Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Župan ocenil pedagógov

06.04.2018

„Oceniť učiteľov a motivovať ich v ich neľahkom poslaní je dôležité. Nakoľko školstvo patrí k prioritám župy, robíme všetko pre to, aby sa zlepšilo postavenie učiteľov a zlepšilo sa aj ich finančné ohodnotenie. Aby mohli svoju prácu aj naďalej robiť s láskou a zanietením,“objasnil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Bratislavský župan Juraj Droba dnes na slávnostnom oceňovaní pedagógov zo župných gymnázií a stredných škôl odovzdal ocenenia dvadsiatim učiteľom, ktorých vybrala Výberová komisia pod vedením PaedDr. Juraja Jánošíka, predsedu komisie školstva, športu a mládeže Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. Odovzdávanie prebiehalo na Konzervatóriu na Tolstého v Bratislave. Ocenení dostali aj finančnú odmenu vo výške 350 eur.

Zoznam ocenených pedagógov:


1. akad. maliarka Anna Bohatová, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru
Dlhoročná vedúca študijného odboru ručné výtvarné spracúvanie textílií, na škole pôsobí už 30 rokov, je spoluautorkou učebníc a pedagogických dokumentov. Žiaci pod jej vedením získali viaceré ocenenia v súťaži Módny návrhár.

2. Ing. Terézia Garaiová, Obchodná akadémia, Nevädzová
Dlhoročná a skúsená učiteľka ekonomických predmetov, v predmete Cvičná firma dosiahla so žiakmi vynikajúce úspechy na medzinárodných veľtrhoch. Podieľa sa na príprave štátnych skúšok v písaní na počítači. Svojou pracovitosťou a kreatívnymi nápadmi inšpiruje kolegov i žiakov.

 


3. Ing. Eva Grajcarová, Obchodná akadémia, Dudova
Pôsobí v škole ako zástupkyňa riaditeľa, dlhé roky sa venuje učeniu odborných ekonomických predmetov. Patrí medzi najzodpovednejších učiteľov na škole a je vzorom pre žiakov, ktorých vedela vždy pochopiť a motivovať k učeniu.

4. Mgr. Beata Habánová, Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska
Dlhoročná učiteľka slovenčiny, pôsobí tiež vo funkcii rady školy a vedúcej predmetovej komisie všeobecnovzdelávacích predmetov. Je flexibilná, komunikatívna a náročná v požiadavkách na seba i svojich žiakov. Celý profesijný život zasvätila pedagogickej činnosti.

5. PhDr. Eva Hyrossová, PhD., Gymnázium, Pezinok
Učiteľka dejepisu s dlhoročnou praxou, je propagátorkou zavádzania nových pedagogických metód a foriem vyučovania. Pracuje ako koordinátorka študentskej odbornej činnosti, jej žiaci dosahujú v súťažiach výborné výsledky. Pracuje tiež ako vedúca programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu.

6. Mgr. Miroslava Imrišková, Stredná odborná škola, Račianska 105
Na škole pôsobí ako učiteľka estetiky a výtvarných predmetov. Ako pedagóg prejavuje mimoriadne schopnosti a zapája sa do nových foriem vyučovania. Je autorkou a spoluautorkou mnohých projektov a modelov v oblasti výtvarnej výchovy.

7. Ing. Ľudovít Iván, Stredná odborná škola technická, Vranovská
Na tejto škole pôsobí už 30 rokov, v súčasnosti je zástupcom riaditeľa pre praktické vyučovanie. Počas celého obdobia dosahuje výborné výchovnovzdelávacie výsledky. Viacerí žiaci sa aj po opustení brán školy vracajú za ním na konzultácie. Participoval na mnohých medzinárodných projektoch.

8. Mgr. Gabriela Jačianska, Gymnázium Karola Štúra, Modra
Je dlhoročnou učiteľkou slovenčiny a výtvarnej výchovy, pripravuje žiakov na recitačné súťaže, kde dosahujú vynikajúce umiestnenia. Ako vyučujúca predmetu umenie a kultúra šíri dobré meno školy účasťou žiakov v umeleckých súťažiach a prípravou kultúrnych programov na mestských a školských akadémiách.

9. Mgr. Tatiana Krajčovičová, Obchodná akadémia, Račianska 107
Učí v anglický jazyk, je vedúcou predmetovej komisie cudzích jazykov a významne prispieva k dosahovaniu nadpriemerných výsledkov z angličtiny pri maturitnej skúške. Rozvíja u žiakov samostatnosť, kritické myslenie, podporuje ich iniciatívu a spoluprácu. Organizuje olympiády, projekty súvisiace s výučbou angličtiny.

