Späť

Zverejňovanie územného plánu

VUC_128

Prostredníctvom tejto služby Úrad BSK zverejňuje Územný plán regiónu - Bratislavský samosprávny kraj.

Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj

Zmeny a doplnky č.1 ÚPN R BSK boli schválené Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja dňa 29.09.2017 uznesením č. 94/2017 a ich záväzná časť bola vyhlásená VZN BSK č.3/2017 zo dňa 29.09.2017 s účinnosťou od 26.10.2017.

Obsahom návrhu ZaD č.1 ÚPN R BSK sú najmä výsledky strategických materiálov prerokovaných Z BSK (aktualizovaná koncepcia cyklotrás na území BSK, štúdie týkajúce sa ochrany proti prívalovým dažďom, cezhraničného prepojenia SK/AT cyklolávkami cez rieku Morava, stratégie rozvoja kultúry, turizmu a vidieka, výsledky PHSR BSK 2014-2020,...), úprava a doplnenie záväzných regulatívov (najmä v súvislosti s otázkou klimatických zmien), zmeny v označovaní ciest 3. triedy na základe požiadavky MDaV SR, úprava obchvatov niektorých obcí (Pezinok, Modra, Viničné, Sv. Jur, Rohožník...), zmena ochranných pásiem Letiska M. R. Štefánika na základe požiadavky a rozhodnutia Dopravného úradu,...

Záväzná časť:

Smerná časť:

Grafická časť:

 

Územný plán regiónu – Bratislavský samosprávny kraj 

Územný plán regiónu - Bratislavský samosprávny kraj (ÚPN R BSK) bol schválený Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja dňa 20.09.2013 uznesením č. 60/2013 a jeho záväzná časť bola vyhlásená VZN BSK č.1/2013 zo dňa 20.09.2013 s účinnosťou od 15.10.2013.

 

Záväzná časť:

Smerná časť:

Grafická časť:

Úplné znenie UPN R BSK-grafická časť ako webová aplikácia

Súvisiaca elektronická služba - Pripomienkovanie návrhu územného plánu regiónu