Zverejňovač príspevkov

Späť

XXIII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK

Názov zasadnutia
XXIII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Číslo zasadnutia
23
Termín zasadnutia
18.12.2020
Miesto zasadnutia
Rokovacia sála

Body programu

PoradieNázov bodu programuDokumenty
1. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia 17. október – 26. november 2020 Kontrola plnenia uznesení 17. október - 26. november 2020.pdf 475,2 kB
2. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 11. novembra 2020 02. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Z BSK.pdf 109,2 kB
2. Interpelácie.zip 9,7 MB
3. Návrh Zámer vybudovania moderného sociálno-kultúrno-vzdelávacieho centra Bratislavského samosprávneho kraja v areáli Patrónky 03. Zámer Centrum BSK Patrónka.pdf 1,2 MB
4. Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 – 2023 04. Návrh rozpočtu BSK na roky 2021 - 2023_materiál.pdf 230 kB
04. Návrh rozpočtu BSK na roky 2021 - 2023_Návrh rozpočtu.pdf 3,5 MB
04. Návrh rozpočtu BSK na roky 2021 - 2023_stanoviská komisií.pdf 154,1 kB
5. Informácia o rozpočtovom hospodárení Bratislavského samosprávneho kraja za obdobie od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2020 Informácia o rozpočtovom hospodárení BSK za obdobie od 1.1.2020 do 30.9.2020.pdf 596,8 kB
6. Návrh na predĺženie Nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi Bratislavským samosprávnym krajom a spoločnosťou Regionálne cesty Bratislava a.s. dňa 02. 01. 2009, ako prípad hodný osobitného zreteľa RCB Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve.pdf 112 kB
RCB Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve_príloha k dodatku.pdf 1,3 MB
RCB Dodatok č. 5 k Nájomnej zmluve_stanoviská komisií.pdf 133,8 kB
7. Návrh na schválenie vstupu Bratislavského samosprávneho kraja ako partnera do projektu „MOSQUITO BIOREGULATION: Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území“ v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020 07. Biologická regulácia komárov_príloha.pdf 351,6 kB
07. Projekt Biologická regulácia komárov.pdf 146,3 kB
8. Informácia Odpočet Akčného plánu Úradu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 – 2020 za kalendárny rok 2020 Odpočet AP za rok 2020.pdf 1,3 MB
Odpočet AP_stanoviská komisií.pdf 99,5 kB
Odpočet KP k 10.12.2020.pdf 129,6 kB
Odpočet OCRaK k 10.12.2020.pdf 352,1 kB
Odpočet OD k 10.12.2020.pdf 288,4 kB
Odpočet OSMaS k 10.12.2020.pdf 300,4 kB
Odpočet OSURaRP k 10.12.2020.pdf 305,2 kB
Odpočet OSV_k 10.12.2020.pdf 248,1 kB
Odpočet OUPGISaZP k 10.12.2020.pdf 222,4 kB
Odpočet OZ k 10.12.2020.pdf 242,9 kB
9. Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka na rok 2021 Výzva BRDS životné prostredie a rovzoj vidieka 2021.pdf 164 kB
Výzva BRDS životné prostredie a rovzoj vidieka 2021_stanoviská komisíí.pdf 91 kB
Výzva BRDS životné prostredie a rovzoj vidieka 2021_Výzva.pdf 2,5 MB
10. Návrh na vymenovanie členov Odbornej hodnotiacej komisie Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu ochrany životného prostredia a rozvoja vidieka na roky 2021 - 2022 z dôvodu skončenia platnosti nominácie súčasných členov OHK BRDS životné prostredie a rozvoj vidieka 2021 - 2022.pdf 220,7 kB
OHK BRDS životné prostredie a rozvoj vidieka 2021 - 2022_stanoviská komisií.pdf 92,1 kB
11. Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na rok 2021 Výzva BRDS kultúra 2021.pdf 574,9 kB
12. Návrh na vymenovanie členov Odbornej hodnotiacej komisie Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na roky 2021 - 2022 OHK BRDS kultúra 2021 - 2022.pdf 286,7 kB
13. Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu mládeže na rok 2021 Výzva BRDS mládež 2021.pdf 528,5 kB
Výzva BRDS mládež 2021_stanoviská komisií.pdf 114,2 kB
14. Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu na rok 2021 Výzva BRDS šport 2021.pdf 588,1 kB
Výzva BRDS šport 2021_stanoviská komisií.pdf 114,3 kB
15. Návrh na vymenovanie členov Odbornej hodnotiacej komisie Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu a mládeže na roky 2021 – 2022 OHK BRDS šport a mládež 2021 - 2022.pdf 144,7 kB
OHK BRDS šport a mládež 2021 - 2022_stanoviská komisií.pdf 114,8 kB
16. Návrh na schválenie zmeny Uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 31/2015 v časti B bode B.2 zo dňa 24. 04. 2015 a uzatvorenie Dodatku č. 3 k Nájomnej zmluve o nájme nehnuteľnosti uzatváranej medzi Bratislavským samosprávnym krajom a nájomcom Družstvo lekárov Zrkadlový háj z dôvodu hodného osobitného zreteľa Zmena uznesenia č. 31_2015_dodatok č. 3 Zrkadlový háj.pdf 188,7 kB
Zmena uznesenia č. 31_2015_dodatok č. 3 Zrkadlový háj_prílohy.pdf 366,2 kB
17. Návrh na schválenie DODATKU č. 5 k Zriaďovacej listine číslo 10/2009zo dňa 22. 06. 2009 rozpočtovej organizácie Bratislavského samosprávneho kraja - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, 902 01  Pezinok Dodatok č. 5 k ZL DSS Pezinok.pdf 208,5 kB
Dodatok č. 5 k ZL DSS Pezinok_prílohy.pdf 903,7 kB
18. Návrh Regionálneho akčného plánu Bratislavského samosprávneho kraja na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2021 – 2023 Regionálny AP na prevenciu a elimináciu násilia na ženách 2021 - 2023.pdf 382,6 kB
19. Návrh na IV. zmenu účelového určenia časti majetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja zapísaného na LV č. 3223, katastrálne územie Rača, okres Bratislava III IV. zmena účelového určenia majetku BSK LV č. 3223 Rača.pdf 163,3 kB
IV. zmena účelového určenia majetku BSK LV č. 3223 Rača_prílohy.pdf 592,4 kB
20. Informácia Plán zasadnutí Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2021 Plán zasadnutí Z BSK na rok 2021.pdf 229,7 kB
21. Návrh na udelenie Ocenení Bratislavského samosprávneho kraja 2020 Ocenenia BSK za rok 2020.pdf 338 kB
Ocenenia BSK za rok 2020_príloha č. 1_prezenčná listina 1.pdf 59,1 kB
Ocenenia BSK za rok 2020_príloha č. 2_prezenčná listina 2.pdf 52,6 kB
22. Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja na 1. polrok 2021 ÚHK Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021.pdf 185,4 kB
23. Informácia o modernizácií železničného uzla v Hl. meste SR Bratislave a skapacitnení železničných tratí v Bratislavskom samosprávnom kraji, vrátane realizácie železničnej stanice (terminálu) Bratislava Filiálka 23. Filiálka BSK materiál.pdf 115,7 kB

Dokumenty zasadnutia