Zverejňovač príspevkov

Späť

XVIII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK

Názov zasadnutia
XVIII. pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Číslo zasadnutia
18
Termín zasadnutia
26.06.2020
Miesto zasadnutia
Rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Body programu

PoradieNázov bodu programuDokumenty
1. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia 1. máj – 10. jún 2020 01. Kontrola plnenia uznesení 1. máj - 10. jún 2020.pdf 661,4 kB
2. Analýza optimálneho modelu efektívneho fungovania cestného hospodárstva Bratislavského samosprávneho kraja a návrh ďalšieho postupu zabezpečenia správy a údržby ciest II. a III. triedy v Bratislavskom kraji Analýza_RCB_Z BSK 26. 06. 2020.pdf 148,3 kB
Optimálny model cestného hospodárstva BSK-10.6.2020_FINAL.zip 3,5 MB
3. Návrh majetkovoprávneho vysporiadania časti areálu bývalého Stredného odborného učilišťa na Starej Vajnorskej č. 14, k. ú. Nové Mesto, ako prípad hodný osobitného zreteľa Majetkoprávne vysporiadanie Stará Vajnorská jún 2020.pdf 491,4 kB
Majetkoprávne vysporiadanie Stará Vajnorská_prílohy.pdf 13,1 MB
4. Informácia o vybavení interpelácií poslankyne Bratislavského samosprávneho kraja PhDr. Márie Kiskovej zo dňa 29. mája 2020 04. Informácia o vybavení interpelácií poslankyne Z BSK.pdf 363,6 kB
04. Informácia o vybavení interpelácií poslankyne Z BSK_prílohy.zip 1,9 MB
5. Návrh na predaj bytu č. 44, na ul. Silvánová 35, Pezinok z dôvodu hodného osobitného zreteľa 05. Predaj bytu č. 44, Silvánová ul., Pezinok.pdf 198,3 kB
Predaj bytu č. 44, Silvánová ul., Pezinok_prílohy.pdf 2,5 MB
6. Návrh na predaj bytu č. 66, na ul. Silvánová 35, Pezinok z dôvodu hodného osobitného zreteľa 06. Predaj bytu č. 66, Silvánová ul., Pezinok.pdf 199,2 kB
Predaj bytu č. 66, Silvánová ul., Pezinok_prílohy.pdf 2,5 MB
7. Návrh na schválenie zriadenia vecných bremien v k. ú. Grinava na majetku Bratislavského samosprávneho kraja Zriadenie vecných bremien Grinava.pdf 287,3 kB
Zriadenie vecných bremien Grinava_prílohy.pdf 10 MB
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. .../2020 o zriadení Spojenej školy so sídlom Pankúchova 6, Bratislava, s organizačnými zložkami Základná škola a Gymnázium a súčasťami Školský klub detí a Školská jedáleň VZN o zriadení SŠ, Pankúchova 6, Ba.pdf 573,7 kB
VZN o zriadení SŠ, Pankúchova, Ba_stanoviská komisií.pdf 223,5 kB
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. .../2020 o zriadení Spojenej školy so sídlom Ostredková 10, Bratislava, s organizačnými zložkami Základná škola a Stredná športová škola a súčasťou Školská jedáleň VZN o zriadení SŠ, Ostredková 10, Ba.pdf 400,3 kB
VZN o zriadení SŠ, Ostredková, Ba_stanoviská komisií.pdf 220,7 kB
10. Informácia o preskúmaní Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj Informácia o preskúmaní územného plánu regiónu BSK.pdf 1,3 MB
11. Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja na 2. polrok 2020 ÚHK Návrh plánu KČ na 2. polrok 2020.pdf 175 kB
12. Správa o stave zabezpečenia sociálnych služieb v regióne Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2019 Správa o zabezpečení sociálnych služieb za rok 2019.pdf 985,6 kB
13. Návrh na menovanie Ing. Jany Polakovičovej do funkcie riaditeľky Domova sociálnych služieb pre dospelých, SNP 38, 900 84 Báhoň Menovanie riaditeľky DSS Báhoň.pdf 213,9 kB
14. Pozícia Bratislavského samosprávneho kraja k nastaveniu politiky súdržnosti po roku 2020 Pozícia BSK k politike súdržnosti 2020+.pdf 627 kB
Pozícia BSK k politike súdržnosti 2020+_stanoviská komisií.pdf 88,4 kB
15. Správa z hodnotenia Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 – 2020 za rok 2019 Správa z PHSR 2014 - 2020 za rok 2019.pdf 902,5 kB
Správa z PHSR 2014 - 2020 za rok 2019_Správa.pdf 1,9 MB
Správa z PHSR 2014 - 2020 za rok 2019_stanoviská komisií.pdf 190,5 kB
16. Správa o plnení Stratégie rozvoja vidieka Bratislavského samosprávneho kraja 2016 – 2020 za rok 2019 Správa o plnení Stratégie rozvoja vidieka za rok 2019.pdf 829,7 kB
Správa o plnení Stratégie rozvoja vidieka za rok 2019_Správa.pdf 2,4 MB
Správa o plnení Stratégie rozvoja vidieka za rok 2019_stanoviská komisií.pdf 89,2 kB
17. Správa o plnení Koncepcie budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v Bratislavskom samosprávnom kraji na obdobie 2018 - 2025 za rok 2019 Správa o plnení Koncepcia ekovýchovy za rok 2019_stanoviská komisií.pdf 92,5 kB
Správa o plnení Koncepcie ekovýchovy za rok 2019.pdf 113,3 kB
Správa o plnení Koncepcie ekovýchovy za rok 2019_Správa.pdf 509,7 kB
18. Návrh na personálne zmeny komisií Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a voľbu podpredsedu Bratislavského samosprávneho kraja 18. Návrh na personálne zmeny komisií a voľby podpredsedu BSK.pdf 122 kB

Dokumenty zasadnutia