Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Získajte príspevok zo sociálneho programu

31.05.2019

„Do zložitej životnej situácie sa môže dostať každý z nás, akákoľvek rodina, ako aj tí najzraniteľnejší a to deti. A je fajn, keď na to nie sú sami. Je dôležité mať sa kam obrátiť. Preto podporujeme subjekty pomáhajúce riešiť krízové situácie v rodine takéto centrá aj vzájomnou spoluprácou ako aj financiami prostredníctvom takejto výzvy,“povedal Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Výzva je určená  akreditovaným a neakreditovaným subjektom, právnickým a  fyzickým osobám  vykonávajúcim opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že majú možnosť predkladať žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre rok 2020 na predchádzanie vzniku krízových situácii v rodine a na sociálne projekty zamerané na ochranu práv a právom chránených záujmov detí a na predchádzanie a zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov na rok 2020, vypracovaných v súlade so sociálnym programom Bratislavského samosprávneho kraja s názvom:

  1. „Pomoc ženám, na ktorých je páchané násilie,“
  2. „Centrum pre rodiny v kríze.“

Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku a projekty vypracované v súlade so sociálnym programom Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2020, je potrebné predložiť v termíne do 31. júla 2019.

Viac informácií nájdete na https://bratislavskykraj.sk/socialne-sluzby/