10. Ing. Robert Naštický, Hotelová akadémia, Mikovíniho
Je hlavný majster odborného výcviku a dosahuje výborné výsledky v oblasti odborného vzdelávania. Pôsobí ako lektor barmanských a somelierskych kurzov, riaditeľ medzinárodných somelierskych súťaží. Žiaci pod jeho vedením získavajú na medzinárodných súťažiach vynikajúce ocenenia.

11. Ing. Beata Ogrodníková, Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova
Počas svojho dlhoročného pôsobenia sa zaslúžila o skvalitnenie a modernizáciu odborného vzdelávania. Zaslúžila sa o zavedenie vyučovania odborného kreslenia pomocou počítačových grafických systémov. Vo svojej aprobácii patrí medzi učiteľskú špičku.

12. Mgr. Marta Palkovičová, Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského
Pracuje ako učiteľka slovenčiny a občianskej náuky celý svoj produktívny život. Je vedúcou predmetovej komisie všeobecnovzdelávacích predmetov. Napísala niekoľko učebníc. Výnimočný význam má jej práca v oblasti protidrogovej prevencie. Patrí medzi najskúsenejších zamestnancov školy.

13. Mgr. Elena Skalná, Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka
Pôsobí ako riaditeľka školy. Významne prispela k rozvoju stredného zdravotníckeho školstva na Slovensku. Pod jej vedením sa žiaci aktívne zapájajú do medzinárodných projektov. Vypracovala školské vzdelávacie programy pre všetky študijné odbory profilované v škole.

14. RNDr. Eva Stanková, Gymnázium Ivana Horvátha
Už 30 rokov učí matematiku a informatiku, pracuje ako zástupkyňa riaditeľky, je dlhoročnou koordinátorkou maturitných skúšok. Patrí k pedagógom, ktorí sa snažia maximálne využívať najnovšie formy vyučovania. Realizovala v škole viacero úspešných projektov.

15. PhDr. Eva Šothová, Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Sklenárova 7
V škole pôsobí ako výchovná a kariérna poradkyňa. Pravidelne zabezpečuje spoluúčasť žiakov na charitatívnych a dobrovoľníckych podujatiach, ako sú Deň narcisov, benefičný koncert pre deti z detských domovov, zbierka Modrá nezábudka, Biela pastelka či Valentínska kvapka krvi.

16. Mgr. Emília Šupalová, Gymnázium Antona Bernoláka, Senec
V školstve pôsobí už 35 rokov. V pedagogickej práci je náročná na seba i svojich študentov. Každoročne pripravuje študentov na súťaže v anglickom jazyku a je koordinátorkou olympiády v anglickom jazyku. Aktívne zapája študentov do projektov.

17. Ing. Alexandra Valachová, Stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnorovo nábr. 5
Vo svojej pedagogickej praxi zastávala rôzne pozície od učiteľky odborných predmetov, cez triednu učiteľku a fakultnú učiteľku až po vedúcu predmetovej komisie. Venovala sa zavádzaniu nových IKT zručností do vyučovania. Svoje odborné vedomosti aktívne využíva účasťou na rôznych projektoch.

18. Mgr. Tatiana Vašková, Gymnázium, Malacky
Pracuje ako dlhoročná koordinátorka Olympiády ľudských práv. Pod jej vedením dosahujú žiaci popredné umiestnenia v celoslovenských súťažiach. Ako učiteľka občianskej náuky sa podieľala na vypracovaní stratégie finančnej gramotnosti školy.

19. Mgr. Mária Veselá, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9
Je vedúcou predmetovej komisie prírodovedných predmetov, predsedníčkou rady školy, pôsobila aj ako členka Územnej rady školy Bratislavského samosprávneho kraja. Na škole organizuje každoročne súťaž Matematický klokan. Je organizátorkou podujatia - Deň zdravej školy.

20. Mgr. Tatiana Zuskinová, Stredná odborná škola pedagogická, Bullova 2
Je dlhoročnou kvalitnou učiteľkou odborných predmetov. Je koordinátorkou úseku protidrogovej prevencie, výchovnou a protidrogovou poradkyňou. Ako mama štyroch detí je veľmi citlivá k individuálnym a špecifickým problémom žiakov školy. Vie si nájsť čas pre každého a v mnohých prípadoch plní úlohu školského psychológa.