Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Župa rozšírila ponuku sociálnej služby

14.09.2018

„Župa pracuje na neustálom skvalitňovaní sociálnych služieb vo svojich 14 zariadeniach sociálnych služieb. A to zlepšovaním  finančných podmienok, rekonštrukciami objektov a priestorov zariadení, či rozširovaním sociálnych služieb. Okrem toho je na území kraja ďalších vyše 200 poskytovateľov sociálnych služieb, ktorých župa registruje.  Z dôvodu lepšej kontroly poskytovateľov sociálnych služieb župa zaviedla novú kontrolnú skupinu, sociálnu kobru, ktorá funguje od 1. septembra 2018 už ako plnohodnotný dvojčlenný tím. Jedným z členov je interný audítor BSK a druhý člen tímu vzišiel z výberového konania. Táto kontrolná skupina bude poskytovateľov kontrolovať námatkovo a z vlastnej iniciatívy,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača, zariadenie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, poskytuje od 1. septembra 2018 sociálnu službu aj v špecializovanom zariadení celoročnou pobytovou formou s kapacitou 27 miest. Toto špecializované zariadenie je zamerané na poskytovanie sociálnej služby ľuďom s Parkinsonovou chorobou, Alzheimerovou chorobou alebo demenciou. Dôležitou podmienkou pre poskytovanie tejto  sociálnej služby je právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby v špecializovanom zariadení.

V prípade záujmu o poskytovanie sociálnej služby v tomto špecializovanom zariadení je potrebné doručiť žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby priamo do zariadenia: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača, Pri vinohradoch 267, Bratislava.

Postup pri podávaní žiadosti a všetky tlačivá potrebné k podaniu žiadosti nájdete na stránke Bratislavského samosprávneho kraja: http://www.region-bsk.sk/clanok/socialne-sluzby-poskytovane-samospravnym-krajom-839574.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d