Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Začiatok realizácie ďalšieho COVP

21.12.2018

Cieľom projektu COVP Ivanská cesta 21  je „Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. V rámci projektu príde ku komplexnej rekonštrukcií Budovy združených dielní, ktorá zahŕňa zmenu dispozičného riešenia vnútorných priestorov za účelom vytvorenia nového stavebného konceptu odborného teoretického vyučovania (šiestich odborných učební) a praktického vyučovania (siedmich odborných dielní) vrátane obstarania nového materiálno – technického vybavenia pre skupinu vzdelávacích odborov 36 – Stavebníctvo, kartografia a geodézia a skupinu odborov 63, 64 – Ekonomika a organizácia, obchod a služby.

Hlavné aktivity projektu COVP Ivanská cesta 21:
- Obstaranie a modernizácia materiálno - technického vybavenia odborných pracovísk pre praktické vyučovanie, odborný výcvik, odbornú prax, celoživotné vzdelávanie, jazykových učební, odborných dielní, odborných učební, knižníc, prednáškových a vyučovacích miestností na stredných odborných školách, centrách odborného vzdelávania a prípravy, a s tým súvisiace stavebné úpravy.
- Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov stredných odborných škôl, centier odborného vzdelávania a prípravy, stredísk odbornej praxe, stredísk praktického vyučovania a školského hospodárstva, súvisiacich okrem iného aj so zabezpečením prvkov inkluzívneho vzdelávania a vybavenosťou pre širšiu komunitu centier odborného vzdelávania a prípravy.
- Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov stredných odborných škôl, centier odborného vzdelávania a prípravy, stredísk odbornej praxe, stredísk praktického vyučovania a školských hospodárstiev.

Výstupy projektu COVP Ivanská cesta 21:
- posilnenie systému odborného vzdelávania a prípravy (OVP) a zvýšenie jeho atraktívnosti v kontexte celoživotného vzdelávania (CŽV),
- zlepšenie materiálno – technického vybavenia COVP,
- zníženie energetickej náročnosti budov COVP,
- zlepšenie podmienok pre uplatnenie absolventov na trhu práce, 
- vytvorenie technických podmienok pre inkluzívne vzdelávanie,  
- zvýšenie počtu žiakov zúčastňujúcich sa praktického vyučovania priamo u zamestnávateľa.