstva BSK do procesu verejného obstarávania, takýto postup by bol v rozpore s platným právnym poriadkom, nakoľko zastupiteľstvo vykonáva výlučne zákonom určené kompetencie. BSK je pri procese verejného obstarávania viazaný výlučne zákonom a tiež Smernicou č. 76/2013 o verejnom obstarávaní v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja, účinnou od 01.07.2013. BSK je povinný v procese verejného obstarávania dodržiavať o.i. základné princípy verejného obstarávania (princíp rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie hospodárskych subjektov, transparentnosti, proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti), preto je vylúčené, aby o konkrétnom obstarávaní rozhodoval politický orgán. Proces verejného obstarávania sa riadi prísne odborným hľadiskom a zabezpečujú ho vecné útvary úradu. Na účely dodržania princípu nediskriminácie hospodárskych subjektov je nevyhnutné, aby o pripravovanom verejnom obstarávaní bol informovaný čo najužší okruh osôb (pripravujúcich VO), a to až do momentu vyhlásenia súťaže resp. vydania predbežného oznámenia. Tieto osoby sú pritom zaviazané povinnosťou dodržiavať mlčanlivosť v takom rozsahu, aby nedošlo k zvýhodneniu niektorého hospodárskeho subjektu tým, že bude o pripravovanej súťaži informovaný skôr alebo inak ako zákonom predpokladaným spôsobom.

Pre úplnosť je potrebné uviesť, že v rámci zákazky na prevádzku, údržbu a opravy majetku BSK dôjde k zabezpečeniu činností, ktoré dlhodobo požaduje práve zastupiteľstvo BSK, predovšetkým
- pasportizácia budov,
- pasportizácia zelene, 
- zavedenie funkcie energetika (Stratégia znižovania energetickej náročnosti),
- riešenie pre odstraňovanie ad hoc vzniknutých mimoriadnych udalostí

Záverom mi dovoľte poznamenať, že poslanci zastupiteľstva BSK majú konkrétne zákonné nástroje, ktorými môžu ovplyvňovať fungovanie BSK, a to a) rozpočet a b) akčný plán.

S úctou,


Valerián POTIČNÝ

Riaditeľ Úradu BSK