Zverejňovač príspevkov

Späť

XXVI. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK

Názov zasadnutia
XXVI. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Číslo zasadnutia
26
Termín zasadnutia
29.03.2021
Miesto zasadnutia
Rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Body programu

PoradieNázov bodu programuDokumenty
1. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia 23. január 2021 – 12. marec 2021 01. Kontrola plnenia uznesení 23. január 2021 - 12. marec 2021.pdf 636,4 kB
2. Návrh Dohody o partnerstve medzi mestom Kaohsiung (Čínska republika [Taiwan]) a Bratislavským samosprávnym krajom (Slovenská republika) 02. Dohoda o partnerstve Taiwan - BSK_ Dohoda ENG.pdf 76,9 kB
02. Dohoda o partnerstve Taiwan - BSK_Dohoda SJ.pdf 111,3 kB
02. Dohoda o partnerstve Taiwan - BSK_materiál.pdf 132,2 kB
02. Dohoda o partnerstve Taiwan - BSK_príloha úradný preklad.pdf 3,6 MB
02. Dohoda o partnerstve Taiwan - BSK_stanoviská komisií.pdf 123,9 kB
3. Návrh na II. zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2021 03. Návrh na II.zmenu rozpočtu BSK v roku 2021.pdf 209,8 kB
4. Návrh na schválenie zriadenia odplatného vecného bremena v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., spočívajúceho v práve uloženia, údržby a opravy elektroenergetických zariadení na majetku Bratislavského samosprávneho kraja v k. ú. Modra 04. Vecné bremeno ZSD k. ú. Modra.pdf 138 kB
04. Vecné bremeno ZSD k. ú. Modra_prílohy.pdf 1,1 MB
5. Návrh na schválenie zriadenia odplatného vecného bremena v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., spočívajúceho v práve uloženia, údržby a opravy elektroenergetických zariadení na majetku Bratislavského samosprávneho kraja v k. ú. Senec 05. Vecné bremeno ZSD k. ú. Senec.pdf 145,9 kB
05. Vecné bremeno ZSD k. ú. Senec_prílohy.pdf 5,6 MB
6. Návrh na schválenie predĺženia nájmu objektu na Kľukatej ulici v Bratislave, súpisné č. 1658, vedeného na LV č. 2983 v k. ú. Ružinov a priľahlého pozemku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, ako prípad hodný osobitného zreteľa, zmenou uznesenia č. 88/2014 v časti A zo dňa 12. 12. 2014 06. Predĺženie nájmu k. ú. Ružinov, Kľukatá ul. BA.pdf 142 kB
06. Predĺženie nájmu k. ú. Ružinov, Kľukatá ul. BA_príloha.pdf 88,3 kB
7. Návrh na schválenie nájmu časti cesty č. II/503 v k. ú. Senec pre stavebníka SNN s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa 07. Schválenie nájmu časti cesty, k.ú. Senec, SNN.pdf 182,1 kB
07. Schválenie nájmu časti cesty, k.ú. Senec, SNN_prílohy.pdf 1,7 MB
8. Návrh na schválenie nájmu časti školských priestorov v Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, 831 06 Bratislava, Mestskej časti Bratislava–Rača, ako prípad hodný osobitného zreteľa 08. Nájom SOŠ Na pántoch.pdf 187 kB
08. Nájom SOŠ Na pántoch_katastrálna mapa.pdf 1,4 MB
08. Nájom SOŠ Na pántoch_LV 2258.pdf 82,7 kB
08. Nájom SOŠ Na pántoch_situačný nákres.pdf 192,4 kB
08. Nájom SOŠ Na pántoch_žiadosť MČ Rača 2020.pdf 1,9 MB
9. Návrh na schválenie zmeny podmienok nájmu založeného Nájomnou zmluvou uzatvorenou medzi Bratislavským samosprávnym krajom a spoločnosťou Nemocničná a.s. dňa 18. 06. 2004 v znení jej dodatkov 09. Zmena podmienok nájmu Nemocničná a. s. NsP Malacky.pdf 169 kB
09. Zmena podmienok nájmu Nemocničná_dodatok č. 1.pdf 60,8 kB
09. Zmena podmienok nájmu Nemocničná_dodatok č. 2.pdf 736 kB
09. Zmena podmienok nájmu Nemocničná_dodatok č. 3.pdf 1,5 MB
09. Zmena podmienok nájmu Nemocničná_LV 201 Malacky.pdf 89,7 kB
09. Zmena podmienok nájmu Nemocničná_nájomná zmluva.pdf 646,8 kB
