Zverejňovač príspevkov

Späť

XV. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK

Názov zasadnutia
XV. Pracovné zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Číslo zasadnutia
15
Termín zasadnutia
13.12.2019
Miesto zasadnutia
Rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Body programu

PoradieNázov bodu programuDokumenty
1. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia 19. október – 22. november 2019 01. Kontrola plnenia uznesení 19. október - 22. november 2019.pdf 639,3 kB
2. Plnenie Akčného plánu Úradu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020 02. Akčný plán aktualizácia.zip 582,9 kB
02. Akčný plán odpočet.zip 603,5 kB
02. Akčný plán_dôvodová správa + návrh uznesenia.pdf 829,5 kB
02. Akčný plán_stanoviská komisií.pdf 194,8 kB
3. Návrh Poriadku odmeňovania zamestnancov Bratislavského samosprávneho kraja Poriadok odmeňovania zamestnancov od 1.1.2020.pdf 223,8 kB
Poriadok odmeňovania_návrh uznesenia + dôvodová správa.pdf 195,5 kB
4. Návrh na udelenie Ocenení Bratislavského samosprávneho kraja 04. Návrh na udelenie Ocenení BSK za rok 2019.pdf 504,2 kB
5. Návrh zámeru majetkovoprávneho vysporiadania časti areálu bývalého Stredného odborného učilišťa na Starej Vajnorskej č. 14, k. ú. Nové Mesto 05. Zámer vysporiadania časti areálu Stará Vajnorská, BA.pdf 311,2 kB
05. Zámer vysporiadania časti areálu Stará Vajnorská, BA_prílohy.pdf 10 MB
6. Návrh na schválenie zámeny pozemkov v areáli Školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázia na Skalickej ulici v Bratislave, ako prípad hodný osobitného zreteľa 06. Zámena pozemkov areál školy Skalická, Bratislava.pdf 256,9 kB
7. Návrh na schválenie zámeny pozemkov v areáli Synagógy v Senci z dôvodu potreby úpravy hranice pozemku, ako prípad hodný osobitného zreteľa 07. Zámena pozemkov v areáli Synagógy, Senec.pdf 250,9 kB
07. Zámena pozemkov v areáli Synagógy, Senec_prílohy.pdf 2,5 MB
8. Návrh na predĺženie nájmu pozemku parcely registra „C“ č. 17330/15, v k. ú. Rača, obec Bratislava – Rača, okres Bratislava III, ako prípad hodný osobitného zreteľa 08. Predĺženie nájmu pozemku Rača, Bratislava.pdf 368,4 kB
08. Predĺženie nájmu pozemku Rača, Bratislava_prílohy.pdf 879,5 kB
9. Návrh zámeny pozemkov a stavieb medzi Bratislavským samosprávnym krajom a Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavy, ako prípad hodný osobitného zreteľa 09. Zámena pozemkov BSK - Hlavné mesto SR.pdf 241,4 kB
09. Zámena pozemkov BSK Hlavné mesto_prílohy.pdf 17,7 MB
10. Návrh na zmenu časti Uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 145/2019 zo dňa 14. 06. 2019, ktorým bol schválený návrh zámeru na zriadenie Spojenej školy so sídlom Senecká 2, Pezinok a schválenie prenájmu časti budovy na Komenského 27, ktorá je v správe SOŠ podnikania a služieb, Myslenická 1, Pezinok, ako prípad hodný osobitného zreteľa 10. Zmena časti uznesenia Z BSK č. 145-2019.pdf 324,3 kB
10. Zmena časti uznesenia Z BSK č. 145-2019_stanoviská komisií.pdf 216,1 kB
11. Návrh na vyhlásenie prebytočnosti dvoch bytov v k. ú. Pezinok a zámer ich predaja 11. Predaj bytov Pezinok.pdf 153,2 kB
11. Predaj bytov Pezinok_prílohy.pdf 1,7 MB
12. Návrh zámeru na zriadenie Spojenej školy so sídlom na Vazovovej ulici v Bratislave 12. Návrh zámeru na zriadenie SŠ Vazovova ul. BA.pdf 235,9 kB
12. Návrh zámeru na zriadenie SŠ Vazovova ul. BA_stanoviská komisií.pdf 207,7 kB
