Zverejňovač príspevkov

Späť

XX. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK

Názov zasadnutia
XX. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Číslo zasadnutia
20
Termín zasadnutia
11.09.2020
Miesto zasadnutia
Rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Body programu

PoradieNázov bodu programuDokumenty
1. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia 11. jún – 20. august 2020 01. Kontrola plnenia uznesení 11. jún - 20. august 2020.pdf 419,8 kB
2. Návrh na voľbu podpredsedu Bratislavského samosprávneho kraja 02. Voľba podpredsedu BSK.pdf 157,5 kB
3. Návrh na schválenie kúpy národnej kultúrnej pamiatky synagógy vo Svätom Jure do vlastníctva Bratislavského samosprávneho kraja 03. Kúpa NKP synagógy vo Svätom Jure.pdf 167,7 kB
03. Kúpa NKP synagógy vo Svätom Jure_prílohy.pdf 5,1 MB
4. Návrh na schválenie nájmu časti parcely č. 508/2 zapísanej na liste vlastníctva č. 1949, k. ú. Ivanka pri Dunaji, obec Ivanka pri Dunaji, okres Senec, EURO INVEST Development, s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa 04. Nájom časti parc. č. 508_2 k.ú. Ivanka pri Dunaji - EURO INVEST.pdf 243,1 kB
04. Nájom časti parc. č. 508_2 k.ú. Ivanka pri Dunaji - EURO INVEST_prílohy.pdf 4,8 MB
5. Informácia Odpočet plnenia projektov Aktualizovaného Akčného plánu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020 za obdobie 14. 12. 2019 – 11. 09. 2020 05. Odpočet AP september 2020_stanoviská komisií.pdf 98,4 kB
05. Opočet AP september 2020.zip 638 kB
05. Opočet AP september 2020.pdf 110,9 kB
6. Návrh Koncepcie sociálnej inklúzie Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2020 – 2030 06. Koncepcia sociálnej inklúzie 2020 - 2030.pdf 148,3 kB
06. Koncepcia sociálnej inklúzie 2020 - 2030_Koncepcia.pdf 3,2 MB
06. Koncepcia sociálnej inklúzie 2020 - 2030_stanoviská komisií.pdf 93 kB
7. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu s názvom „Prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 (50212) Chorvátsky Grob - Čierna Voda“ 07. Žiadosť o NFP križovatka Triblavina.pdf 217 kB
07. Žiadosť o NFP križovatka Triblavina_stanoviská komisií.pdf 98,2 kB
8. Návrh na schválenie prijatia návratných finančných výpomocí od Ministerstva financií SR 08. Schválenie návratných fin. výpomocí MF SR.pdf 239,5 kB
08. Schválenie návratných fin. výpomocí MF SR_stanoviská komisií.pdf 101 kB
9. Návrh Monitorovacia správa programového rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja k 30. 06. 2020 09. Monitorovacia správa k 30. 06. 2020_Správa.pdf 1,4 MB
09. Monitorovacia správa k 30. 06. 2020_Správa.pdf 1,4 MB
09. Monitorovacia správa k 30. 06. 2020_stanoviská komisií.pdf 144,7 kB
10. Návrh na schválenie DODATKU č. 1 k Zriaďovacej listine číslo 011/2009 zo dňa 22. 06. 2009 rozpočtovej organizácie Bratislavského samosprávneho kraja Domov sociálnych služieb, Plavecké Podhradie 19, 906 36 Plavecké Podhradie 10. Dodatok č. 1 k ZL DSS Plavecké Podhradie.pdf 181,9 kB
10. Dodatok č. 1 k ZL DSS Plavecké Podhradie_príloha.pdf 289,2 kB
11. Návrh na schválenie DODATKU č. 8 k Zriaďovacej listine číslo 013/2009 zo dňa 22. 06. 2009 rozpočtovej organizácie Bratislavského samosprávneho kraja Zariadenie sociálnych služieb ROSA, Dúbravská cesta 1, 845 29 Bratislava 11. Dodatok č. 8 k ZL ZSS ROSA.pdf 182 kB
11. Dodatok č. 8 k ZL ZSS ROSA_prílohy.pdf 1,1 MB
12. Návrh Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2019 - 2022 – aktualizácia 2020 12. Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v SŠ_aktualizácia 2020.pdf 1 MB
12. Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v SŠ_stanoviská komisií.pdf 114,6 kB
13. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja za 1. polrok 2020 13. ÚHK Správa o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2020.pdf 158,9 kB

Dokumenty zasadnutia