Zverejňovač príspevkov

Späť

XIV. zasadnutie Zastupiteľstva BSK

Názov zasadnutia
XIV. zasadnutie Zastupiteľstva BSK
Číslo zasadnutia
14
Termín zasadnutia
29.11.2019
Miesto zasadnutia
Rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Body programu

PoradieNázov bodu programuDokumenty
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Informácia o výsledkoch kontroly hospodárenia s majetkom vloženým a zvereným BSK v akciovej spoločnosti RCB a kontroly vynakladania finančných prostriedkov BSK za poskytnuté služby za obdobie 2017 a 2018 na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja
3. Návrh na schválenie dodatku k Zmluve o výkone správy majetku a o údržbe a rekonštrukcií ciest II. a III. triedy v znení jej zmien s ohľadom na posilnenie práv Bratislavského samosprávneho kraja ako zmluvnej strany a informácia o úprave zmluvných vzťahov medzi Bratislavským samosprávnym krajom a spoločnosťou Regionálne cesty Bratislava a.s.
4. Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Nájomnej zmluve zo dňa 02.01.2009 uzatvorenej medzi Bratislavským samosprávnym krajom a spoločnosťou Regionálne cesty Bratislava a.s., s ohľadom na posilnenie práv Bratislavského samosprávneho kraja ako zmluvnej strany

Dokumenty zasadnutia