13. Návrh na III. zmenu účelového určenia časti majetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja zapísaného na LV č. 3223, katastrálne územie Rača, okres Bratislava III 13. III. zmena účelového určenia Rača, Bratislava.pdf 216,7 kB
13. III. zmena účelového určenia Rača, Bratislava_prílohy.pdf 578,1 kB
14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. .../2019 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby, ktoré sú poskytované zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja 14. VZN poskytovanie soc. služieb, úhrady.pdf 597,4 kB
15. Návrh na vymenovanie členov Odbornej hodnotiacej komisie Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na rok 2020 z dôvodu doplnenia chýbajúcich členov hodnotiacej komisie pre oblasť divadla a oblasť audiovízie 15. Vymenovanie členov OHK BRDS kulúra 2020.pdf 636,6 kB
16. Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na rok 2020 16. Výzva BRDS 2020 kultúra.pdf 1,5 MB
17. Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu na rok 2020 17. Výzva BRDS 2020_turizmus.pdf 1,5 MB
18. Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu mládeže na rok 2020 18. Výzva BRDS 2020_mládež.pdf 1,5 MB
18. Výzva BRDS 2020_mládež_stanoviská komisií.pdf 285,4 kB
19. Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu športu na rok 2020 19. Výzva BRDS 2020 šport.pdf 1,5 MB
19. Výzva BRDS 2020 šport_stanoviská komisií.pdf 213 kB
20. Návrh Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka na rok 2020 20. Výzva BRDS 2020 ŽPaRV_dôvodová správa + návrh uznesenia.pdf 494,5 kB
20. Výzva BRDS 2020 ŽPaRV_príloha č. 1_Výzva.pdf 507,2 kB
20. Výzva BRDS 2020 ŽPaRV_stanoviská komisií.pdf 200,2 kB
20VZVA~4.pdf 1,1 MB
21. Informácia o rozpočtovom hospodárení Bratislavského samosprávneho kraja za obdobie od 1.1.2019 do 30.9.2019 21. Informácia o rozpočtovom hospodárení BSK 1.1.2019 - 30.9.2019.pdf 496,6 kB
21. Informácia o rozpočtovom hospodárení BSK 1.1.2019 - 30.9.2019_stanoviská komisií.pdf 70 kB
22. Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2020 – 2022 22. BSK Navrh rozpoctu 2020 - 2022 _MATERIÁL_FINAL_12.12.2019.pdf 3,5 MB
22. BSK Návrh rozpočtu 2020 - 2022 DS UZN_FINAL_12.12.2019.pdf 193,3 kB
22. Návrh rozpočtu 2020 - 2022 _MATERIÁL_FINAL.pdf 3,5 MB
22. Návrh rozpočtu 2020 - 2022 DS UZN_FINAL.pdf 158,2 kB
22. Návrh rozpočtu_stanoviská komisií.pdf 145,1 kB
Stanovisko HK k Návrhu rozpočtu BSK 2020-2022.pdf 727,9 kB
23. Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja na 1. polrok 2020 23. ÚHK Návrh plánu KČ na 1. polrok 2020.pdf 241,1 kB
23. ÚHK Návrh plánu KČ na 1. polrok 2020_stanoviská komisií.pdf 200 kB
24. Voľba hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja 24. Voľba hlavného kontrolóra 2019.pdf 413,8 kB
24. Voľba hlavného kontrolóra 2019_životopisy uchádzačov.pdf 544,8 kB
25. Návrh na uzatvorenie Dodatku č. 3 k Nájomnej zmluve zo dňa 02.01.2009 uzatvorenej medzi Bratislavským samosprávnym krajom a nájomcom Regionálne cesty Bratislava a.s., z dôvodu hodného osobitného zreteľa 25. Nájomná zmluva RCB_dodatok 1, dodatok 2.pdf 2,8 MB
25. Nájomná zmluva RCB_Dodatok č. 3.pdf 289,2 kB
25. Nájomná zmluva RCB_prílohy k Dodatku č. 3.pdf 1,3 MB
25. Nájomná zmluva RCB_schválenie 13.12.2019.pdf 295,4 kB
26. Informácia Plán zasadnutí Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2020 26. Plán zasadnutí Z BSK 2020.pdf 286,4 kB
PLNZAS~1.pdf 288,3 kB

Dokumenty zasadnutia