10. Návrh na schválenie zmeny podmienok nájmu založeného Nájomnou zmluvou o nájme nehnuteľnosti uzatvorenej medzi Bratislavským samosprávnym krajom a nájomcom Družstvo lekárov Zrkadlový háj, zrušenie Uznesenia Z BSK č. 330/2020 zo dňa 18.12.2020, schválenie zmeny Uznesenia Z BSK č. 31/2015 v časti B bode B.2 zo dňa 24. 04. 2015 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je zriadenie a prevádzkovanie epidemiologickej ambulancie z dôvodu pandémie COVID 19 10. Vyňatie Rovniankova, Družstvo lekárov_materiál.pdf 187,8 kB
10. Vyňatie Rovniankova, Družstvo lekárov_prílohy.pdf 958,9 kB
11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. ...../2021, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 8/2019 zo dňa 13. 12. 2019 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby, ktoré sú poskytované zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja 11. VZN sociálne služby.pdf 173,2 kB
12. Správa o stave zabezpečenia sociálnych služieb v regióne Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2020 12. Správa o stave zabezpečenia SS za rok 2020.pdf 605,1 kB
13. Návrh na schválenie DODATKU č. 6 k Zriaďovacej listine číslo 008/2009 zo dňa 22. 06. 2009 rozpočtovej organizácie Bratislavského samosprávneho kraja - Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých, Lipského 13, 841 01 Bratislava 13. Dodatok č. 6 k ZL DSS Karola Matulaya.pdf 199,6 kB
13. Dodatok č. 6 k ZL DSS Karola Matulaya_prílohy.pdf 1,3 MB
14. Návrh na menovanie Mgr. Beáty Dúczovej do funkcie riaditeľky Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých, Javorinská 7a, 811 03 Bratislava 14. Menovanie riaditeľky DSS Javorinská, BA, p. Dúczová.pdf 133,3 kB
14. Menovanie riaditeľky DSS Javorinská, BA, p. Dúczová_stanoviská komisií.pdf 112 kB
15. Plán udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja 15. PUM BSK.pdf 468,4 kB
15. PUM BSK - Návrhová časť.pdf 8,4 MB
15. PUM BSK - Plán implementácie.pdf 3,3 MB
15. PUM BSK_stanoviská komisií.pdf 91,6 kB
16. Návrh na podpis Zmluvy o nenávratný finančný príspevok medzi vedúcim partnerom a Riadiacim orgánom Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika - Maďarsko 2014-2020 pre projekt „Ecoregion SKHU“ 16. NFP Ecoregion_zmluva neoficiálny preklad.pdf 318,5 kB
16. Zmluva o NFP Ecoregion SKHU_1.1_projektová žiadosť ENG.pdf 535,9 kB
16. Zmluva o NFP Ecoregion SKHU_1.2_rozpočet projektu ENG..pdf 148,9 kB
16. Zmluva o NFP Ecoregion SKHU_materiál.pdf 223,6 kB
16. Zmluva o NFP Ecoregion SKHU_zmluva ENG.pdf 277 kB
17. Informácia Odpočet plnenia projektov Aktualizovaného Akčného plánu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020 za obdobie 19. 12. 2020 – 29. 03. 2021 17. Odpočet AP 29. 03. 2021.pdf 113,1 kB
17. Odpočet AP 29. 03. 2021_prílohy.zip 644,3 kB
17. Odpočet AP 29. 03. 2021_stanoviská komisií.pdf 97,7 kB
18. Odpočet aktivít Kancelárie Bratislavského samosprávneho kraja v Bruseli za rok 2020 a rámcový plán aktivít na rok 2021 18. Odpočet aktivít Kancelárie BSK v Bruseli za rok 2020.pdf 1,1 MB
18. Odpočet aktivít kancelárie v Bruseli za rok 2020_stanoviská komisií.pdf 85,2 kB
19. Odpočet možností získania externých zdrojov financií pre priority Bratislavského samosprávneho kraja 2020/2021 19. Odpočet možností získania externých prostriedkov.pdf 324,8 kB
19. Odpočet možností získania externých prostriedkov_stanoviská komisií.pdf 90,5 kB
19. Príloha č. 1 Prehľad možnosti čerpania fin. prost. pre mestá a obce BK.pdf 281,9 kB
19. Príloha č. 2 Prehľad aktivít OSÚRaRP 2020-2021.pdf 4,7 MB
20. Návrh Koncepcie územného rozvoja cyklotrás Bratislavského samosprávneho kraja vo vzťahu k Integrovanému dopravnému systému a významným bodom cestovného ruchu – Aktualizácia č. 2 20. Koncepcia cyklotrás Aktualizácia č. 2.pdf 193,6 kB
20. Koncepcia cyklotrás Aktualizácia č. 2_Aktualizácia č. 2.pdf 8,4 MB
20. Koncepcia cyklotrás Aktualizácia č. 2_vyhodnotenie podnetov.pdf 5,5 MB
20. Mapa A-2.pdf 7,9 MB
20. Mapa B-2.pdf 7,9 MB
20. Mapa C-2.pdf 8,1 MB
20. Mapa D-2.pdf 8,1 MB

Dokumenty zasadnutia