Zverejňovač príspevkov

Späť

XIV. plánované zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

Názov zasadnutia
XIV. plánované zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
Číslo zasadnutia
14
Termín zasadnutia
11.12.2015
Miesto zasadnutia
rokovacia sála Úradu Bratislavského samosprávneho kraja

Body programu

PoradieNázov bodu programuDokumenty
1. Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja s termínom plnenia november 2015 Bod č. 1 Informácia o plnení uznesení Z BSK - november 2015.pdf 296,8 kB
Návrh uznesenia Zastupiteľstva č. 1 k verzii materiálu č. 1.pdf 120,5 kB
2. Informácia o vybavení interpelácií poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 28.10.2015 Bod č. 2_Informácia o vybavení interpelácií zo Z BSK zo dňa 28.10.2015.pdf 557,7 kB
3. Informácia o postupe realizácie vytvorenia funkčnej, efektívnej a hospodárnej siete stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja Bod č. 3 Informácia o postupe realizácie vytvorenia funkčnej ... siete SŠ a ŠZ v ZP BSK.pdf 441,5 kB
Bod č. 3 Príloha č. 1 k Informácii o postupe realizácie vytvorenia ...-kritériá.pdf 165,8 kB
Bod č. 3 Príloha č. 2 k Informácii o postupe realizácie ... siete SŠ a ŠZ ..- Hodnotenie škôl.pdf 519,9 kB
Bod č. 3 Stanoviská komisií.pdf 144,7 kB
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. ... /2015 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií jazykovým školám, základným umeleckým školám a školským zariadeniam, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja Bod č. 4 Návrh VZN BSK č. .. 2015 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov ....pdf 306,2 kB
Bod č. 4 Prílohy č. 3 k VZN BSK č. .. 2015 o poskytovaní príspevkov ....pdf 194,9 kB
Bod č. 4 Prílohy č. 4 k VZN BSK č. .. 2015 o poskytovaní príspevkov ....pdf 370 kB
Bod č. 4 Prílohy č. 5 k VZN BSK č. .. 2015 o poskytovaní príspevkov ....pdf 236,6 kB
Bod č. 4 Prílohy č. 6 k VZN BSK č. .. 2015 o poskytovaní príspevkov ....pdf 197,3 kB
Bod č. 4 Stanoviská komisií.pdf 149,5 kB
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. .../ 2015 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a na režijné náklady v školských účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykových školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja Bod č. 5 Návrh VZN BSK č. .. 2015 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu ....pdf 496,3 kB
Bod č. 5 Stanoviská komisií.pdf 151,9 kB
6. Návrh Stratégie rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do roku 2020 Bod č. 6 Stratégia rozvoja turizmu.pdf 136,4 kB
Bod č. 6 Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK.pdf 183 kB
Bod č. 6 Strategia rozvoja turizmu 2020_full PRINT.pdf 25,8 MB
7. Návrh na III. zmenu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2015 Bod č. 7 Návrh na III. zmenu rozpočtu BSK v roku 2015.pdf 366,9 kB
8. Návrh rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2016 - 2018 Bod č. 8 Návrh rozpočtu BSK na r. 2016-18.pdf 374,6 kB
Bod č. 8 Náívrh rozpočtu na r. 2016-2018.pdf 3,9 MB
9. Informácia o implementácii OP INTERACT II v programovom období 2007-2013 a príprave programu spolupráce INTERACT III 2014-2020 Bod č. 9 Informacia o implementacii OP INTERACT II_Zastupitelstvo_ZBSK_20151211.pdf 294,5 kB
Bod č. 9 Priloha_Rozhodnutie EK 5855_2015 o schvaleni OP Interact III.pdf 230,9 kB
10. Zosúladenie PHSR BSK 2014-2020 s novelou Zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení Zákona č. 309/2014 Z. z. Bod č. 10 PHSR BSK 2014-2020_Analyticka cast v2015.pdf 10,6 MB
Bod č. 10 PHSR BSK 2014-2020_Strategicka cast v2015.pdf 945 kB
Bod č. 10 PHSRBSK2014 - 2020_Programova, realizacna, financna cast v2015.pdf 1,5 MB
Bod č. 10 Stanoviská komisií Zastupiteľstva_BSK.pdf 151,9 kB
Bod č. 10 Dovodova sprava_PHSR_2014_2020+_ZBSK.pdf 241,8 kB
11. Informácia o výsledkoch preskúmania aktuálnosti Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj Bod č. 11 Info - preskúmanie aktuálnosti Územného plánu regiónu.pdf 186,4 kB
Bod č. 11 Stanoviská komisií Z BSK k I ÚPNRBSK.pdf 140,8 kB
12. Európsky samit regiónov a miest 2016 v Bratislave Bod č. 12 EU Samit regiónov 2016.pdf 340,9 kB
Bod č. 12 Stanoviská komisii.pdf 131,7 kB
13. Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja na 1. polrok 2016 Bod č. 13 Návrh planu ÚHK BSK na I polrok 2016.pdf 162,9 kB
Bod č. 13 Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK - Návrh plánu ÚHK BSK na 1 polrok 2015.pdf 129,2 kB
14. Informácia o pláne zasadnutí Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja v kalendárnom roku 2016 Bod č. 14 Návrh plánu zasadnutí Z BSK na rok 2016.pdf 195,2 kB
15. Rôzne - Všeobecná rozprava a interpelácie
16. Záver

Dokumenty zasadnutia