Zverejňovač príspevkov

Späť

XXVII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK

Názov zasadnutia
XXVII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Číslo zasadnutia
27
Termín zasadnutia
11.06.2021
Miesto zasadnutia
Rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Body programu

PoradieNázov bodu programuDokumenty
1. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia 13. marec 2021 – 14. máj 2021 01. Kontrola plnenia uznesení 13. marec 2021 - 14. má 2021.pdf 680,1 kB
2. Návrh Záverečného účtu Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2020 04. Záverečný účet BSK za rok 2020.zip 4,6 MB
3. Návrh na III. zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2021 05. Návrh na III. zmenu rozpočtu BSK v roku 2021.pdf 263,5 kB
05. Príloha č. 1 - aktualizácia IP majetok.pdf 545,3 kB
05. Príloha č. 2 - aktualizácia IP cesty II. a III.pdf 111,7 kB
4. Informácia o rozpočtovom hospodárení Bratislavského samosprávneho kraja za obdobie od 1.1.2021 do 31.3.2021 06. Hospodárenie BSK za 1. štvrťrok 2021.pdf 425,3 kB
5. Priebežná informácia o výsledku kontrol vykonaných Útvarom hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja od 01. 11. 2020 do 15. 05. 2021 07. ÚHK Priebežná informácia o výsledku kontrol 1.11.2020-15.5.2021.pdf 362,9 kB
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja na II. polrok 2021 08. ÚHK Plán KČ na II. polrok 2021.pdf 176,9 kB
7. Návrh na menovanie Mgr. Miroslavy Tatarkovičovej do funkcie riaditeľky Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov Rača, Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava 09. DSS ZPS Rača_menovanie riaditeľky Tatarkovičovej.pdf 110,4 kB
09. DSS ZPS Rača_menovanie riaditeľky Tatarkovičovej_stanoviská komisií.pdf 113,4 kB
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2021, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2019 zo dňa 13. 12. 2019 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby, ktoré sú poskytované zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprá 10. VZN_novela_odbor sociálnych vecí 2021.pdf 202,7 kB
9. Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávky voči dlžníkovi JUDr. Andrej Ivan Beladič 12. Upustenie s vymáhania pohľadávky JUDr. Beladič.pdf 159,4 kB
12. Upustenie vymáhania pohľadávky JUDr. Beladič_príloha č. 1.pdf 1,3 MB
12. Upustenie vymáhania pohľadávky JUDr. Beladič_príloha č. 2.pdf 22,9 kB
10. Návrh na schválenie kúpy pozemkov v k. ú. Svätý Jur v súvislosti s nadobudnutím vlastníctva budovy národnej kultúrnej pamiatky synagógy 13. Kúpa pozemkov NKP synagógy Svätý Jur.pdf 156,6 kB
13. NKP synagóga Svätý Jur_prílohy.zip 332,2 kB
11. Návrh zámeru majetkoprávneho vysporiadania pozemkov pod cestným telesom č. II/510 v k. ú. Tomášov a k. ú. Malinovo pre účely scelenia cestného pozemku a výstavby cyklotrasy 14. Zámer vysporiadania pozemkov Tomášov, Malinov.pdf 137,6 kB
14. Zámer vysporiadania pozemkov Tomášov, Malinov_prílohy.pdf 5,7 MB
12. Návrh na schválenie nájmu časti cesty č. III/1059 v k. ú. Chorvátsky Grob pre stavebníka IPON SK, s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa 15. Nájom časti cesty Chorvátsky Grob_IPON.pdf 167,2 kB
15. Nájom časti cesty Chorvátsky Grob_IPON_prílohy.pdf 9,4 MB
13. Správa o činnosti kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a odpočet vybraných aktivít oddelenia kultúry za rok 2020 16. Správa o činnosti kultúrnych zariadení za rok 2020.pdf 1,3 MB
14. Odpočet plnenia projektov Aktualizovaného Akčného plánu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020 za obdobie 29. 03. 2021 – 11. 06. 2021 17. Odpočet AP jún 2021.pdf 270,8 kB
17. Odpočet AP jún 2021_prílohy.zip 659,8 kB
17. Odpočet AP jún 2021_stanoviská komisií.pdf 112 kB
15. Záverečná správa z hodnotenia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 – 2020 za rok 2020 18. Záverečná správa PHRSR 2014 - 2020.pdf 438,4 kB
18. Záverečná správa PHSR 2014 - 2020_stanoviská komisií.pdf 88,8 kB
16. Návrh na schválenie strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 - 2027 (s výhľadom do roku 2030)” 19. PHRSR 2021 - 2027.pdf 657,6 kB
19. PHRSR BSK 2021-2027.zip 17,9 MB
19. PHSRS 2021 - 2027_prílohy.zip 1,1 MB
19. PHSRS 2021 - 2027_stanoviská komisií.pdf 124,7 kB
17. Správa o plnení Stratégie rozvoja vidieka Bratislavského samosprávneho kraja 2016 – 2020 za rok 2020 20. Správa o plnení Stratégie rozvoja vidieka 2020.pdf 1 MB
20. Správa o plnení Stratégie rozvoja vidieka 2020_Správa.pdf 1,6 MB
20. Správa o plnení Stratégie rozvoja vidieka 2020_stanoviská komisií.pdf 88,6 kB
18. Správa o plnení Koncepcie budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v Bratislavskom samosprávnom kraji na obdobie 2018-2025 za rok 2020 21. Správa o plnení Koncepcie envirovzdel. centier 2020.pdf 111,4 kB
21. Správa o plnení Koncepcie envirovzdel. centier 2020_Správa.pdf 561,8 kB
21. Správa o plnení Koncepcie envirovzdel. centier_stanoviská komisií.pdf 114 kB
19. Návrh na schválenie vstupu Bratislavského samosprávneho kraja ako partnera do projektu „LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia“ (LIFE18 IPE/SK/000010) v rámci programu LIFE 22. Projekt LIFE IP Zlepšenie kvality ovzdušia.pdf 135,8 kB
22. Projekt LIFE IP Zlepšenie kvality ovzdušia_stanoviská komisií.pdf 88,7 kB

Dokumenty zasadnutia