Zverejňovač príspevkov

Späť

XVI. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK

Názov zasadnutia
XVI. plánované zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Číslo zasadnutia
16
Termín zasadnutia
19.02.2016
Miesto zasadnutia
rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Body programu

PoradieNázov bodu programuDokumenty
1. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia december 2015 a január 2016
2. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 11.12.2015
3. Informácia o účasti poslancov na zasadnutiach Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a Komisií Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2015
4. Návrh Schválenie výnimky zo stanoveného termínu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií pre rok 2016 z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu
5. Návrh na zriadenie Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť osobných služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK
6. Európsky samit regiónov a miest 2016 – Memorandum o porozumení
7. Odpočet aktivít Kancelárie BSK v Bruseli za rok 2015 a rámcový plán aktivít na rok 2016
8. Návrh na schválenie vstupu Bratislavského samosprávneho kraja ako partnera do projektu „TRANSDANUBE.PEARLS“
9. Návrh na schválenie projektu technickej asistencie Informačného bodu programu Interreg V-A SK-HU pre Bratislavský samosprávny kraj
10. Odpočet možností získania externých zdrojov financií pre priority BSK 2015/2016
11. Plnenie Akčného plánu Úradu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020
12. Návrh na zmenu zriaďovateľa Strednej odbornej školy automobilovej, J. Jonáša 5, Bratislava
13. Obstaranie Návrhu zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj
14. Informácia o ukončení Operačného programu Bratislavský kraj a implementácií projektov
15. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja za 2. polrok 2015
16. Rôzne – Všeobecná rozprava a interpelácie
17. Záver

Dokumenty zasadnutia