Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Župa hľadá nového šéfa/-ku Ludusu

28.05.2018

“Pri takom dôležitom procese, akým je konkurz na riaditeľa kultúrnej inštitúcie, je našou hlavnou prioritou zabezpečiť pri výbere maximálnu odbornosť, transparentnosť a otvorenosť. Hľadáme človeka so silnou víziou. Jedným z kritérií je vysokoškolské II. stupňa v oblasti kultúry, umenia, vzdelávania alebo manažmentu a požadovaná je aj minimálne trojročná riadiaca prax. Skúsenosti s riadením kultúrnej inštitúcie budú výhodou,“ ozrejmil bratislavský župan Juraj Droba. 

Medzi ďalšie kvalifikačné požiadavky na uchádzača patrí schopnosť prinášať rozvojové impulzy a profilovať divadlo ako inštitúciu 21. storočia, mať všeobecný prehľad o divadelnom prostredí na Slovensku a v kraji a všeobecne o kultúrnom prostredí BSK, jeho štruktúre aktéroch, skúsenosť s prácou v oblasti kultúry a umenia, resp. verejnej správy alebo vzdelávania; koncepčné myslenie, schopnosť viesť tím a proaktívne nastavenie smerom k fungovaniu a rozvoju divadla; a v neposlednom rade bezúhonnosť a kvalitné renomé v kultúrnej obci. 

Uchádzačov na post riaditeľa/-ky Divadla Ludus bude hodnotiť transparentná, nezávislá a vysoko odborná 9-členná výberová komisia a to posúdením troch okruhov: vhodnosť uchádzača na základe dosiahnutého vzdelania, praxe a ďalších skutočností uvedených uchádzačom v dokladoch, ďalej úroveň predloženej „Vízie fungovania a rozvoja divadla LUDUS“ a vystúpenie uchádzača počas osobného pohovoru
z pohľadu znalosti problematiky, vystupovania, komunikácie. Výsledok posudzovania bude v stanovených 3 okruhoch ohodnotený bodmi v rozsahu 1 - 10 jednotlivými členmi výberovej komisie. Maximálny počet dosiahnuteľných bodov pre kandidáta bude od jedného člena komisie 30 bodov, spolu za všetkých členov komisie 270 bodov. Výsledné poradie uchádzačov bude zostavené podľa počtu dosiahnutých bodov. Do výsledného poradia úspešných uchádzačov budú zaradení iba uchádzači s dosiahnutým minimálnym počtom 210 bodov. Na osobný pohovor budú potom pozvaní tí uchádzači, ktorí splnili požadované podmienky a to v mesiacoch jún - júl 2018. Na základe výsledku výberového konania bude vybraný uchádzač odporučený predsedovi Bratislavského samosprávneho kraja na dočasné poverenie výkonom funkcie riaditeľa/riaditeľky Divadla Ludus.

Informácie o činnosti divadla LUDUS si záujemci môžu vyžiadať na e-mailovej adrese zuzana.sajgalikova@region-bsk.sk.

Žiadosť s požadovanými dokladmi (doklad o dosiahnutom vzdelaní, profesijný životopis, výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace a vízia fungovania a rozvoja divadla Ludus do roku 2023) je potrebné doručiť do 18. 6. 2018 do podateľne Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, P. O. BOX 106, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava. Obálku označiť „Výberové konanie – Divadlo LUDUS“ Neotvárať !