Zverejňovač príspevkov

Späť

XXII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK

Názov zasadnutia
XXII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Číslo zasadnutia
22
Termín zasadnutia
11.11.2020
Miesto zasadnutia
Rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Body programu

PoradieNázov bodu programuDokumenty
1. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia 21. august – 16. október 2020 01. Kontrola plnenia uznesení 21. august - 16. október 2020.pdf 417,6 kB
2. Návrh na personálnu zmenu Finančnej komisie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja 02. Návrh na personálnu zmenu Finančnej komisie Z BSK.pdf 118,2 kB
3. Informácia o implementácii Programu spolupráce INTERACT III 2014 – 2020 a príprave Programu INTERACT IV 2021 – 2027 03. Informácia o implementácii PS INTERACT III a príprava IV.pdf 333,4 kB
03. Informácia o implementácii PS INTERACT III a príprava IV_stanoviská.pdf 89,3 kB
4. Návrh na schválenie zriadenia vecných bremien v k. ú. Grinava na majetku Bratislavského samosprávneho kraja 04. Vecné bremeno Grinava_materiál + stanoviská komisií.pdf 163,5 kB
04. Vecné bremeno Grinava_prílohy.pdf 10,6 MB
04. Vecné bremeno Grinava_materiál + stanoviská komisií_akt. 02. 11..pdf 289,4 kB
04. Vecné bremeno Grinava_prílohy_akt. 02. 11..pdf 10,6 MB
5. Návrh na schválenie zriadenia odplatného vecného bremena v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., spočívajúceho v práve uloženia, údržby a opravy elektroenergetických zariadení na majetku Bratislavského samosprávneho kraja v k. ú. Tomášov 05. Vecné bremeno v prospech ZSD Tomášov_materiál + stanoviská komisií.pdf 144,6 kB
05. Vecné bremeno v prospech ZSD Tomášov_prílohy.pdf 2,2 MB
6. Návrh na schválenie zmeny Uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 176/2019 v časti A bode A.1 zo dňa 20.09.2019 z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom majetkovoprávneho vyporiadania pozemkov pod cestnou komunikáciou 06. Zmena uznesenia č. 176_2019 Miloslavov - LT Invest + stanoviská komisií.pdf 135,8 kB
06. Zmena uznesenia č. 176_2019 Miloslavov - LT Invest_príloha zmluva, mapa.pdf 901,4 kB
06. Zmena uznesenia č. 176_2019 Miloslavov - LT Invest_prílohy okrem zmluvy.pdf 883 kB
7. Návrh Zásad poskytovania odmien poslancom Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, členom komisií, ktorí nie sú poslancami Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a tajomníkom komisií Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja 07. Zásady odmeňovania poslancov_materiál + stanoviská komisií.pdf 140,3 kB
07. Zásady odmeňovania poslancov_úprava po komisiách + predsedov návrh.pdf 236 kB
8. Návrh na zmenu Uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 145/2019 v časti A v bode A.2 zo dňa 14. 06. 2019, ktorým bol schválený návrh zámeru na zriadenie Spojenej školy so sídlom Senecká 2, Pezinok a schválenie prenájmu časti budovy na Komenského 27, ktorá je v správe SOŠ, Myslenická 1, Pezinok, ako prípad hodný osobitného zreteľa v znení Uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 214/2019 zo dňa 13. 12. 2019 08. Zmena uznesenia č. 145_2019 SŠ Pezinok.pdf 150,8 kB
08. Zmena uznesenia č. 145_2019_SŠ Pezinok_príloha č. 1.pdf 138,1 kB
08. Zmena uznesenia č. 145_2019_SŠ Pezinok_príloha č. 2.pdf 68,3 kB
08. Zmena uznesenia č. 145_2019_SŠ Pezinok_príloha č. 3.pdf 137,9 kB
08. Zmena uznesenia č. 145_2019_SŠ Pezinok_stanoviská komisií.pdf 118,6 kB
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. .../2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja 09. VZN o dotáciách_30. 10. 2020.pdf 332,7 kB
10. Návrh na zmenu Uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 259/2020 – doplnenie možnosti požiadať Európsku investičnú banku o fixnú úrokovú sadzbu s revíziou/konverziou 10. Zmena uznesenia č. 259_2019 IV. tranža z EIB + stanoviská komisií.pdf 210,9 kB
11. Návrh na schválenie Partnerskej dohody o spolupráci medzi Hlavým prijímateľom a partnermi projektu pre projekt „Ecoregion SKHU“ v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A SK-HU 2014 - 2020 11. Ecoregion SKHU_materiál.pdf 323 kB
11. Ecoregion SKHU_príloha č. 1_Partnership Agreement_ENG.pdf 393,7 kB
11. Ecoregion SKHU_príloha č. 2_Partnerská dohoda_SK.pdf 595,9 kB
11. Ecoregion SKHU_stanoviská komisií.pdf 190,7 kB
12. Návrh na schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku na technickú asistenciu pre projekt „Zriadenie a činnosť Informačného bodu v Bratislave“ v rámci Programu spolupráce Interrreg V-A Slovenská republika-Maďarsko 2014 – 2020 12. Infobod SKHU_Dodatok č. 1_materiál.pdf 138 kB
12. Infobod SKHU_partnerská dohoda príloha č. 1_ENG.pdf 338,9 kB
12. Infobod SKHU_partnerská dohoda príloha č. 2_SK.pdf 311 kB
12. Infobod SKHU_stanoviská komisií.pdf 90,7 kB
13. Priebežná informácia o výsledku kontrol vykonaných Útvarom hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja od 05. 05. 2020 do 12. 10. 2020 13. ÚHK Priebežná informácia kontrol 05. 05. - 12. 10. 2020 + stanoviská.pdf 609,9 kB
14. Návrh na schválenie zmeny uznesenia zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 289/2020 zo dňa 11. 09. 2020, ktorým bola schválená kúpa národnej kultúrnej pamiatky synagógy vo Svätom Jure do vlastníctva Bratislavského samosprávneho kraja Zmena uznesenia č. 289_2020_Synagóga_09. 11. 2020.pdf 128,7 kB
Zmena uznesenia č. 289_2020_Synagóga_09. 11. 2020_stanovisko MF SR.pdf 106,5 kB

Dokumenty zasadnutia