Zverejňovač príspevkov

Späť

1. výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko

03.08.2016

Úrad vlády Maďarska ako Riadiaci orgán Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom v Slovenskej republike vyhlasujú prvú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko.

Časový rámec trvania výzvy: od 29/07/2016 do 31/10/2016.
Predmetom výzvy sú nasledovné prioritné osi:


1) PO1 - Príroda a kultúra
• Špecifický cieľ 1.1 Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti
2) PO2 - Posilnenie cezhraničnej mobility
• Špecifický cieľ 2.1 Zvýšenie hustoty hraničných priechodov pozdĺž slovensko-maďarskej hranice
• Špecifický cieľ 2.2.1 Zlepšenie cezhraničných verejných dopravných služieb
• Špecifický cieľ 2.2.2 Zlepšenie cezhraničných logistických služieb
3) PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti
• Špecifický cieľ 4.1 Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi


Indikatívny rozpočet finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja dostupných vo výzve je 67 475 822 EUR.
Všetky informácie a súvisiace dokumenty sú zverejnené na webovej stránke programu www.skhu.eu.