Zverejňovač príspevkov

Späť

XVII. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK

Názov zasadnutia
XVII. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Číslo zasadnutia
17
Termín zasadnutia
29.05.2020
Miesto zasadnutia
Stará tržnica Námestie SNP 25, Bratislava

Body programu

PoradieNázov bodu programuDokumenty
1. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia 7. február – 30. apríl 2020 01. Kontrola plnenia uznesení 7. február - 30. apríl 2020.pdf 847,6 kB
2. Informácia o vybavení interpelácie poslanca Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja Mgr. Martina Vlačikyho zo dňa 28. februára 2020 02. Informácia o vybavení interpelácie poslanca Z BSK.pdf 365,1 kB
02. Informácia o vybavení interpelácie poslanca Z BSK_prílohy.zip 3,3 MB
3. Informácia o situácii v Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov na Hrnčiarskej ul. č. 35 - 37 v Pezinku, v súvislosti s ochorením COVID-19 03. Informácia DSS Pezinok COVID-19.pdf 825 kB
4. Informácia o kontrole Najvyššieho kontrolného úradu „Systém ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore“ (GDPR) 04. GDPR.pdf 482,8 kB
5. Informácia o kontrole Najvyššieho kontrolného úradu „Vyššie územné celky – tvorcovia a realizátori vybraných verejných politík KA – 027/2019/1140“ 05. Informácia o kontrole NKÚ - verejné politiky.pdf 193,4 kB
05. Informácia o kontrole NKÚ - verejné politiky stanoviská komisií.pdf 370,3 kB
6. Návrh Záverečného účtu Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2019 06. Návrh Záverečného účtu BSK 2019.pdf 4,2 MB
06. Návrh Záverečného účtu BSK 2019_dôvodová správa.pdf 231,2 kB
06. Návrh Záverečného účtu BSK 2019_Správa audítora.pdf 378,6 kB
06. Návrh Záverečného účtu BSK 2019_stanoviská komisií.pdf 144,1 kB
Stanovisko HK k návrhu Záverečného účtu BSK 2019.pdf 370 kB
7. Návrh na I. zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2020 07. I. zmena rozpočtu BSK v roku 2020.pdf 208,8 kB
8. Návrh majetkovoprávneho vysporiadania časti areálu bývalého Stredného odborného učilišťa na Starej Vajnorskej č. 14, k. ú. Nové Mesto, ako prípad hodný osobitného zreteľa 08. Stará Vajnorská_majetkoprávne vysporiadanie.pdf 184,4 kB
08. Stará Vajnorská_majetkoprávne vysporiadanie_prílohy.pdf 13,1 MB
9. Návrh na schválenie nájmu časti parciel v k. ú. Tomášov obci Tomášov, ako prípad hodný osobitného zreteľa 09. Cyklotrasa Tomášov - prenájom.pdf 159,5 kB
09. Cyklotrasa Tomášov - prenájom_prílohy.pdf 7 MB
10. Návrh na schválenie kúpy rodinného domu v k. ú. Modra v súvislosti s projektom "Podpora deinštitucionalizácie sociálnych služieb v okrese Pezinok – DSS a ZPB MEREMA" 10. Kúpa RD Modra DSS a ZPB MEREMA.pdf 154,5 kB
10. Kúpa RD Modra DSS a ZPB MEREMA_fotky.zip 825,3 kB
10. Kúpa RD Modra DSS a ZPB MEREMA_príloha LV 2122.pdf 91,2 kB
11. Návrh na prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2019 zo dňa 14. 06. 2019 v spojení so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 7/2019 zo dňa 20. 09. 2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2019 zo dňa 14. 06. 2019 11. Protest prokurátora VZN 5_2019 a VZN ...2020.pdf 331,6 kB
11. Protest prokurátora VZN 5_2019 a VZN ...2020_prílohy.zip 12,7 MB
12. Návrh na zrušenie Uznesenia Zastupiteľstva BSK č. 148/2019 zo dňa 14.06.2019 a zmenu časti Uznesenia Zastupiteľstva BSK č. 51/2016 a 65/2017 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je rozšírenie projektu TELO-cvične - Centra súčasného tanca a performatívnych umení s cieľom vybudovania adekvátneho rezidenčného a skúšobného zázemia pre umeleckú komunitu súčasného tanca a performatívnych umení 12. Cvernovka - zrušenie a zmena uznesení.pdf 194,5 kB
12. Cvernovka_príloha č. 1 uznesenia 148-2019 a 100-2017.pdf 369,9 kB
12. Cvernovka_príloha č. 2.pdf 384,4 kB
12. Cvernovka_príloha č. 3.pdf 603,5 kB
12. Cvernovka_príloha č. 4.pdf 692 kB
12. Cvernovka_stanoviská komisií.pdf 117,4 kB
13. Návrh na vyradenie Gymnázia so sídlom Pankúchova 6, Bratislava, so súčasťou Školská jedáleň zo siete škôl a školských zariadení a zaradenie Spojenej školy so sídlom Pankúchova 6, Bratislava, s organizačnými zložkami Základná škola a Gymnázium a so súčasťami Školský klub detí a Školská jedáleň do siete škôl a školských zariadení 13. Spojená škola Pankúchova.pdf 156,2 kB
13. Spojená škola Pankúchova_stanoviská komisií.pdf 111,5 kB
14. Správa o vykonanej inventarizácii nehnuteľného majetku Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2019 14. Inventarizácia - zdravotnícke zariadenia.zip 8,7 MB
14. Inventarizácia Kultúrne zariadenia.zip 13,4 MB
14. Inventarizácia Poliklinika Karlova Ves.zip 3,2 MB
14. Inventarizácia Príloha č. 1 - Prebytočný majetok BSK.pdf 765,5 kB
14. Inventarizácia Príloha č. 2_zmluvy o nájme BSK prenajímateľ.pdf 609,6 kB
14. Inventarizácia Príloha č. 3_zmluvy o nájme BSK nájomca.pdf 688,4 kB
14. Inventarizácia 2019_dôvodová správa.pdf 135 kB
15. Návrh na čerpanie štvrtej tranže finančných prostriedkov z úverového rámca Európskej investičnej banky 15. Čerpanie IV. tranže z EIB.pdf 225,8 kB
Stanovisko HK k čerpaniu 4. tranže.pdf 169,4 kB
16. Zámer na prijatie úverového rámca od tuzemskej finančnej inštitúcie 16. Zámer na prijatie úverového rámca.pdf 199,4 kB
17. Správa z kontroly plnenia úloh, ktoré vyplynuli z uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2019 vykonanej na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja 17. ÚHK Správa z kontroly uznesení 2019.pdf 151,1 kB
18. Správa o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2019 18. ÚHK Správa z kontroly sťažností a petícií 2019.pdf 247,3 kB
19. Informácia o plnení Stratégie rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do roku 2020 za rok 2019 a návrh aktivít na podporu lokálnej ekonomiky k naštartovaniu turizmu v Bratislavskom samosprávnom kraji počas a po skončení pandémie korona vírusu 19. Informácia Stratégia turizmu 2019.pdf 1,7 MB
19. Informácia Stratégia turizmu 2019_stanoviská komisií.pdf 113,9 kB
20. Správa o činnosti kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2019 20. Správa o činnosti kultúrnych zariadení 2019.pdf 1,4 MB
20. Správa o činnosti kultúrnych zariadení 2019_stanoviská komisií.pdf 91,3 kB

Dokumenty zasadnutia