Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Župné školy stále silnejším partnerom zamestnávateľov

05.09.2016

Bratislavský samosprávny kraj je v školskom roku 2016/2017 zriaďovateľom 57 stredných škôl, z toho 14 gymnázií, 36 stredných odborných škôl, 3 spojených škôl, dvoch konzervatórií a dvoch jazykových škôl. Školský rok na troch z nich bol otvoriť aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
„V prvom rade vidím, že dnešné deti majú omnoho viac rozhľadu o svete samotnom. Že sú viac chtivé v tom svete viac dokázať a myslím si, že majú viac možností. Preto im naozaj želám, aby sa v tých možnostiach poriadne zorientovali a boli jednoducho úspešné.  Tak, ako to želáte každý svojim vlastným deťom, aby boli úspešnejší, ako vy sami, tak to želáme všetkým deťom dokopy,“ zaželal prvákom predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo na svojej dnešnej prvej zastávke, na Gymnáziu v Modre, kde otváral školský rok spoločne s prezidentom SR Andrejom Kiskom. Ten sa dotkol aj postavenia učiteľov v spoločnosti.

„Školstvo potrebuje dostať naspäť  svoje postavenie v spoločnosti, ktoré si zaslúži. Školstvo potrebuje naspäť rešpekt a úctu. Rešpekt a úctu potrebujú pedagogickí pracovníci, všetci, ktorí sú do systému vzdelávania zapojení,“ vyjadril sa prezident SR Andrej Kiska.

Bratislavský samosprávny kraj je zriaďovateľom takmer šesťdesiatky stredných škôl v regióne, ktoré minulý rok navštevovalo 18 151 žiakov. V tomto školskom roku školy plánujú otvoriť 159 tried prvých ročníkov, do ktorých by malo nastúpiť takmer tri a pol tisíca prvákov. Piatim župným školám pribudli v tomto školskom roku aj nové študijné a učebné odbory. Na SOŠ Ivanská cesta v Bratislave je to technik energetických zariadení budov, na ŠUV Josefa Vydru v Bratislave sa otvoril odbor grafický dizajn, na PaSA Bullova 2, Bratislava,  nastúpia prváci aj na odbor vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť, na Spojenej škole v Ivanke pri Dunaji budú mať možnosť po novom študovať aj budúci podnikatelia pre rozvoj vidieka. Tento odbor bude prijímať žiakov až od školského roku 2017/18. V Bratislavskom regióne pribudli aj dve centrá odborného vzdelávania a prípravy. Prvé je na SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča na Sklenárovej v Bratislave a druhé je pre oblasť technickej a aplikovanej chémie pri SOŠ chemickej v bratislavskom Vlčom hrdle. Dovedna ich je v kraji už deväť.

Druhou zastávkou bratislavského župana bola Stredná odborná škola polygrafická v Bratislave, kde slávnostne otvoril zrekonštruované priestory praktického vyučovania – TYPO, kde sa žiaci budú učiť na najaktuálnejších verziách grafických softvérov. Zrekonštruované priestory teda zabezpečia odbornú prípravu žiakov v odboroch Polygrafia a médiá.

„Cieľom bolo pripraviť na našich žiakov tak, aby mohli po skončení odbornej školy polygrafickej plynule nastúpiť do výroby, aby používali tie zariadenia, ktoré používa ich zamestnávateľ,“ objasnil riaditeľ SOŠ polygrafickej na Račianskej ulici v Bratislave.

„Snažíme sa v rámci nových kompetencií, ktoré nám boli dané v zákone o odbornom vzdelávaní v tej časti duálneho vzdelávania, sa nato pripraviť a veľmi úzko spolupracujeme s našou školou, ktorá je jedinečná, jediná na Slovensku, ktorá poskytuje vzdelávanie cez všetky tri výrobné fázy a je jedinou školou, ktorá sa môže hrdiť titulom, že je centrom odborného vzdelávania a prípravy. Ja som veľmi rád, že táto škola takto napreduje, čo podporí vzdelávanie polygrafov na Slovensku,“  doplnil za zamestnávateľov prezident zväzu polygrafie na Slovensku Peter Blubla.

Pre školský rok 2016/2017 podpísalo zmluvy o duálnom vzdelávaní s 35 zamestnávateľov s deviatimi strednými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Jednou z nich je aj SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča na Sklenárovej 1 v Bratislave. Spoločnosť Lidl na tejto škole otvára triedu už po tretí raz.  Žiaci tak majú garantovanú nielen prax, ale aj pracovné miesto po skončení školy. Motivovať ich k tomu môže aj štipendium, o ktoré sa postará ich budúci zamestnávateľ.

„Pre nás projekt duálneho vzdelávania je nesmierne dôležitá vec preto, lebo naša župa si zakladá na tom, aby naše odborné školy vychovávali absolventov, ktorí budú mať robotu skoro istú, inými slovami  ľudí pre prax. Preto podporujeme aj takéto strategické partnerstvá, čiže ďakujeme Lidlu, že môžeme toto partnerstvo už niekoľko rokov rozvíjať. A podporujeme v každej možnej línii, kde nato môžeme mať vplyv. Obchod jedna línia, automobilový priemysel druhá línia, samozrejme, aj elektrotechnický priemysel. V prvom rade to robíme pre našich študentov, aby si boli istí, že keď absolvujú našu odbornú školu, tak si ľahko nájdu miesto a zároveň kontinuálne prebieha zvyšovanie úrovne, to znamená svojim spôsobom tlačíme na svojich partnerov, aby  tá úroveň bola vždy vyššia a vyššia až po tú úroveň platovú. Ale zároveň máme, samozrejme, ambíciu aj byť takým referenčným miestom pre iné župy, aby sme mohli ukázať, že takéto partnerstvá existujú a idú. To je naša dlhodobá filozofia v odbornom vzdelávaní a tú chceme rozvíjať aj naďalej,“ vysvetlil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Novinkou školského roka 2016/2017 v bratislavskom regióne je aj zmena SOŠ automobilovej Jána Jonáša 5 v bratislavskej Devínskej Novej Vsi na Duálnu akadémiu. Jej zriaďovateľom je od 1. 9. 2016 Duálna akadémia, záujmové združenie právnických osôb, medzi ktorými je aj BSK. 
Ďalšou novinkou je aj zmena názvu SOŠ na Svätoplukovej v Bratislave, z ktorej sa stala SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, Bratislava.

„V rámci Bratislavského samosprávneho kraja máme dosť jednoznačnú špecifikáciu škôl. Máme školy zamerané či už na chémiu, strojárstvo či poľnohospodárstvo. Čiže sme zrozumiteľným partnerom pre zamestnávateľov. Ak majú záujem vstúpiť do systému duálneho vzdelávania v ktorejkoľvek oblasti priemyslu, tak im vieme ponúknuť školu s konkrétnym zameraním. Všetko však závisí v prvom rade na rozhodnutí zamestnávateľa. Či je na to pripravený, či chce spolupracovať so školou, alebo či má svoj plán a vízie už do budúcna nastavené a či vie, aká bude obnova a potreba zamestnancov,“ zhrnul ponuku škôl a dopyt zamestnávateľov riaditeľ Odboru školstva, mládeže a športu BSK Roman Csabay.