Zverejňovač príspevkov

Späť

XVI. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK

Názov zasadnutia
XVI. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Číslo zasadnutia
16
Termín zasadnutia
28.02.2020
Miesto zasadnutia
Rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Body programu

PoradieNázov bodu programuDokumenty
1. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia 23. november 2019 – 6. február 2020 01. Kontrola plnenia uznesení 23. november 2019 - 6. február 2020.pdf 429,8 kB
2. Informácia o vybavení interpelácií poslankýň a poslanca Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Márie Hudákovej, PhDr. Márie Kiskovej a Mgr. Martina Vlačikyho zo dňa 13. decembra 2019 02. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Z BSK prílohy.zip 9,9 MB
02. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Z BSK.pdf 367,2 kB
3. Návrh Odpočet aktivít Kancelárie Bratislavského samosprávneho kraja v Bruseli za rok 2019 a rámcový plán aktivít na rok 2020 03. Odpočet aktivít kancelárie BSK v Bruseli.pdf 1,9 MB
03. Odpočet aktivít kancelárie BSK v Bruseli_stanoviská komisií.pdf 190,6 kB
4. Odpočet možností získania externých zdrojov financií pre priority Bratislavského samosprávneho kraja 2019/2020 04. Odpočet externé prostr._príloha č. 2_Politika súdržnosti EÚ.pdf 2,7 MB
04. Odpočet_externé prostr._materiál.pdf 482,9 kB
04. Odpočet_externé prostr._príloha č. 1_Metropolitné regióny.pdf 314,9 kB
04. Odpočet_externé prostr._príloha č. 4_Prehľad aktivít OSÚRaRP 2019 - 2020.pdf 6 MB
04. Odpočet_externé prostr._príloha č. 5_Spoločné vyhlásenie SK8.pdf 641,5 kB
04. Odpočet_externé prostr._stanoviská komisií.pdf 191,6 kB
04.Odpočet_externé prostr._príloha č. 3_čerpanie fin. prostr..pdf 2 MB
5. Návrh na vyradenie Strednej športovej školy so sídlom Ostredková 10, Bratislava so súčasťou Školská jedáleň zo siete škôl a školských zariadení a zaradenie Spojenej školy so sídlom Ostredková 10, Bratislava s organizačnými zložkami Základná škola a Stredná športová škola a so súčasťou Školská jedáleň do siete škôl a školských zariadení 05. Spojená škola Ostredková_materiál.pdf 154,7 kB
05. Spojená škola Ostredková_stanoviská komisií.pdf 113,2 kB
6. Návrh na schválenie bezodplatného prevodu preložky vysokotlakového plynovodu DN 500 v k. ú. Riadok a Obora, ako prípad hodný osobitného zreteľa 06. Plynovod_ materiál + stanoviská komisií.pdf 254 kB
06. Plynovod_príloha_ortofoto mapa.pdf 6,6 MB
06. Plynovod_príloha_situácia.pdf 701,8 kB
7. Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v stavbe so súp. č. 1542, postavenej na pozemku s parc. č. 797, v k. ú. Petržalka, o celkovej výmere 340,75 m2 spoločnosti Bratislavská integrovaná doprava, a.s., ako prípad hodný osobitného zreteľa 07. Návrh na schválenie nájmu BID - osobitný zreteľ.pdf 427,8 kB
07. Návrh na schválenie nájmu BID_prílohy.pdf 3,8 MB
07. BID_doplnená príloha 26. 02._súhlas BID s presťahovaním.pdf 289,7 kB
8. Návrh na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prebytočný majetok vo výlučnom vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, rekreačná chata - stavba súp. č. 595 na pozemku parc. č. 6966, zapísaná na LV č. 5242, v katastrálnom území Pezinok 08. Vyhodnotenie OVS - rekreačná chata Pezinok.pdf 240,9 kB
08. Vyhodnotenie OVS - rekreačná chata Pezinok_prílohy.pdf 436,3 kB
9. Návrh na schválenie zriadenia odplatného vecného bremena v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. spočívajúceho v práve uloženia, údržby a opravy elektroenergetických zariadení na majetku Bratislavského samosprávneho kraja v k. ú. Modra 09. Vecné bremeno v prospech ZSD_materiál.pdf 270,9 kB
09. Vecné bremeno v prospech ZSD_prílohy.pdf 2,6 MB
10. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 Zmluvy o nenávratný finančný príspevok projektu "DANUBE BIKEaBOAT" spolufinancovaného z Programu spolupráce INTERREG V-A SK-HU 2014 - 2020 10. Žiadosť o NFP_Danube Bike and Boat_príloha č. 2_ENG.pdf 234,4 kB
10. Žiadosť o NFP_Danube Bike and Boat_príloha č. 4_prílohy.pdf 213,3 kB
10. Žiadosť o NFP_Danube Bike and Boat_príloha č.3_Dodatok č. 3_SK.pdf 456,8 kB
10. Žiadosť o NFP_DANUBE Bike..._materiál + príloha č. 1 + stanoviská komisií.pdf 252,2 kB
11. Návrh na schválenie vstupu Bratislavského samosprávneho kraja ako partnera do projektu „CityFoodTrust“ v rámci programu Horizon 2020 11. Žiadosť o NFP_Vstup BSK do CityFoodTrust_materiál + stanoviská komisií.pdf 558,8 kB
12. Návrh na predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekty v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 12. Žiadosť o NFP_Kvalita ŽP_materiál + stanoviská komisií.pdf 1,1 MB
13. Návrh na schválenie DODATKU č. 6 k Zriaďovacej listine číslo: 002/2009 zo dňa 22. 06. 2009 rozpočtovej organizácie Bratislavského samosprávneho kraja GAUDEAMUS – zariadenie komunitnej rehabilitácie, Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava 13. GAUDEAMUS_materiál + Dodatok č. 6 + stanoviská komisií.pdf 430,7 kB
13. GAUDEAMUS_príloha_zriaďovacia listina.pdf 1,1 MB
14. Návrh na schválenie DODATKU č. 5 k Zriaďovacej listine číslo: 004/2009 zo dňa 22. 06. 2009 rozpočtovej organizácie Bratislavského samosprávneho kraja Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA, Tylova 21, 831 04 Bratislava 14. INTEGRA_materiál + Dodatok č. 5 +stanoviská komisií.pdf 492,8 kB
14. INTEGRA_príloha_zriaďovacia listina.pdf 923 kB
15. Návrh na schválenie DODATKU č. 3 k Zriaďovacej listine číslo: 016/2009 zo dňa 22. 06. 2009 rozpočtovej organizácie Bratislavského samosprávneho kraja Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka, Sibírska 69, 831 02 Bratislava 15. SIBIRKA_materiál +Dodatok č. 3 + stanoviská komisií.pdf 425,5 kB
15. SIBIRKA_príloha_zriaďovacia listina.pdf 773,9 kB
16. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja za 2. polrok 2019 16. ÚHK Správa o KČ ÚHK BSK za 2. polrok 2019_stanoviská komisií.pdf 193,6 kB
16. ÚHK Správa o KČ za 2. pol 2019_materiál.pdf 876,3 kB

Dokumenty zasadnutia